Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tethon 3D uvedl tři nové pryskyřice pro 3D tisk

Středa, 30 Prosinec 2020 21:55

Tags: 3D tisk | Cor­die­ri­te | Grafenit | Materiály | Mul­li­te | Pryskyřice | Tethon 3D

tethon3d-Graphenite-Cordierite-a-Mullite-Bottles-2053Te­thon 3D se síd­lem v Omaze ozná­mil sadu tří no­vých a mi­mo­řád­ně za­jí­ma­vých 3D tis­ko­vých prys­ky­řic vhod­ných pro prů­mys­lo­vé po­u­ži­tí. Exo­tic­ké prys­ky­ři­ce pro 3D tisk vy­rá­bí již řadu let a ne­dáv­no při­dal vlast­ní DLP 3D tis­kár­nu Bison 1000. Jeho pro­duk­to­vá sada za­hr­nu­je ši­ro­kou škálu ke­ra­mic­kých a ko­vo­vých prys­ky­řic. Nyní při­dal do svého již tak kom­plex­ní­ho port­fo­lia tří nové prys­ky­ři­ce s ně­kte­rý­mi ne­ob­vyk­lý­mi vlast­nost­mi. Prv­ním je Gra­fe­nit. Gra­fen, jeden z nej­pev­něj­ších ma­te­ri­á­lů na světě, je lehký a vo­di­vý.

Po­ten­ci­ál­ní apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí gra­fen za­hr­nu­jí vý­ro­bu dílů s při­da­nou me­cha­nic­kou pev­nos­tí a vo­di­vos­tí, zvý­še­ní aku­mu­la­ce ener­gie v ba­te­ri­ích a nej­lep­ších kon­den­zá­to­rech, díly an­ti­ko­roz­ní a odol­né proti po­škrá­bá­ní, účin­né sen­zo­ry a elek­tro­ni­ku a mnoho dal­ších 3D tiš­tě­ných sou­čás­tí.
Dru­hým ma­te­ri­á­lem je Cor­die­ri­te, tech­nic­ká ke­ra­mi­ka, která se po­u­ží­vá pro sou­čás­ti, které vy­ža­du­jí vy­so­kou to­le­ran­ci tep­lot­ních šoků. Mezi po­ten­ci­ál­ní 3D tisky patří žá­ruvzdor­né formy, pásky pro sva­řo­vá­ní, ke­ra­mic­ká zr­ca­dla, ohří­va­če, ter­mo­člán­ky a izo­lá­to­ry.
Tře­ti­ci uza­ví­rá další tech­nic­ká ke­ra­mi­ka Mul­li­te. Je cenná pro svou níz­kou te­pel­nou roz­taž­nost, níz­kou te­pel­nou vo­di­vost, vy­ni­ka­jí­cí odol­nost proti roz­té­ká­ní, vy­so­kou tep­lot­ní pev­nost a dobrou che­mic­kou sta­bi­li­tu. 3D tiš­tě­né apli­ka­ce za­hr­nu­jí elek­tric­ké izo­lá­to­ry a kon­co­vé díly pro obran­ný a le­tec­ký prů­my­sl.
Do­stup­nost těch­to ma­te­ri­á­lů by mohla vést ke zvý­še­né­mu prů­mys­lo­vé­mu vy­u­ži­tí 3D tisku ve spe­ci­fic­kých apli­ka­cích.
Více in­for­ma­cí na­jde­te na­pří­klad na www.fabbaloo.com nebo na webu výrobce tethon3d.com.


Mohlo by vás zajímat: