Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Předvánoční slevy na VariCAD do 21. 12. 2020

Středa, 09 Prosinec 2020 10:08

Tags: 3D CAD | Licence | Slevy | Software | VariCAD

Varicad-VariCAD-2050Jako již tra­dič­ně při­chá­zí spo­leč­nost Va­ri­cad ke konci ka­len­dář­ní­ho roku s na­bíd­kou za­jí­ma­vých slev svých 3D CAD pro­duk­tů. Jedná se o Va­ri­CAD roční up­gra­de se zá­klad­ní cenou 14 990 Kč, nyní za 11 990 Kč. Cena ob­sa­hu­je pře­chod pro­gra­mu na verzi Va­ri­CAD 2021-1.0, tech­nic­kou pod­po­ru (mai­lem, te­le­fo­nic­ky, on-line po­mo­cí vzdá­le­né plo­chy) a dále také nárok na všech­ny nové ak­tu­a­li­za­ce po dobu jed­no­ho roku. Se sle­vou je také Va­ri­CAD 2021 li­cen­ce s roč­ním up­gra­dem v zá­klad­ní ceně 49 990 Kč, nyní za 34 990 Kč. Cena ob­sa­hu­je všech­ny mo­du­ly pro­gra­mu Va­ri­CAD 2021-1.0, tech­nic­kou pod­po­ru a nárok na všech­ny nové ak­tu­a­li­za­ce po dobu jed­no­ho roku.

Třetí po­lož­kou ve sle­vo­vé na­bíd­ce je Va­ri­CAD 2021 li­cen­ce bez up­gra­du v zá­klad­ní ceně 39 990 Kč, nyní za 27 990 Kč. Cena ob­sa­hu­je všech­ny mo­du­ly pro­gra­mu Va­ri­CAD 2021-1.0 a tech­nic­kou pod­po­ru.
Zvý­hod­ně­ná cena za roční up­gra­de platí pro uži­va­te­le s ver­ze­mi Va­ri­CAD 2018 a no­věj­ší­mi. U star­ších li­cen­cí kon­tak­tuj­te Va­ri­cad, který zpra­cu­je in­di­vi­du­ál­ní ce­no­vou na­bíd­ku. Do­ta­zy nebo ob­jed­náv­ky lze vy­ří­dit na e-mailu ob­jed­nav­ky@​varicad.​cz nebo na te­le­fo­nech: +420 485 113 735, +420 602 411 228 a +420 602 410 619.
Na­bíd­ka platí pro ob­jed­náv­ky do­ru­če­né nej­poz­dě­ji do 21. pro­sin­ce 2020.
Všech­ny ceny jsou uve­de­ny bez DPH. Nárok na slevu za­ni­ká, pokud ne­bu­de zá­lo­ho­vá fak­tu­ra uhra­ze­na v ter­mí­nu splat­nos­ti.


Mohlo by vás zajímat: