Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Autodesk University 2020 s více než 100 000 účastníky

Pondělí, 23 Listopad 2020 11:51

Tags: Autodesk | CAD Studio | Digitální dvojčata | Konference | on-line | University

AU-Reimagine Possible-2048Ve 47. týdnu pro­běh­la v on-line bez­plat­né po­do­bě tra­dič­ní vý­roč­ní kon­fe­ren­ce Au­to­de­s­ku s uvá­dě­nou účas­tí přes 100 tisíc di­vá­ků ze 190 zemí světa. Účast­ní­ci si mohli vy­brat z více než 750 worksho­pů a před­ná­šek a vět­ši­na je nyní do­stup­ná v ar­chí­vu. Na kon­fe­ren­ci byly před­sta­ve­ny za­jí­ma­vé pro­duk­to­vé no­vin­ky, tech­no­lo­gie a směry vý­vo­je. Úvod­ní před­náš­ku měl sa­mo­zřej­mě ge­ne­rál­ní ře­di­tel Au­to­de­s­ku An­drew Anagnost a za­bý­val se v ní změ­na­mi, se kte­rý­mi se celý svět letos po­tý­ká.

Pan­de­mie po­zi­tiv­ně ak­ce­le­ru­je di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci, nutí všech­ny k vyšší di­gi­ta­li­za­ci, au­to­ma­ti­za­ci na­vr­ho­vá­ní, op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­sů a do­da­va­tel­ských ře­těz­ců a k je­jich větší odol­nos­ti a dis­tri­bu­o­va­nos­ti, ke vzdá­le­né spo­lu­prá­ci a ko­or­di­na­ci týmů a ke kon­ver­gen­ci na­vr­ho­vá­ní a vý­ro­by.
Na ná­sled­ných obo­ro­vých před­náš­kách a spe­ci­a­li­zo­va­ných worksho­pech byla ozná­me­na řada pro­duk­to­vých no­vi­nek a tech­no­lo­gic­kých směrů, kam se bude ubí­rat vývoj od­vět­ví a tím i pro­duk­tů Au­to­de­s­ku. Řada z nich se týká „di­gi­tál­ních dvoj­čat“, která umožňují spra­vo­vat, vy­tvá­řet, ana­ly­zo­vat a roz­ví­jet re­ál­né vý­rob­ky a stav­by s vy­u­ži­tím co nej­věr­něj­ších da­to­vých mo­de­lů. Data, in­te­gro­va­ná, pro­po­je­ná, snad­no a pře­hled­ně pří­stup­ná data na jed­not­né plat­for­mě jsou stále vý­znam­něj­ším a cen­něj­ším ak­ti­vem pro všech­ny firmy a je­jich pro­ce­sy.
Nej­za­jí­ma­věj­ší in­for­ma­ce o no­vin­kách naj­de­te v češ­ti­ně na blogu spo­leč­nos­ti CAD Stu­dio.


Mohlo by vás zajímat: