Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Včasná simulace zlepšuje způsobilost konstrukce produktu

Pátek, 15 Leden 2021 14:34

Tags: Dassault Systemès | Konstrukce | Produkty | Simulace | SIMULIA

Dassault white paper-2103Kvůli vy­ho­vě­ní po­ža­dav­kům trhu se stává mnoho pro­duk­tů men­ších, leh­čích a slo­ži­těj­ších. Vý­vo­jo­vé týmy jsou pod tla­kem, jsou nu­ce­ny vy­tvá­řet, tes­to­vat, ově­řo­vat a vy­rá­bět nové pro­duk­ty vyšší rych­los­tí a niž­ší­mi ná­kla­dy. Ře­še­ním této výzvy je, aby se si­mu­la­ce stala sou­čás­tí pro­ce­su ná­vr­hu. Díky in­te­gro­va­né­mu ná­vr­hu a si­mu­la­ci mohou vý­sled­ky vést k dří­věj­ší­mu roz­hod­nu­tí o ná­vr­hu, sní­že­ní zá­vis­los­ti na pro­to­ty­pech a mi­ni­ma­li­za­ci ri­zi­ka se­lhá­ní.

Si­mu­la­ci struk­tu­rál­ní­ho vý­ko­nu lze po­u­žít k vir­tu­ál­ní­mu tes­to­vá­ní mo­di­fi­ka­cí pro­duk­tu tak, aby rych­le­ji splňoval po­ža­dav­ky na pev­nost a hmot­nost, což má za ná­sle­dek více času na ino­va­ci a sou­čas­ně sni­žu­je ná­kla­dy.
Spo­leč­nost Das­sault Sys­tè­mes zve zá­jem­ce k pře­čte­ní je­jí­ho whi­te­pa­pe­ru Zlep­še­te způ­so­bi­lost kon­stru­k­ce pro­duk­tů rych­le­ji, který po­pi­su­je, jak může in­te­gro­va­ná si­mu­la­ce ná­vr­hu po­mo­ci or­ga­ni­za­cím zvý­šit výkon, urych­lit ino­va­ce a sní­žit ná­kla­dy.


Mohlo by vás zajímat: