Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference ROBOTY 2021 jen on-line

Středa, 20 Leden 2021 17:10

Roboty 2021-2103Kon­fe­ren­ce Tren­dy v ro­bo­ti­za­ci, zkrá­ce­ně RO­BO­TY, se ode­hra­je opět v Brně, i když u toho ne­bu­dou di­vá­ci. Si­tu­a­ce ne­do­vo­lu­je kla­si­ku, ale tohle téma si za­slou­ží mít hlas i tak. Osmý roč­ník kon­fe­ren­ce před­sta­ví opět řadu no­vi­nek bo­ha­té­ho pro­gra­mu. I když jen vir­tu­ál­ně. Kromě ukáz­ky no­vi­nek z ob­las­ti ro­bo­ti­ky se bude od­bor­ná sekce vě­no­vat otáz­kám za­vá­dě­ní ro­bo­tů, vlivu na za­měst­na­nost, či re­ál­ným apli­ka­cím ve vý­rob­ních pro­vo­zech.

Na kon­fe­ren­ci budou od­bor­ní­ci z ne­zá­vis­lých in­sti­tu­cí, ana­ly­ti­ci i zá­stup­ci vý­rob­ních pro­vo­zů. Navíc budou v obou pro­gra­mo­vých dnech při­pra­ve­ny také zvlášt­ní worksho­py a od­bor­né dis­ku­se. Le­toš­ní pro­gram bude roz­dě­len do dvou úrov­ní. Tra­dič­ní kon­fe­ren­ce pro­běh­ne ve dnech 26. a 27. ledna 2021. Zá­vě­reč­ný den, tedy 28. ledna 2021 na­bíd­ne ukáz­ku ro­bo­ti­ky ši­ro­ké ve­řej­nos­ti ve formě kon­fe­renč­ní­ho pro­gra­mu, worksho­pů, vý­sta­vy, B2B se­tká­ní a dal­ších spe­ci­a­lit. Každý si tak bude moci na­sta­vit svůj po­ža­da­vek ná­vštěvy dle svého uvá­že­ní, a to vše od své ob­ra­zov­ky.
Osmý roč­ník tra­dič­ní kon­fe­ren­ce je opět pojat hodně od­bor­ně a obo­ha­cen právě od­bor­ný­mi té­ma­ty, dis­ku­se­mi a za­řa­ze­ním pří­pa­do­vé stu­die. Po­řa­da­te­lé tak re­a­gu­jí na po­ža­dav­ky účast­ní­ků z loňského roku. Oslo­vi­li od­bor­né před­ná­še­jí­cí a za­jí­ma­vé osob­nos­ti z ob­las­ti prů­mys­lu v České re­pub­li­ce. Z to­ho­to dů­vo­du je však účast na kon­fe­ren­ci v tomto roce opět zpo­plat­ně­na.
Cena se bude od­ví­jet podle toho, zda se bu­de­te účast­nit me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce nebo až ote­vře­né­ho ro­bo­tic­ké­ho dne.
Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te na www.konference-roboty.cz.