Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MCAE virtuální veletrh 2020

Středa, 14 Říjen 2020 08:58

Tags: 3D tisk | J55 | MCAE Systems | Miniveletrh | MSV | Stratasys | Xact Metal | XM200C

mcae-veletrh3-2042Pokud jste pra­vi­del­ný­mi ná­vštěv­ní­ky Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně a jeho do­pro­vod­ných akcí, tak jste ur­či­tě ne­moh­li mi­nout ně­kte­rou z ne­pře­hléd­nu­tel­ných ex­po­zic spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems z po­sled­ních let. Když není možné před­sta­vit no­vin­ky na MSV, při­chá­zí nyní MCAE se svým on-line vir­tu­ál­ním ve­letrhem. Po­dí­vat se mů­že­te na dvě videa, pro za­čá­tek z ob­las­ti 3D tisku, která pro vás při­pra­vi­li spe­ci­a­lis­té MCAE, a do­mlu­vit si on-line schůzku, na které mů­že­te pro­brat de­tai­ly jed­not­li­vých 3D tis­ká­ren, a po­ba­vit se o tom, co vás kon­krét­ně za­jí­má. Zís­ká­te tak všech­ny po­třeb­né in­for­ma­ce rych­le a po­ho­dl­ně.

Roz­toč­te své ná­vrhy barva­mi

Zhléd­ně­te video, kde vám naši spe­ci­a­lis­té na 3D tisk – Jan Drá­pe­la a Ján Galko, před­sta­ví zcela novou 3D tis­kár­nu Stra­ta­sys J55. Tato 3D tis­kár­na je ur­če­ná pro kan­ce­lář­ské po­u­ži­tí, je ce­no­vě do­stup­nou vol­bou pro ma­xi­mál­ní efek­ti­vi­tu na­vr­ho­vá­ní. Celý pro­ces ná­vr­hu a vý­vo­je může od za­čát­ku až do konce pro­bí­hat přímo ve vaší kan­ce­lá­ři, tak jako to uvi­dí­te v našem videu.

Xact Metal a do­stup­ný 3D tisk z kovů

V dru­hém videu vám ko­le­ga Ma­ty­áš Cha­loup­ka po­pí­še, jakou na­bí­zí 3D tis­kár­na XM200C špič­ko­vou kva­li­tu tisku díky kom­bi­na­ci zá­klad­ních prin­ci­pů tech­no­lo­gie spé­ká­ní práš­ko­vé vrst­vy, běžně známé jako SLM nebo DMLS, kdy la­se­ro­vý pa­prsek se­lek­tiv­ně spéká tenké vrst­vy ko­vo­vé­ho práš­ku k vy­tvo­ře­ní dílů přímo z CAD mo­de­lu – a prů­lo­mo­vé tech­no­lo­gie por­tá­lo­vé­ho sys­té­mu Xact Core. A navíc vám před­ve­de, jak je práce s touto 3D tis­kár­nou snad­ná.

Během ná­sle­du­jí­cí­ho mě­sí­ce do­pl­ní MCAE svůj vir­tu­ál­ní ve­letrh o další videa z ob­las­ti 3D op­tic­ké­ho mě­ře­ní a CAD/CAM.

Virtuální veletrh najdete na www.mcae.cz/mini-veletrh.

 


Mohlo by vás zajímat: