Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Virtuální konference Year in Infrastructure začíná 20. 10.

Pondělí, 19 Říjen 2020 23:11

G Bentley YII2020-2043Kon­fe­ren­ce Year in In­frastructu­re Con­fe­ren­ce spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems je ce­lo­svě­to­vé se­tká­ní před­ních ve­dou­cích pra­cov­ní­ků ve světě ná­vr­hu, vý­stav­by a pro­vo­zu in­frastruk­tu­ry. Le­toš­ní vir­tu­ál­ní udá­lost je do­ko­na­lým for­má­tem, díky kte­ré­mu uvi­dí­te, jak spo­leč­nost Bent­ley a její uži­va­te­lé pře­chá­ze­jí na di­gi­ta­li­za­ci. Nový di­gi­tál­ní for­mát podle Bent­ley před­stav spojí širší glo­bál­ní ko­mu­ni­tu, myš­len­ko­vé ve­de­ní, vy­tvá­ře­ní sítí a vzdě­lá­va­cí obsah, který účast­ní­ci od Bent­ley kon­fe­ren­ce oče­ká­va­jí.

Vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce Rok v in­frastruk­tu­ře 2020 na­bí­zí doplňkový pří­stup k ši­ro­ké škále ob­sa­hu re­le­vant­ní­ho pro pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry v každé roli a v každé fázi ži­vot­ní­ho cyklu in­frastruk­tu­ry.
Při­poj­te se k on-line vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci Year in In­frastructu­re 2020 a učte se od rov­no­cen­ných účast­ní­ků, prů­mys­lo­vých od­bor­ní­ků a ino­vá­to­rů, kteří se po­dě­lí o úspě­chy svých di­gi­tál­ních dvoj­čat v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry.
Za­re­gis­truj­te se na yii.bentley.com/en.