Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Automatizace podpoří po pandemii trendy diverzifikace výroby

Čtvrtek, 10 Prosinec 2020 23:45

Rust prodeje robotu v CR dle vyrobnich aplikaci-2050Spo­leč­nost OnRo­bot oče­ká­vá v roce 2021 rych­lej­ší při­je­tí au­to­ma­ti­zač­ních tech­no­lo­gií v dů­sled­ku le­toš­ních změn způ­so­be­ných pan­de­mií Covid-19. Nej­no­věj­ší zprá­va World Ro­bo­tics Re­port pu­b­li­ko­va­ná aso­ci­a­cí IFR (In­ter­nati­o­nal Fe­de­rati­on of Ro­bo­tics) před­po­ví­dá na příští rok v České re­pub­li­ce vyšší po­ptáv­ku po roz­ši­řu­jí­cím se port­fo­liu ko­la­bo­ra­tiv­ních apli­ka­cí, zejmé­na v ob­las­ti pick&place, ba­le­ní a pa­le­ti­za­ce, zpra­co­vá­ní ma­te­ri­á­lu a mon­tá­že.

Vý­rob­ní prů­my­sl bude v roce 2021 di­ver­zi­fi­ko­vat ri­zi­ka vý­pad­ků do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce roz­dě­le­ním vý­rob­ních ka­pa­cit na různá místa, z čehož budou těžit i země střed­ní Ev­ro­py. Aby tyto země zů­sta­ly vy­so­ce kon­ku­ren­ce­schop­né, nelze di­ver­zi­fi­ka­ci pro­vést bez au­to­ma­ti­zač­ních tech­no­lo­gií.
Au­to­ma­ti­za­ce může rov­něž slou­žit jako efek­tiv­ní a účin­ná pre­ven­ce in­fekč­ních cho­rob. Au­to­ma­ti­zo­va­ná vý­ro­ba po­má­há vy­hý­bat se pří­mé­mu fy­zic­ké­mu kon­tak­tu a shlu­ko­vá­ní lidí, čímž pod­stat­ně sni­žu­je ri­zi­ko in­fek­ce a umožňuje ne­pře­ru­šo­va­nou vý­ro­bu i v době pan­de­mie. To oslo­ví spo­leč­nos­ti z no­vých prů­mys­lo­vých od­vět­ví, které po­tře­bu­jí nová ko­la­bo­ra­tiv­ní ře­še­ní pro vývoj no­vých nebo vy­lep­še­ných ro­bo­tic­kých apli­ka­cí – na­pří­klad ve zdra­vot­nic­tví či v po­tra­vi­nář­ském a ná­po­jo­vém prů­mys­lu.

Podle pu­b­li­ko­va­né zprá­vy IFR patří Česká re­pub­li­ka mezi 15 nej­vět­ších ro­bo­tic­kých trhů na světě. Aso­ci­a­ce IFR uved­la, že v roce 2019 pa­t­ři­ly v ČR mezi seg­men­ty s nej­rych­le­ji ros­tou­cím po­čtem in­sta­lo­va­ných ro­bo­tic­kých za­ří­ze­ní tyto:

  • Kon­t­ro­la kva­li­ty, tes­to­vá­ní – 10% roční růst in­sta­la­cí ro­bo­tů v roce 2019
  • Ma­ni­pu­lač­ní ope­ra­ce pro pa­le­ti­za­ci – 15% růst
  • Ma­ni­pu­lač­ní ope­ra­ce pro ba­le­ní a pře­mis­ťo­vá­ní – 36% růst
  • Ma­ni­pu­lač­ní ope­ra­ce pro zpra­co­vá­ní ma­te­ri­á­lu – 47% růst
  • Mon­táž – 14% růst
  • Ná­růst počtu in­sta­lo­va­ných ro­bo­tů byl vloni nej­vyš­ší v od­vět­ví vý­ro­by au­to­mo­bi­lo­vých dílů, mo­to­ro­vých vo­zi­del, a v ko­vo­děl­ném a stro­jí­ren­ském prů­mys­lu.

Mnoho ná­rod­ních vlád po­va­žu­je krizi za pří­le­ži­tost k mo­der­ni­za­ci. Na­bí­ze­jí pod­po­ru di­gi­ta­li­za­ce do­má­cí vý­ro­by k do­sa­že­ní co nej­lep­ší­ho re­star­tu svých eko­no­mik. Přes­to­že Česká re­pub­li­ka do­sáh­la v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce vel­ké­ho po­kro­ku, v pe­ne­tra­ci in­sta­lo­va­ných ro­bo­tů stále za­o­stá­vá za ze­mě­mi jako Jižní Korea nebo Ně­mec­ko. V roce 2021 budou české vý­rob­ní spo­leč­nos­ti mít vel­kou pří­le­ži­tost čelit vý­rob­ním vý­zvám pro­střed­nic­tvím ši­ro­ce do­stup­ných au­to­ma­ti­zač­ních tech­no­lo­gií.