Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Allplan a Precast spojují své síly

Sobota, 12 Prosinec 2020 22:02

Tags: Allplan | BIM | Nemetschek Group | PLANBAR | Precast | Prefabrikáty

Nemetschek Group-2050Skupina Ne­met­s­chek ozná­mi­la 9. pro­sin­ce, že její znač­ky All­planPre­cast Soft­ware En­gi­nee­ring spojí své kom­pe­ten­ce a vy­tvo­ří je­di­neč­nou a na zá­kaz­ní­ka za­mě­ře­nou na­bíd­ku pro in­že­nýr­ské služ­by a stav­bu. Podle Vik­to­ra Vár­ko­ny­i­ho, ve­dou­cí­ho di­vi­ze di­vi­ze Plan­ning & De­sign a člena vý­kon­né rady sku­pi­ny Ne­met­s­chek, se jedná o dů­le­ži­tý stra­te­gic­ký krok k další op­ti­ma­li­za­ci port­fo­lia ře­še­ní. Zá­kaz­ní­ci budou těžit z kom­bi­no­va­né­ho vý­ko­nu. Tech­no­lo­gie Pre­cas­tu jsou jed­ním z hlav­ních tren­dů v tech­no­lo­gi­ích na­vr­ho­vá­ní v oboru ar­chi­tek­tu­ry (Ar­chi­tectu­re, En­gi­nee­ring, Con­structi­on – AEC).

Bez­pro­blé­mo­vá in­te­gra­ce in­že­nýr­ské plat­for­my All­pla­nu a na­va­zu­jí­cích vý­rob­ních pro­ce­sů Pre­cas­tu umož­ní na­bíd­nout špič­ko­vé kom­plex­ní ře­še­ní od in­že­nýr­ské­ho sta­vi­tel­ství po vý­ro­bu a stav­bu. Toto ře­še­ní zlep­ší spo­lu­prá­ci a efek­ti­vi­tu v prů­bě­hu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu bu­do­vy a urych­lí di­gi­ta­li­za­ci v od­vět­ví AEC.
All­plan se síd­lem v Mni­cho­vě je glo­bál­ním po­sky­to­va­te­lem BIM ře­še­ní pro AEC prů­my­sl se sil­nou kva­li­fi­ka­cí v ob­las­ti in­že­nýr­ství. Pre­cast Soft­ware En­gi­nee­ring je spe­ci­a­lis­tou na pre­fab­ri­ko­va­né be­to­no­vé prvky a po­sky­tu­je soft­wa­ro­vá ře­še­ní a služ­by pro prů­mys­lo­vé sta­veb­nic­tví. Obě spo­leč­nos­ti si zís­ka­ly bez­kon­ku­renč­ní re­pu­ta­ci za svou kva­li­tu a do­stup­nost mezi in­že­ný­ry.
Soft­wa­ro­vé ře­še­ní pre­fab­ri­ká­tů PLANBAR je již za­lo­že­no na plat­for­mě All­plan. Díky této užší in­te­gra­ci budou moci in­že­ný­ři a sta­veb­ní spo­leč­nos­ti pře­ná­šet BIM mo­de­ly do prů­mys­lo­vé vý­ro­by zcela di­gi­tál­ně. Vý­rob­ci pre­fab­ri­ká­tů také mohou sta­vět na stá­va­jí­cích BIM mo­de­lech od pro­jek­tan­tů a in­te­gro­vat je přímo do vý­rob­ní­ho pro­ce­su.
Slou­če­ním budou tyto dvě úspěš­né spo­leč­nos­ti funkč­ně in­te­gro­vá­ny pod stře­chou All­pla­nu. Během pře­cho­du bude pro všech­ny kli­en­ty za­jiš­tě­na kon­ti­nu­i­ta pod­ni­ká­ní. Obě zá­kaz­nic­ké zá­klad­ny budou po­stup­ně těžit z na­bíd­ky kom­bi­no­va­ných ře­še­ní.


Mohlo by vás zajímat: