Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference Year in Infrastructure vstupuje do druhého dne

Středa, 21 Říjen 2020 07:06

Tags: Awards | Bentley Systems | Konference | Ocenění | Year in Infrastructure | YII 2020

YII2020-2043Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems se na svoji vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci při­pra­vi­la oprav­du dů­klad­ně a musím kon­sta­to­vat, že YII 2020 je asi nej­lep­ší z po­dob­ných akcí v le­toš­ním roce, které jsem mohl zatím vidět. Pokud se tedy za­jí­má­te o di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta ve sta­veb­nic­tví, chyt­rá města, stav­bu sil­nic a že­lez­nic a další té­ma­ta, jichž se ak­ti­vi­ty Bent­ley do­tý­ka­jí, pak byste se měli na tuto kon­fe­ren­ci roz­hod­ně po­dí­vat. Mys­lím, že re­gis­tra­ce je možná i nyní a už pro­běh­lé pří­spěv­ky mů­že­te na vy­žá­dá­ní zhléd­nout zpět­ně. A věřte, že je na co se dívat.

Pokud snad po­chy­bu­je­te o svých schop­nos­tech vstře­bá­vat všech­no dění v an­g­lič­ti­ně, pak byste měli vědět, že videa jsou opat­ře­na ti­tul­ky s vol­bou de­se­ti ja­zy­ků, mezi nimiž ne­chy­bí češ­ti­na! Kva­li­ta ti­tul­ků je so­lid­ní a stí­há­te s nimi sle­do­vat i občas velmi rych­lou mluvu, pře­de­vším v roz­ho­vo­rech. Dnes ve stře­du 21. 10. 2020 máte ještě šanci ab­sol­vo­vat celý druhý den v pří­mém pře­no­su. Kvůli ča­so­vé­mu po­su­nu za­čí­ná pro nás dění dru­hé­ho dne až v od­po­led­ních hodinách, podle toho, jaký program si vy­be­re­te.

Yii2020-titulky-2043

Mož­nos­t vy­žá­dá­ní pro­běh­lých pří­spěv­ků a s re­gis­tra­ci na 2. den na­jde­te na yii.bentley.com/cs.


Mohlo by vás zajímat: