Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CETIN bude využívat geoinformační platformu Esri

Středa, 13 Leden 2021 18:31

Tags: CETIN | ESRI | GIS | Telekomunikace | Unicorn

Communications Data Management for ArcGIS Online-2103​Po zhru­ba 10 le­tech při­stou­pil CETIN, správce tele­ko­mu­ni­kač­ní in­fra­stru­ktu­ry, ke ge­ne­rač­ní ob­mě­ně leh­ké­ho kli­en­ta GIS. S tím se pojí i zá­sad­ní změna tech­no­lo­gie, kon­krét­ně pře­chod na plat­for­mu Esri. Spo­leč­ně s Uni­cor­nem začal CETIN bu­do­vat sys­tém, který za­jis­tí pře­hled­nou pre­zen­ta­ci sí­ťo­vé in­frastruk­tu­ry nad mapou. Webo­vý ge­o­gra­fic­ký in­for­mač­ní sys­tém (WGIS) umožňuje ze­fek­tiv­nit plá­no­vá­ní FTTx sítě či po­sky­to­vá­ní te­le­ko­mu­ni­kač­ních slu­žeb. Sys­tém WGIS v sobě in­te­gru­je velké množ­ství in­for­ma­cí, dat a uži­va­te­lů.

Proto je kla­den velký důraz na in­tu­i­tiv­nost ovlá­dá­ní, vy­hle­dá­vá­ní a ge­o­lo­ka­li­za­ce. Právě mo­bi­li­ta a mož­nost pří­stu­pu ši­ro­ké­ho spek­tra uži­va­te­lů k in­for­ma­cím je pro CETIN klí­čo­vá. Zá­kla­dem sys­té­mu je zob­ra­ze­ní tras te­le­ko­mu­ni­kač­ních ka­be­lů a umís­tě­ní roz­vadě­čů a prvků te­le­ko­mu­ni­kač­ní sítě. Uži­va­te­li tak WGIS zpří­stupňuje pře­hled­nou to­po­lo­gii celé sítě. Tyto in­for­ma­ce pak doplňují další data – do­stup­nost slu­žeb, počet a hus­to­ta zá­kaz­nic­kých pří­po­jek, ale i po­ten­ci­ál­ní ri­zi­ka pro pro­voz sítě, jako jsou zá­pla­vo­vé nebo bouř­ko­vé mapy.
Podle Karla Pešky, ře­di­te­le pro­dukč­ní­ho stre­a­mu Uni­corn Sys­tems, je sys­tém WGIS je bu­do­ván mo­der­ní for­mou tak, aby měl kon­krét­ní uži­va­tel k dis­po­zi­ci svou sadu dat, in­for­ma­cí a funk­cí ne­zbyt­ných pro výkon své práce. Tento ar­chi­tek­to­nic­ký pří­stup na­zý­vá­me sa­te­lit­ní apli­ka­ce nad cen­t­rál­ním GIS sys­té­mem. Vý­ho­dou ta­ko­vé­ho pří­stu­pu je na­pří­klad po­stup­ný náběh sys­té­mu s vy­u­ži­tím exis­tu­jí­cích zdro­jo­vých sys­té­mů, což za­jis­tí mi­ni­ma­li­za­ci ná­kla­dů a pro­voz­ních rizik, které by byly spo­je­né s pře­pi­sem funkč­nos­tí exis­tu­jí­cí­ho ře­še­ní.
Pro­jekt právě od­star­to­val. Kom­plet­ní pře­chod na Esri plat­for­mu by měl být do­kon­čen ve dru­hém kvar­tá­lu 2022. Do bu­douc­na se po­čí­tá i s pod­po­rou mo­bil­ních kli­en­tů a tedy pro­vo­zem ně­kte­rých apli­ka­cí na mo­bil­ních za­ří­ze­ních.


Mohlo by vás zajímat: