Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Novinky vozíčků od AnyoneGo

Středa, 14 Říjen 2020 09:22

Tags: 3D tisk | AnyoneGo | Hendikep | Psi | SLS | Vozíky | Vylepšení | Web

web anyonego en-2042Od října 2020 je sou­čás­tí všech vo­zíč­ků pro hen­di­ke­po­va­né pej­sky, při je­jichž vý­ro­bě hraje vel­kou roli 3D tisk, ně­ko­lik no­vi­nek. Jed­ním z vy­lep­še­ní, které kli­en­tům umož­ní snad­něj­ší a pří­vě­ti­věj­ší ob­slu­hu vo­zíč­ku jsou nové mag­ne­tic­ké ko­líč­ky. Každý z vo­zí­ků Any­o­ne­Go je totiž ně­ko­li­ka způ­so­by sta­vi­tel­ný do výšky i délky, aby jej bylo možné upra­vo­vat v zá­vis­los­ti na ak­tu­ál­ním zdra­vot­ním stavu a po­tře­bách kaž­dé­ho psa. Po­u­ži­tí mag­ne­tů zvy­šu­je uži­va­tel­ský kom­fort a zá­ro­veň zvo­le­nou po­zi­ci na vo­zíč­ku bez­peč­ně­ji fi­xu­je. Mag­ne­tic­ké ko­líč­ky pej­sek nyní ne­ztra­tí ani v tom nej­ná­roč­něj­ším te­ré­nu.

Nej­za­tě­žo­va­něj­ší části vo­zí­ků Any­o­ne­Go, ke kte­rým patří kliky a rámy, budou nově do­dá­vá­ny pouze v pro­ve­de­ní SLS. Pů­vod­ně pří­plat­ko­vá vý­ba­va se tak stává stan­dard­ní sou­čás­tí všech vý­rob­ků. Dů­vo­dem je vyšší ga­ran­ce kva­li­ty, která jde ruku v ruce s plá­no­va­nou ex­pan­zí na vy­bra­né za­hra­nič­ní trhy. S tou sou­vi­sí i po­sled­ní pod­zim­ní no­vin­ka. Webo­vé strán­ky Any­o­ne­Go jsou nyní kom­plet­ně v an­g­lič­ti­ně a v nej­bliž­ších týd­nech se sta­nou jed­ním z pi­lí­řů plá­no­va­né ko­mu­ni­ka­ce na vy­bra­ných tr­zích Ev­rop­ské Unie. V Any­o­ne­Go vý­znam­ným způ­so­bem po­sí­li­li vý­ro­bu tak, aby je ne­za­sko­či­la ani ko­ro­na­vi­ro­vá opat­ře­ní a dou­fa­jí, že se jim první plány na dílčí za­hra­nič­ní ex­pan­zi po­da­ří v nej­bliž­ších mě­sí­cích na­pl­nit.
Více o AnyoneGo na anyonego.com.


Mohlo by vás zajímat: