Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Začíná virtuální 3DEXPERIENCE WORLD 2021

Pondělí, 08 Únor 2021 16:14

Tags: 3DEXPERIENCE WORLD 2021 | Konference | SolidWorks | Uživatelé

3DEXPERIENCE WORLD 2021-2107To, co si jistě nikdo z účast­ní­ků loňské kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World v Na­shvillu ne­do­ká­zal při lou­če­ní před­sta­vit, se stalo skut­kem. Glo­bál­ní, když máte to slovo tak rádi, ná­ka­za ja­kým­si virem na­zý­va­ným COVID-19 způ­so­bi­la, že le­toš­ní „se­tká­ní“ uži­va­te­lů plat­for­my 3DE­x­pe­ri­en­ce a hlav­ně pak So­lid­works se ode­hrá­vá pouze on-line.

Na dru­hou stra­nu zase on-line verze umož­ňu­je účast mno­hem více než ob­vyk­lých 5–6 tisíc ná­vštěv­ní­ků, neboť zá­klad­ní verze se mů­že­te zú­čast­nit zdar­ma. Pro­to­že vy­sí­lá­ní za­čí­ná v ter­mí­nech pro do­po­led­ní sle­do­vá­ní v EST (Eas­tern Stan­dard Time) ve Spo­je­ných stá­tech, mů­že­me je my sle­do­vat v od­po­led­ních a ve­čer­ních ho­di­nách.
Ještě dnes se mů­že­te za­re­gis­tro­vat a vy­u­žít bez­plat­ná ško­le­ní a tech­nic­ké schůz­ky k vy­lep­še­ní svých do­ved­nos­tí, vir­tu­ál­ní­mu pře­cho­du na Me­etUps s po­dob­ně smýš­le­jí­cí­mi in­že­ný­ry, kteří roz­ší­ří vaši síť a po­slou­chat in­spi­ra­tiv­ní pre­zen­ta­ce, které vás vedou k vyšší úrov­ni ino­va­cí.
Ofi­ci­ál­ní pro­gram kon­fe­ren­ce za­čí­ná 8. února cer­ti­fi­kač­ní­mi zkouš­ka­mi a tzv. CSWE Vir­tu­al Net­wor­kin­gem. Tedy pro­gra­mem, který byl ob­vykle v ne­dě­li před prv­ní­mi Ge­ne­ral Ses­si­on.
Účast­ní­ci, kteří měli zájem o VIP sta­tus za po­pla­tek 100 do­la­rů, zís­ka­li pří­stup k bez­plat­ným cer­ti­fi­kač­ním zkouškám, ex­klu­ziv­ním re­la­cím v síti, živým otáz­kám a od­po­vě­dím a dal­ší­mu jinak ne­do­stup­né­mu ob­sa­hu kon­fe­ren­ce.

Pokud byste chtě­li ale­spoň tro­chu nasát at­mo­sfé­ru le­toš­ní on-line kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World, ne­vá­hej­te a zaregistrujte se.

Bu­de­te mít mož­nost vidět tzv. ge­ne­ral ses­si­on From Pro­ducts to Plat­form | Stra­te­gy and Di­recti­on s Ber­nar­dem Char­lèsem, Gian Paolo Bas­sim a dal­ší­mi v úterý, ve stře­du From Pro­ducts to Ex­pe­ri­en­ce | 3DE­x­pe­ri­en­ce Works in Acti­on s Flo­ren­ce Hu, Ma­nishem Ku­ma­rem a dal­ší­mi, a čtvr­teč­ní sessi­on s ná­zvem From Con­necti­ons to Re­lati­on­ships | Com­mu­ni­ty s Su­chi­tem Ja­i­nem, Marií Plan­chard a dal­ší­mi.
A k vý­bě­ru je i mnoho ji­ných pre­zen­ta­cí. Roz­hod­ně bude na co se dívat.


Mohlo by vás zajímat: