Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář 3D tisk funkčních dílů z certifikovaných materiálů

Pátek, 13 Listopad 2020 14:27

Tags: 3D tisk | Certifikované materiály | Funkční díly | MCAE Systems | Webináře

Webinar MCAE 3D tisk-2046Pokud vás za­jí­má, jak lze po­mo­cí 3D tisku vy­tvo­řit kva­lit­ní a funkč­ní díl, chce­te se do­zvě­dět, co vše je možné vy­ro­bit po­u­ži­tím spe­ci­ál­ních cer­ti­fi­ko­va­ných ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk a které jsou to ma­te­ri­á­ly, pak se při­poj­te se k webi­ná­ři MCAE Sys­tems. V něm vám od­bor­ní­ci na 3D tisk, Jan Drá­pe­la a Mi­lan Hruš­ka, před­sta­ví mož­nos­ti vy­u­ži­tí 3D tisku z cer­ti­fi­ko­va­ných ter­mo­plas­tů, jako je na­pří­klad Ultem, Nylon 12CF nebo An­te­ro. Do­zví­te se, jak tisk funkč­ních dílů z těch­to ma­te­ri­á­lů na pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­kár­nách For­tus 450mc a F900 od spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys po­mohl fir­mám zkrá­tit dobu vý­ro­by a ušet­řit tak ná­kla­dy.

Uvi­dí­te apli­ka­ce s vy­tiš­tě­ný­mi díly, které se re­ál­ně po­u­ži­ly v au­to­mo­bi­lo­vém, le­tec­kém, ob­ran­ném i do­prav­ním prů­mys­lu.
Za­re­gis­truj­te se na bez­plat­ný webi­nář a uvi­dí­te kon­krét­ní pří­pa­do­vé stu­die on-line.

Webi­nář bude vy­sí­lán 19. lis­to­pa­du 2020 v 9:30 hodin.

REGISTRUJTE SE ZDE!

 

 


Mohlo by vás zajímat: