Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze CS+ nadstavby CADstudio Fusion Tools

Neděle, 20 Prosinec 2020 23:48

Tags: Autodesk | BOMmCAD | CAD Studio | CAE | CAM | CS+ | EDA | Fusion | Fusion 360 | Nadstavby | Tools

ftbom-2051Již od za­čát­ku pro­sin­ce 2020 je k dis­po­zi­ci nová verze bonus nad­stav­by Fusi­on Tools 1.0 (F-Tools), která dále roz­ši­řu­je funk­ce po­pu­lár­ní CAD/ CAM/CAE/EDA apli­ka­ce Au­to­de­sk Fusi­on 360 ve verzi pro Win­dows. Tento bo­nu­so­vý do­pl­něk na­in­sta­lu­je­te nebo zak­tu­a­li­zu­je­te snad­no po­mo­cí au­to­ma­tic­ké­ho in­sta­lá­to­ru. Do pro­stře­dí Fusi­on 360 doplňuje sérii maker ze­fek­tiv­ně­ní práce. Je ná­sled­ní­kem pre­view verzí V0.x. Od verze 1.0 jsou Fusi­on Tools li­cen­co­vá­ny jako tzv. „CS+“ ná­stro­je, tedy pro zá­kaz­ní­ky CAD Stu­dia zdar­ma. Bez­plat­nou li­cen­ci si mohou vy­ge­ne­ro­vat přímo z Hel­p­des­ku.

Ostat­ní zá­jem­ci mohou li­cen­ci zís­kat ná­ku­pem na CAD eSho­pu – viz cena Fusi­on Tools.
Další zá­sad­ní no­vin­kou je pod­stat­ně roz­ší­ře­ná funk­ce ku­sov­ní­ku – BOM, při­bli­žu­jí­cí se funk­cím Roz­pis­ky z In­ven­to­ru. Roz­pis­ka nyní ob­sa­hu­je tři karty (mo­de­lo­vý po­hled, struk­tu­ro­va­ný po­hled, kon­fi­gu­ra­ce). Vět­ši­nu in­for­ma­cí (vlast­nos­tí a uži­va­tel­ských) zob­ra­ze­ných v těch­to po­hle­dech lze pře­psat a ulo­žit zpět do kom­po­nent. Při vý­bě­ru řádku v Roz­pis­ce se vy­bra­ná kom­po­nen­ta zvý­raz­ní v mo­de­lu. Ve struk­tu­ro­va­ném po­hle­du je mož­nost se­řa­dit roz­pis­ku dle vy­bra­né­ho sloup­ce vze­stup­ně/se­stup­ně. Roz­pis­ku mů­že­te ex­por­to­vat do Ex­ce­lu.
Apli­ka­ce je k dis­po­zi­ci v an­g­lič­ti­ně, její ná­po­vě­da (návod) je nyní v češ­ti­ně i an­g­lič­ti­ně.
Po­dob­né doplňkové funk­ce na­bí­zí CAD Stu­dio i pro vět­ši­nu dal­ších pro­duk­tů Au­to­de­s­ku – pro In­ven­tor, Au­to­CAD, Revit, Civil 3D, Plant 3D, Vault, Power­Mill, atd. – viz bo­nu­so­vé ná­stro­je CS+.

Au­to­de­sk Fusi­on 360 si mů­že­te do­pl­nit i o další funk­ce z dílny CAD Stu­dia – např. o nad­stav­bo­vou čes­kou lo­ka­li­za­ci nebo o ná­byt­kář­skou nad­stav­bu Fur­ni­tu­re for Fusi­on.


Mohlo by vás zajímat: