Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Materiály Konference GIS Esri v ČR stále dostupné

Středa, 02 Prosinec 2020 22:43

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Mapy | Ohlédnutí | Přednášky | Záznamy

Konference GIS Esri V CR-2049Od­vy­sí­lá­ní po­sled­ní­ho work­sho­pu 1. pro­sin­ce 2020 před­zna­me­na­lo, že le­toš­ní Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR již sku­teč­ně skon­či­la. Při­ví­ta­la cel­kem 1152 účast­ní­ků z 366 or­ga­ni­za­cí. V hlav­ním bloku se vě­no­va­la té­ma­tu di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce a také tomu, jak GIS po­má­há při epi­de­mii Co­vid-19. Na pro­gra­mu byla pa­ne­lo­vá dis­ku­se s od­bor­ní­ky z ob­las­ti ve­řej­né sprá­vy a před­sta­ve­ny byly no­vin­ky v GIS tech­no­lo­gii obec­ně i přímo v oboru in­že­nýr­ských sítí. Vý­ho­dou je, že kon­fe­renč­ní roz­hra­ní je účast­ní­kům i na­dá­le pří­stup­né s vi­deo­zá­zna­my z obou kon­fe­renč­ních dnů a ze všech worksho­pů.

Sta­čí se při­hlá­sit tak, jako na kon­fe­ren­ci. Vedle toho je stále k dis­po­zi­ci i 15 před­to­če­ných uži­va­tel­ských a part­ner­ských před­ná­šek a sa­mo­zřej­mě i on-line pře­hlíd­ka 20 map a apli­ka­cí.
Zá­zna­my budou v kon­fe­renč­ním pro­stře­dí pří­stup­né mi­ni­mál­ně do konce dubna 2021. Po­drob­né in­for­ma­ce o tom, co vše na kon­fe­ren­ci za­zně­lo, na­lez­ne­te na strán­ce vě­no­va­né le­toš­ní­mu roč­ní­ku Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR.

Ohlédnutí za konferencí

 


Mohlo by vás zajímat: