Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ještě jednodušší 3D tisk kovových dílů

Středa, 10 Únor 2021 12:57

Tags: 3D tisk | Desktop Metal | Hardware | MCAE Systems | Studio System 2

DM SS2-4-2107Na za­čát­ku roku 2021 uved­la ame­ric­ká firma Desktop Metal, která je v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku za­stou­pe­ná spo­leč­nos­tí MCAE Sys­tems, novou verzi 3D tis­kár­ny pro tisk z kovů Stu­dio Sys­tem 2, při­ná­še­jí­cí rych­lej­ší a jed­no­duš­ší 3D tisk z ko­vo­vých ma­te­ri­á­lů. Stu­dio Sys­tem 2 plně vy­u­ží­vá všech­ny vý­ho­dy pů­vod­ní tis­kár­ny Stu­dio Sys­tem – žádné ne­bez­peč­né ko­vo­vé práš­ky či la­se­ry, žádná spe­ci­a­li­zo­va­ná ob­slu­ha, za­ří­ze­ní či vy­ba­ve­ní.

To vše díky zjed­no­du­še­né­mu dvou­stupňovému pro­ce­su, který od­st­raňuje po­u­ži­tí roz­pouš­tě­del. Stu­dio Sys­tem 2 je nyní nejen do­stup­něj­ší, ale vy­rá­bí ještě kva­lit­něj­ší a vi­zu­ál­ně do­ko­na­lej­ší díly.
Vy­u­ži­tím dat z více než ti­sí­ce tisků do­sá­hl tým kon­strukč­ních a ma­te­ri­á­lo­vých in­že­ný­rů i vědců spo­leč­nos­ti Desktop Metal vý­znam­né­ho po­kro­ku prak­tic­ky ve všech aspek­tech sys­té­mu. Od ma­te­ri­á­lo­vých re­cep­tur přes tis­ko­vé/sin­tro­va­cí pro­fi­ly, umožňující sin­tro­vat nové ge­o­me­t­rie, až po hard­wa­ro­vá vy­lep­še­ní za­jiš­ťu­jí­cí vy­so­kou spo­leh­li­vost ce­lé­ho pro­ce­su.
Spolu s no­vý­mi re­cep­tu­ra­mi ma­te­ri­á­lů, vy­vi­nu­tý­mi pro lepší po­vr­cho­vou úpra­vu, je Stu­dio Sys­tem 2 vy­ba­ven spe­ci­ál­ně vy­tvo­ře­ným ke­ra­mic­kým se­pa­rá­to­rem, který je na­vr­žen tak, aby se během sin­tro­vá­ní po­hy­bo­val rov­no­měr­ně­ji. To sni­žu­je ri­zi­ko pras­ká­ní nebo de­for­ma­cí.
Nové tis­ko­vé a sin­tro­va­cí pro­fi­ly, za­bu­do­va­né do soft­wa­ru Fab­ri­ca­te, au­to­ma­ti­zu­jí slo­ži­té tis­ko­vé a me­ta­lur­gic­ké pro­ce­sy, což uži­va­te­lům za­ří­ze­ní Stu­dio Sys­tem 2 usnadňuje vý­ro­bu vy­so­ce kva­lit­ních dílů s vy­lep­še­nou přes­nos­tí i po­vr­cho­vou úpra­vou a lep­ší­mi ma­te­ri­á­lo­vý­mi vlast­nost­mi než u dílů zho­to­ve­ných na pů­vod­ním Stu­dio Sys­te­mu.
Stu­dio Sys­tem 2 je uži­va­tel­sky nej­pří­vě­ti­věj­ší tis­kár­na pro 3D tisk z kovů na trhu. Ob­sa­hu­je sin­tro­va­cí pec, která je na­vr­že­na pro co nej­snaz­ší po­u­ži­tí. Jed­no­du­chá ob­slu­ha tis­kár­ny, velký objem sin­tro­va­cí pece a kon­fi­gu­ro­va­tel­ná sin­tro­va­cí re­tor­ta umožňují uži­va­te­lům při­způ­so­bit sys­tém je­jich přes­ným po­tře­bám. Kon­strukč­ní týmy tak mohou trá­vit méně času sprá­vou a údrž­bou za­ří­ze­ní a vě­no­vat se více na­vr­ho­vá­ní a vý­ro­bě dílů.
Další in­for­ma­ce o Stu­dio Sys­tem 2 na­jde­te na strán­kách MCAE Sys­tems. Chce­te-li si pro­hléd­nout všech­ny funk­ce Stu­dio Sys­tem 2, sle­duj­te web www.​mcae.​cz, kde bude brzy uve­řej­ně­na po­zván­ka na plá­no­va­ný webi­nář, který se usku­teč­ní na za­čát­ku břez­na, nebo sle­duj­te i na­dá­le CAD.​cz, kde vás bu­de­me in­for­mo­vat také.


Mohlo by vás zajímat: