Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejnovější inovací na CAD trhu je Creo Ansys Simulation

Pondělí, 07 Prosinec 2020 10:33

Tags: ANSYS | CAD | Creo Ansys Simulation | Inovace | PTC | Simulace

PTC cas-release-2050Nej­no­věj­ší vy­lep­še­ní soft­wa­ru Creo pro po­čí­ta­čo­vě pod­po­ro­va­né na­vr­ho­vá­ní (CAD) od PTC za­hr­nu­je první CAD na­bíd­ku s velmi přes­ný­mi ře­ši­či firmy Ansys, což umož­ňu­je uži­va­te­lům rych­le si­mu­lo­vat vý­sled­ky ná­vr­hu s vy­so­kou mírou přes­nos­ti. Creo Ansys Si­mu­lati­on při­ná­ší si­mu­la­ci do pro­stře­dí mo­de­lo­vá­ní a zpří­stup­ňu­je kri­tic­kou tech­no­lo­gii, která může po­mo­ci sní­žit ná­kla­dy, zlep­šit kva­li­tu a urych­lit uve­de­ní na trh. Tato no­vin­ka při­po­mí­ná druhé vý­ro­čí stra­te­gic­ké ali­an­ce firem PTC a Ansys.

Uve­dení Creo 7.0 před­sta­vi­lo prů­lo­mo­vé ino­va­ce v ge­ne­ra­tiv­ním na­vr­ho­vá­ní, si­mu­la­ci v re­ál­ném čase, de­sig­nu více těles a adi­tiv­ní vý­ro­bě. V ná­vaz­nos­ti na jeho uve­de­ní umož­ňu­je Creo Ansys Si­mu­lati­on kon­struk­té­rům pro­vá­dět vy­so­ce věrné struk­tu­rál­ní, mo­dál­ní a te­pel­né ana­lý­zy svých pro­duk­tů pro bez­pro­blé­mo­vý pro­ces zdo­ko­na­lo­vá­ní a va­li­da­ce. Vy­so­ce přes­né ře­ši­če Creo Ansys Si­mu­lati­on dopl­ňu­jí rady pro ná­vrh v re­ál­ném čase, které si uži­va­te­lé Crea mo­hou uží­vat již od Creo Si­mu­lati­on Live, vy­da­né­ho v úno­ru 2019 spo­leč­ně s An­sy­sem.


Mohlo by vás zajímat: