Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Největší zdymadlo na světě s podporou Allplan Bimplus

Úterý, 26 Leden 2021 23:56

Tags: Allplan | BIM | Bimplus | Sas­se­va­art | Stavebnictví | Ter­ne­u­zen | The New Lock | Výztuže | Zdymadlo

Zdymadlo 202012 9-2105Sas­se­va­art, spo­leč­ný pod­nik firem DEME Infra Ma­ri­ne Con­trac­tors, Dred­ging In­ter­nati­o­nal, BAM Infra, BAM Con­trac­tors a Van Laere, se při plá­no­vá­ní zdy­madla (The New Lock) Ter­ne­u­zen v Ni­zo­zem­sku spo­lé­há na BIM a All­plan Bim­plus jako plat­for­mu pro sprá­vu dat. All­plan Bim­plus umožňuje vy­u­ží­vat in­for­ma­ce na­příč všemi obory v prů­bě­hu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu pro­jek­tu a za­jiš­ťu­je tak bez­pro­blé­mo­vou spo­lu­prá­ci. Jako jedna z nej­vět­ších pla­veb­ních komor na světě bude zdy­madlo dlou­hé 427 metrů, ši­ro­ké 55 metrů a hlu­bo­ké 16,4 metrů.

Oče­ká­vá se, že od roku 2023 po­skyt­ne pro­stor vět­ším lodím a roz­ší­ří ka­pa­ci­tu na ná­moř­ní trase mezi Pa­ří­ží a Rot­ter­da­mem, která je po­va­žo­vá­na za nej­dů­le­ži­těj­ší splav­né ka­ná­ly a spo­ju­je eko­no­mi­ku v Ev­ro­pě. Nová pla­veb­ní ko­mo­ra umož­ní pla­vi­dlům vni­t­ro­zem­ské vodní do­pra­vy hlad­ký pohyb mezi Ni­zo­zem­skem, Bel­gií a Fran­cií a po­skyt­ne spo­leh­li­vý pla­veb­ní kom­plex pro ná­moř­ní pla­vi­dla.

Zvlád­nu­tí pro­blé­mů s BIM

Pro­jekt před­sta­vu­je ně­ko­lik tech­nic­kých výzev, pro­to­že se sou­čas­ně pro­vá­dí mnoho slo­ži­tých pro­ce­sů. Jed­ním z nej­vět­ších pro­blé­mů je, že vodní cesta musí zů­stat v pro­vo­zu během vý­stav­by. Střed­ní pla­veb­ní ko­mo­ra bude v pro­vo­zu pro pla­vi­dla vni­t­ro­zem­ské plav­by o tři roky déle, než se pů­vod­ně plá­no­va­lo. Během této doby se po­u­ží­vá do­čas­ný pře­prav­ní kanál. Aby bylo možné ko­or­di­no­vat velké množ­ství pa­ra­lel­ních ak­ti­vit, po­u­ží­vá se BIM jako pra­cov­ní me­to­da pro ko­or­di­na­ci spo­lu­prá­ce mezi růz­ný­mi účast­ní­ky pro­jek­tu ve všech fá­zích vý­stav­by.

Zdymadlo Snap1-2105

Vzhle­dem k vy­so­ké slo­ži­tos­ti pro­jek­tu není téměř žádný pro­stor pro chyby a pře­pra­co­vá­ní. Aby to bylo možné, im­ple­men­to­val Sas­se­va­art All­plan Bim­plus pro pro­ces vy­ztu­žo­vá­ní od ná­vr­hu po fázi pří­pra­vy a re­a­li­za­ce, aby týmy mohly pra­co­vat co nej­e­fek­tiv­ně­ji a nej­e­fek­tiv­ně­ji. To umožňuje všem pro­jek­tan­tům snad­no zkon­t­ro­lo­vat ná­vrhy vý­ztu­ží a po­skyt­nout zpět­nou vazbu, stej­ně jako při­řa­dit a sle­do­vat úkoly sprá­vy změn.

Zdymadlo-snap3-2105

All­plan Bim­plus umožňuje všem účast­ní­kům pro­jek­tu pří­stup k cen­t­rál­ní­mu BIM mo­de­lu a podle toho op­ti­ma­li­zo­vat své vlast­ní pro­ce­sy. Celý tým tak má lepší pře­hled a je na­pří­klad scho­pen nejen iden­ti­fi­ko­vat pro­blémy, jako jsou stře­ty ve vý­ztu­ži, a řešit je mno­hem dříve, ale také in­te­gro­vat do plá­no­vá­ní po­ža­dav­ky na po­sloup­nost, lo­gis­ti­ku i na ochra­nu zdra­ví a bez­peč­nost.
Za­tím­co sta­veb­ní pro­ces stále pro­bí­há, Bim­plus se stal ne­díl­nou sou­čás­tí pro­jek­to­vé­ho ří­ze­ní a za­jiš­tě­ní efek­tiv­ní­ho a přes­né­ho do­kon­če­ní to­ho­to kom­plex­ní­ho pro­jek­tu.

Více informací o projektu v holandštině (ale s pěknými obrázky) najdete na nieuwesluisterneuzen.eu.


Mohlo by vás zajímat: