Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3DEXPERIENCE WORLD 2021 – Svoboda tvořit

Čtvrtek, 17 Prosinec 2020 23:38

Tags: 3DEXPERIENCE WORLD 2021 | Konference | SolidWorks | Uživatelé

3DExperience World 2021-2051Svět pro­chá­zí glo­bál­ní pro­mě­nou způ­sobů, ja­ký­mi vy­na­lé­zá­me, na­vr­hu­je­me, vy­rá­bí­me a ovlá­dá­me zá­žit­ky. Víc než kdy dřív po­tře­bu­je­te ke svým vý­sled­kům hle­dat nové cesty. Nové způ­so­by spo­lu­prá­ce, ino­vo­vá­ní, na­vr­ho­vá­ní, si­mu­lo­vá­ní, vy­tvá­ře­ní a rů­stu. V pro­ce­su této trans­for­ma­ce bu­de­te po­tře­bo­vat svo­bo­du, která vám umož­ní pro­jít tím vším tak, aby to dá­va­lo smysl vám a vaší firmě. Pojď­te se spo­leč­ně do­zvě­dět víc na vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2021, která se koná od 8. do 11. února 2021.

Na kon­fe­ren­ci se uži­va­te­lé So­li­dworks, pro­duk­to­ví de­sig­né­ři, kon­struk­té­ři, vý­rob­ci a stu­den­ti se­zna­mu­jí s tech­no­lo­gi­e­mi a tren­dy, které proměňují je­jich práci a při­ná­še­jí tvůr­čí svo­bo­du. Ať už jde o vy­tvá­ře­ní no­vých vý­rob­ků, no­vých ob­chod­ních mo­de­lů nebo no­vých pří­le­ži­tos­tí, zís­ká­te in­spi­ra­ci k ino­va­cím novým způ­so­bem.

Re­gis­truj­te se nyní

Při­dej­te se a po­moz­te vytvářet bu­douc­nost

Re­gis­truj­te se nyní a zís­kej­te ZDAR­MA pří­stup k tří­den­ní kon­fe­ren­ci, která vám vedle te­ma­tic­kých před­ná­šek na­bíd­ne také víc než 130 tech­nic­kých se­mi­ná­řů, spoj­te se s part­ne­ry So­li­dworks a do­da­va­te­li pod­půr­ných slu­žeb, za­poj­te se do ne­twor­kin­go­vých dis­ku­sí aj.
Bu­de­te mít také pří­le­ži­tost zís­kat VIP re­gis­tra­ci, která vám za pří­pla­tek 100 USD za­jis­tí pří­stup k cer­ti­fi­kač­ním zkouškám bez dal­ších po­plat­ků, ex­klu­ziv­ním ne­twor­kin­go­vým dis­ku­sím nebo k účas­ti na živě pře­ná­še­ných blo­cích otá­zek a od­po­vě­dí v zá­vě­ru kaž­dé­ho se­mi­ná­ře atd.

Vý­tě­žek z celé udá­los­ti bude vě­no­ván ne­zisko­vé or­ga­ni­za­ci Magic Whe­el­chair, která při­ná­ší ra­dost hen­di­ke­po­va­ným dětem.

Od kon­stru­o­vá­ní a si­mu­la­cí po vý­ro­bu a plá­no­vá­ní, 3DE­x­pe­ri­en­ce World po­sky­tu­je vý­ji­meč­ný pří­stup ke zna­los­tem, ná­stro­jům a zdro­jům pro zlep­še­ní vý­vo­je vý­rob­ků, abys­te se do­stá­va­li na trh dříve a měli spo­ko­je­něj­ší zá­kaz­ní­ky. Re­gis­truj­te se ještě dnes!
Pokud ještě nejste čle­nem, při­dej­te se ke ko­mu­ni­tě 3DE­x­pe­ri­en­ce World a mějte ne­u­stá­le pře­hled o ak­tu­ál­ních in­for­ma­cích o této kon­fe­ren­ci na webu www.3dexperienceworld.com.


Mohlo by vás zajímat: