Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

České firmy v době koronakrize investují do 3D tisku

Středa, 10 Únor 2021 13:20

Tags: 3D tisk | 3Dwiser | Hardware | Korona | Prodeje

3Dwiser graf prodeje-2107Vý­ho­dy 3D tisku se v době ko­ro­na­kri­ze po­tvr­di­ly v praxi. Tou nej­vý­raz­něj­ší je mož­nost vy­rá­bět po­třeb­né kom­po­nen­ty vlast­ní­mi si­la­mi na místě spo­tře­by, tedy lev­ně­ji a rych­le­ji. Za­vá­dě­ní či roz­ši­řo­vá­ní adi­tiv­ní vý­ro­by přímo ve svých pro­vo­zech řeší or­ga­ni­za­ce růz­ných ve­li­kos­tí, které však spo­ju­je jeden cíl: při­způ­so­bit vývoj i vý­ro­bu dy­na­mic­kým pod­mín­kám na trhu. To ostat­ně do­ka­zu­jí i tren­dy pro­dejů pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­ká­ren od před­ní­ho čes­ké­ho do­da­va­te­le 3D tis­ko­vých ře­še­ní, spo­leč­nos­ti 3Dwi­ser.

Podle To­má­še Soókyho, jed­na­te­le spo­leč­nos­ti 3Dwi­ser, se firmy vy­da­ly po­cho­pi­tel­ným a lo­gic­kým smě­rem – k za­vá­dě­ní mo­der­ních 3D tech­no­lo­gií. I tam, kde vá­ha­li, často ob­je­vi­li ob­rov­ský pří­nos v ne­jis­tých do­bách, jaký před­sta­vu­je spo­leh­li­vý a stále au­to­ma­ti­zo­va­něj­ší 3D tisk.
Ač­ko­liv podle nej­no­věj­ší­ho prů­zku­mu ČSÚ vy­u­ží­va­lo ještě v roce 2019 3D tisku dílů pouze 6 % čes­kých firem, před­ní tu­zemští do­da­va­te­lé pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­ká­ren za­zna­me­ná­va­jí kaž­do­roč­ní ná­růst po­ptáv­ky. Nic na tom ne­změ­nil ani mi­mo­řád­ný rok 2020, byť se s jar­ním pří­cho­dem ko­ro­na­kri­ze tržby lo­gic­ky vý­raz­ně pro­padly.

Tip: Pokud se zatím v technologii 3D tisku neorientujete, doporučujeme přečíst článek Jak funguje 3D tiskárna. Jsou zde vysvětleny všechny běžné technologie 3D tisku jako FFF/FDM, SLA a SLS a dozvíte se i něco o tom, jak 3D tisk vznikl.

In­ves­ti­ce do jis­to­ty

Náhlý po­kles do­ka­zu­je i me­zi­roč­ní srov­ná­ní tržeb spo­leč­nos­ti 3Dwi­ser (viz graf), po­dob­ně jako uka­za­te­le je­jích me­zi­ná­rod­ních part­ne­rů. Pod­stat­né však je, že závěr roku 2020 na­o­pak při­ne­sl re­kord­ní zájem pod­ni­ků, stej­ně jako dosud nej­vyš­ší ob­ra­ty z pro­de­je 3D tech­no­lo­gií a spo­třeb­ní­ho ma­te­ri­á­lu. Vy­svět­le­ní není třeba hle­dat dlou­ho – firmy zkrát­ka na tur­bu­lent­ní pod­mín­ky za­re­a­go­va­ly in­ves­ti­ce­mi do mo­der­ních a uni­ver­zál­ních tech­no­lo­gií, které už v praxi pro­ká­za­ly svůj pří­nos. Po­tvr­zu­jí ho i pří­pa­do­vé stu­die na­příč prů­mys­lem.
Mnoh­de po­moh­lo pro­zře­ní, že pro­fe­si­o­nál­ní 3D tis­kár­ny – na roz­díl od hobby za­ří­ze­ní – ne­tisk­nou jen křeh­ké pro­to­ty­py a drob­né díly. Mezi klí­čo­vé pro­duk­ty 3D tisku se řadí pře­de­vším vy­so­ce pevné kom­po­zi­ty, kovy, kon­strukč­ní i bi­o­kom­pa­ti­bil­ní prys­ky­ři­ce, tep­lot­ně i che­mic­ky odol­né ter­mo­plas­ty schop­né pra­co­vat i při tep­lo­tách okolo 250 °C, vy­u­ží­va­né v le­ta­dlech či třeba dráž­ních vo­zi­dlech. Při­tom uni­ver­zál­ní 3D tis­kár­ny pro pod­ni­ky za­čí­na­jí ve stol­ním pro­ve­de­ní na ce­nách už okolo 70 tisíc korun.

Ob­slu­ha 3D tis­kár­ny není věda

V čem dal­ším před­sta­vu­je 3D tisk pro firmy pří­nos, ob­zvlášť v ne­jis­té době? Na­pří­klad sni­žu­je zá­vis­lost na ex­ter­ních do­da­va­te­lích. Pod­ni­ky si funkč­ní díly, pří­prav­ky do vý­ro­by, po­můc­ky i ná­hrad­ní díly vy­rá­bě­jí samy – pod vlast­ní stře­chou a kdy­ko­liv je po­tře­ba. Tím se zá­ro­veň mar­kant­ně sni­žu­jí ná­ro­ky na lo­gis­ti­ku a skla­do­vá­ní.
3D tisk rov­něž na­po­má­há op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních ná­kla­dů, na­pří­klad roz­dě­le­ním vý­ro­by mezi ob­rá­bě­cí cen­t­ra, vstři­ko­li­sy a 3D tis­kár­ny. Díky tomu se u vlast­ní vý­ro­by v po­rov­ná­ní s ex­ter­ní­mi do­dáv­ka­mi vý­raz­ně zrych­lu­jí ad­mi­nis­tra­tiv­ní po­stu­py. Kva­lit­ní 3D tis­kár­ny (i ty stol­ní) mohou navíc vět­ši­nu času fun­go­vat bez lid­ské­ho do­zo­ru, je­li­kož mají řadu po­kro­či­lých čidel a lze je řídit i na dálku.
Tisk­nout lze přímo z 3D mo­de­lu, lze se tak obe­jít bez slo­ži­té vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce. Spo­leh­li­vost a před­ví­da­tel­nost pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­ká­ren je po­dob­ná jako u prů­mys­lo­vých stro­jů, při­čemž je­jich po­ři­zo­va­cí ná­kla­dy jsou vý­raz­ně nižší. Na stej­né 3D tis­kár­ně často mů­že­te vy­rá­bět pro­to­ty­py, funkč­ní díly i pří­prav­ky do vý­ro­by.

Krize zvý­raz­ni­la po­zi­ti­va 3D tisku

Fle­xi­bi­li­ta 3D tisku při­šla vhod také během pan­de­mie, kdy se s po­mo­cí této me­to­dy vy­rá­bě­lo i zdra­vot­nic­ké vy­ba­ve­ní. Bez­po­čet dob­ro­vol­ní­ků a do­má­cích uži­va­te­lů hobby 3D tis­ká­ren se loni na jaře za­po­ji­li do ma­so­vé vý­ro­by chy­bě­jí­cích ochran­ných po­mů­cek pro lé­ka­ře. 3Dwi­ser se po­dí­lel na po­mo­ci zdra­vot­ní­kům za­po­je­ním svého Apli­kač­ní­ho cen­t­ra 3D tisku. Zá­sad­ní změna ve vní­má­ní pří­no­su 3D tisku však pro­bí­ha­la méně vi­di­tel­ně. V ná­růstu zájmu no­vých pod­ni­ků a po­zi­tiv­ních zku­še­nos­tí sto­vek dal­ších, které již 3D tisk v Česku in­ten­ziv­ně vy­u­ží­va­jí.

Do­stup­nost adi­tiv­ní vý­ro­by stále roste

I v Česku do­sa­hu­je ná­vrat­nost in­ves­ti­ce do 3D tis­ká­ren ve vět­ši­ně pří­pa­dů řádu mě­sí­ců. S od­bor­nou po­mo­cí zku­še­né­ho do­da­va­te­le, který uleh­čí výběr op­ti­mál­ní tech­no­lo­gie i ma­te­ri­á­lů a po­skyt­ne ná­le­ži­té pro­ško­le­ní, je za­ve­de­ní 3D tisku stej­ně hlad­ké jako u tra­dič­ních tech­no­lo­gií. A jak se uka­zu­je znovu a znovu, je zá­ro­veň sil­nou mo­ti­va­cí pro české kon­struk­té­ry, kteří tak do­stá­va­jí nové mož­nos­ti práce.


Mohlo by vás zajímat: