Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář 3D tisk z kovů – od prototypů ke koncovým dílům

Úterý, 24 Listopad 2020 11:05

Webinar D tisk z kovu-2048Pokud pře­mýš­lí­te, jak si v této kom­pli­ko­va­né době zjed­no­du­šit ku­so­vou vý­ro­bu ko­vo­vých dílů bez tva­ro­vých ome­ze­ní a dlou­hých do­da­cích lhůt, chce­te si nejdří­ve vy­zkou­šet pro­to­typ, než se pus­tí­te do fi­nál­ní vý­ro­by nebo po­tře­bu­je­te rov­nou vy­ro­bit funkč­ní kon­co­vý díl, pak byste se měli zú­čast­nit webi­ná­ře spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems. Na něm pro­dej­ní in­že­nýr MCAE Ma­ty­áš Cha­loup­ka po­pí­še, jak si po­ra­dit s vý­ro­bou ko­vo­vých dílů po­mo­cí 3D tisku. V tři­ce­ti­mi­nu­to­vém webi­ná­ři pro­be­re­te vše, co vás za­jí­má – jak vy­ro­bit pro­to­ty­py nebo rov­nou funkč­ní kon­co­vé díly pro stro­jí­ren­ská nebo ro­bo­tic­ká za­ří­ze­ní.

Proč je vhod­né tyto kon­co­vé díly vy­rá­bět tech­no­lo­gií SLM na 3D tis­kár­ně XM200C od Xact Metal nebo jak op­ti­ma­li­zo­vat díly pro 3D tisk.

ZAREGISTRUJTE SE na bez­plat­ný webi­nář ještě dnes a do­zví­te se o prak­tic­kých apli­ka­cích mno­hem více. Webi­nář se koná 26. lis­to­pa­du 2020 v 9:30 hodin.