Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OnRobot Expo s výrobci, robotickými experty a průmyslovými odborníky

Neděle, 22 Listopad 2020 22:52

Tags: Expo | Nasazení | Nástroje | OnRobot | Prezentace | Robotika | Ukázky | Virtuální akce

OnRobot Expo-2047Spo­leč­nost OnRo­bot ote­vře­la re­gis­tra­ci pro OnRo­bot Expo – glo­bál­ní in­ter­ak­tiv­ní vir­tu­ál­ní akci se za­mě­ře­ním na ro­bo­ti­ku, au­to­ma­ti­za­ci a ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce, která se usku­teč­ní on-line ve dnech 2. a 3. pro­sin­ce 2020. OnRo­bot Expo bude hos­tit před­ní pre­zen­tá­to­ry jako jsou Ca­mi­lo Bus­ca­ron, ve­dou­cí Cloud Ro­bo­tics Open Sour­ce Tech­no­lo­gy & Stra­te­gy v Ama­zon Web Ser­vi­ce, Mark Cuban, in­ves­tor do ro­bo­tic­kých tech­no­lo­gií a tvůr­ce po­řa­du Shark Tank, nebo Sue Keay, CEO hubu Que­en­sland AI.

OnRo­bot Expo po­skyt­ne ná­vštěv­ní­kům 30­mi­nu­to­vé pre­zen­ta­ce mnoha ex­per­tů na nej­růz­něj­ší té­ma­ta od štíh­lé vý­ro­by a ko­la­bo­ra­tiv­ních oba­lo­vých apli­ka­cí až po rych­le zpro­vozni­tel­ná CNC ře­še­ní a způ­so­by, ja­ký­mi mohou vý­rob­ci pře­ko­nat ba­ri­é­ry v na­sa­ze­ní ka­me­ro­vých sys­té­mů.

Návod na nej­vy­u­ží­va­něj­ší apli­ka­ce

OnRo­bot Expo, které se spe­ci­ál­ně za­mě­ří na malé a střed­ní vý­rob­ní spo­leč­nos­ti, před­ve­de ukáz­ky stále šir­ší­ho spek­tra ro­bo­tic­kých ná­stro­jů – od ucho­po­vačú až po ře­še­ní úpra­vy po­vrchů – pro­střed­nic­tvím pre­zen­ta­cí o im­ple­men­ta­ci a ma­xi­mál­ním vy­u­ži­tí ro­bo­tic­kých tech­no­lo­gií. Spe­ci­ál­ní po­zor­nost bude vě­no­vá­na ko­la­bo­ra­tiv­ním apli­ka­cím v ob­las­ti ko­vo­vý­ro­by a zpra­co­vá­ní ma­te­ri­á­lu, ba­le­ní a pa­le­ti­za­ci, po­tra­vi­nář­ské vý­ro­by, plas­to­vé vý­ro­by, far­ma­ceu­tic­ké­ho prů­mys­lu a lo­gis­ti­ky.

Pří­le­ži­tost k zís­ká­ní zku­še­nos­ti

Účast­ní­ci OnRo­bot Expo si budou moci „osa­hat“ port­fo­lio ro­bo­tic­kých ná­stro­jů a kom­po­nent OnRo­bot s vy­u­ži­tím in­ter­ak­tiv­ní­ho di­gi­tál­ní­ho pro­stře­dí spe­ci­ál­ně vy­tvo­ře­né­ho pro tuto udá­lost. Plat­for­ma bude k dis­po­zi­ci ve více ja­zy­cích včet­ně an­g­lič­ti­ny, něm­či­ny, špa­něl­šti­ny, fran­couz­šti­ny, ja­pon­šti­ny, ko­rej­šti­ny a čín­šti­ny.
Ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce umož­ní fir­mám při­způ­so­bit své pod­ni­ká­ní do bu­douc­na. OnRo­bot Expo je je­di­neč­nou pří­le­ži­tos­tí pro vý­rob­ní spo­leč­nos­ti k se­tká­ní s pro­duk­to­vý­mi ex­per­ty a sdí­le­ní pří­no­sů, jež mohou zís­kat z fle­xi­bil­ních a snad­no au­to­ma­ti­zo­va­tel­ných ře­še­ní.

OnRobot Expo-prednasejici-2047

Pří­spěv­ky o na­sa­ze­ní ro­bo­tů ve fir­mách

Ve svém vy­stou­pe­ní o vý­vo­ji, tes­to­vá­ní a na­sa­ze­ní ro­bo­tů ve spo­leč­nos­ti Ama­zon před­sta­ví Ca­mi­lo Bus­ca­ron způ­so­by, jak cloud do­ká­že zjed­no­du­šit vývoj a im­ple­men­ta­ci ro­bo­tic­kých apli­ka­cí. Bude ho­vo­řit o pro­stře­dí Robot Ope­ra­ting Sys­tem (ROS) a AWS Ro­bo­Ma­ker, clou­do­vé služ­bě po­má­ha­jí­cí zá­kaz­ní­kům bu­do­vat, si­mu­lo­vat a řídit ro­bo­tic­ké apli­ka­ce.

OnRo­bot Expo v rámci pa­ne­lo­vé dis­ku­se před­sta­ví pod­ni­ka­te­le a in­ves­to­ra do ro­bo­tic­kých tech­no­lo­gií Marka Cu­ba­na, který bude dis­ku­to­vat s dal­ší­mi účast­ní­ky dis­ku­se včet­ně En­ri­co Krog Iver­se­na, CEO společnosti OnRobot, a Roba Gol­die­ze, vý­kon­né­ho ře­di­te­le Hire­bo­tics, o dů­le­ži­tos­ti ko­la­bo­ra­tiv­ních apli­ka­cí pro bu­douc­nost vý­ro­by v SMB fir­mách.

Blok spe­ci­a­lis­tů uvede Casper Han­sen, vý­kon­ný ře­di­tel spo­leč­nos­ti Tech­ni­con s pre­zen­ta­cí „Silný zisk se štíhlou vý­ro­bou“ tý­ka­jí­cí se pří­no­sů štíhlé­ho kon­cep­tu vý­ro­by v ob­las­ti au­to­ma­ti­zač­ních pro­jek­tů. Před­sta­vi­te­lé spo­leč­nos­ti Plus Pack budou sdí­let své zku­še­nos­ti s ucho­po­va­či OnRo­bot v je­jich úsilí o zvlád­nu­tí ma­lo­sé­ri­o­vé vý­ro­by s vy­so­kou va­ri­a­bi­li­tou na ba­li­cích lin­kách, které umož­ni­lo uvol­nit za­měst­nan­ce z opa­ko­va­né, neer­go­no­mic­ké a ma­nu­ál­ní čin­nos­ti.


Kom­plet­ní pro­gram a re­gis­tra­ce na OnRo­bot Expo je k dis­po­zi­ci ZDE.

 

 


Mohlo by vás zajímat: