Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Microlight3D tiskne nejmenší Sochu svobody

Čtvrtek, 21 Leden 2021 16:46

Tags: 3D tisk | Long-range Z | Metamateriály | Micro­li­gh­t3D | Mikročásti | Socha svobody

liberty-coin-2104Fran­couz­ská firma Micro­li­gh­t3D, spe­ci­a­li­zo­va­ný vý­rob­ce 2D a 3D tis­ko­vých sys­té­mů v mi­k­ro­sko­pic­kém mě­řít­ku s vy­so­kým roz­li­še­ním pro prů­mys­lo­vé a vě­dec­ké apli­ka­ce, ozná­mi­la 20. ledna 2021 novou funk­ci 3D mi­k­ro­tis­ku, která pro­lo­mí výš­ko­vé ome­ze­ní ob­jek­tů o ve­li­kos­ti mi­k­ro­nů při za­cho­vá­ní mi­k­ro­me­t­ric­ké­ho roz­li­še­ní. Aby před­ved­la svou novou funk­ci Long-range Z, vy­tisk­la Micro­li­gh­t3D na pa­mát­ku Dne inau­gu­ra­ce nejmen­ší Sochu svo­bo­dy na světě, repli­ku o výšce 1,8 mm a šířce 0,6 mm. S tech­no­lo­gií Long-range Z budou zá­kaz­ní­ci Micro­li­gh­t3D schop­ni vy­rá­bět ve 3D drobné stav­by až do výšky 10 mm.

Dříve byla výška ob­jek­tů ma­xi­mál­ně do 0,3 mm.
Pro­lo­me­ní to­ho­to ome­ze­ní výšky zna­me­ná, že Micro­li­gh­t3D spl­nil po­ža­dav­ky vý­zkum­ní­ků a prů­mys­lo­vých vý­vo­já­řů pra­cu­jí­cích s me­cha­nic­ký­mi mi­k­ro­část­mi, me­ta­ma­te­ri­á­ly, na lé­kař­ských za­ří­ze­ních atd., kteří po­tře­bu­jí vy­ro­bit před­mě­ty vy­so­ké ně­ko­lik mi­li­me­t­rů.

liberty-coin a vetsi-2104

Micro­li­gh­t3D vy­tisk­la sošku přímo na minci, aby pro­ká­za­la, že její tech­no­lo­gie je kom­pa­ti­bil­ní s velmi od­liš­ný­mi tis­ko­vý­mi sub­strá­ty, zejmé­na s ko­vo­vý­mi a ne­prů­hled­ný­mi sub­strá­ty.
Již dříve k před­ve­de­ní svých schop­nos­tí vy­tisk­la Micro­li­gh­t3D mi­ni­a­tu­ry dal­ších před­mě­tů na pa­mát­ku udá­los­tí: Nový rok – py­ra­mi­du z nejmen­ších šampusek a pro dru­hou řadu se­ri­á­lu The Man­da­lo­ri­an – repli­ku hvězd­né lodi Millen­ni­um Fal­con.
Více in­for­ma­cí na www.microlight.fr.


Mohlo by vás zajímat: