Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář OpenFOAM v20.12

Úterý, 26 Leden 2021 10:31

Tags: CFD | ESI Group | OpenFOAM | v20.12 | Webinar

OpenFOAM-2105ESI Group ozná­mi­la vy­dá­ní Open­FOAM (v20.12), bez­plat­né­ho soft­wa­ru CFD s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem vy­ví­je­ným pri­már­ně spo­leč­nos­tí Open­C­FD od roku 2004, v pro­sin­ci 2020. Nyní na­bí­zí účast na webi­ná­ři 9. února 2020, na kte­rém ob­je­ví­te všech­ny no­vé funk­ce Open­FO­AM v20.12. Do­zví­te se také o nej­no­věj­ším vý­vo­ji v ří­dí­cích a tech­nic­kých vý­bo­rech Open­FO­AM Go­ver­nan­ce. Hos­tu­jí­cím před­ná­še­jí­cím bude Mi­guel Nóbrega. Mi­guel je do­cen­tem na Ka­tedře po­ly­mer­ní­ho in­že­nýr­ství Uni­ver­si­ty of Minho a čle­nem In­sti­tu­tu pro po­ly­me­ry a kom­po­zi­ty.

Kromě všech vy­ni­ka­jí­cích aka­de­mic­kých prací se Mi­guel při­po­jil k Open­FO­AM Go­ver­nan­ce nejen jako člen do­ku­men­tač­ní ko­mi­se, ale také jako re­dak­tor no­vé­ho ča­so­pi­su Open­FO­AM.
Dalšími přednášejícími jsou Matěj Forman a Fred Mendonca.

Hlav­ní body webi­ná­ře:

  • Vy­lep­še­ní ge­ne­ro­vá­ní sítě
  • Nový vib­ro­a­kus­tic­ký řešič pro ná­stro­je s ten­kou vib­rač­ní sko­řáp­kou
  • Tloušť­ko­vý model, který umožňuje přes­něj­ší mo­de­lo­vá­ní mezní vrst­vy
  • Nová vo­li­tel­ná sché­ma­ta pro úseky s vy­so­kým po­mě­rem stran vy­lep­šu­jí­cí ře­še­ní na ta­ko­vých sí­tích.

Ho­di­no­vý webi­nář Open­FOAM v20.12 pro­běh­ne 9. února v 9:00 hodin a při­hlá­sit se na něj mů­že­te na tomto od­ka­zu www.esi-group.com.

OpenFOAM v20.12 s můžete stáhnout ZDE.


Mohlo by vás zajímat: