Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Prototyp z 3D tiskárny přesně podle představ

Čtvrtek, 25 Únor 2021 15:41

Tags: 3D tiskárny | Hardware | J826 Prime | J850 Prime | J850 Pro | MCAE | Stratasys

J8series-2109Spo­leč­nost Stra­ta­sys, kte­rou u nás za­stu­pu­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems, roz­ší­ři­la a up­gra­do­va­la pro­duk­to­vou řadu pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­ká­ren J8 Se­ries s tech­no­lo­gií Po­ly­Jet. Uži­va­te­lé nyní mohou do­sáh­nout lep­ších vý­sled­ků za krat­ší dobu, přímo od ná­pa­du po rych­lé vy­tvo­ře­ní pro­duk­tu. Před­sta­vu­je­me vám J850 Pro, J850 Prime a J826 Prime.

Stá­va­jí­cí 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J850, pře­jme­no­va­ná na J850 Prime, umožňuje tisk plně ba­rev­ných mo­de­lů včet­ně ma­po­vá­ní tex­tur a ba­rev­ných pře­cho­dů. To umožňuje vy­tvá­řet pro­to­ty­py, které vy­pa­da­jí jako sku­teč­né pro­duk­ty a přes­ně uka­zu­jí záměr cel­ko­vé­ho de­sig­nu, ať už se jedná o barvu, ma­te­ri­ál nebo o po­vr­cho­vou úpra­vu.
3D tis­kár­na Stra­ta­sys J826, nyní pře­jme­no­va­ná na J826 Prime, umožňuje přes­ný a rych­lý 3D tisk, což z ní činí uni­ver­zál­ní ře­še­ní např. pro de­sig­nér­ská stu­dia.

Nová 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J850 Pro

J850 Pro-2109

Čer­stvá no­vin­ka v pro­duk­to­vé řadě J8 Se­ries, J850 Pro, na­bí­zí funk­ce šité na míru spe­ci­fic­ky tech­nic­kým po­ža­dav­kům, bez barev, za do­stup­nou cenu. Pro­střed­nic­tvím efek­tiv­ní­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu umožňuje tech­ni­kům vy­rá­bět mul­ti­ma­te­ri­á­lo­vé pro­to­ty­py pro ově­řo­vá­ní kon­cep­tů a ná­vrhů i pro funkč­ní tes­to­vá­ní. Pro svou vše­stran­nost v apli­ka­cích kon­strukč­ní­ho in­že­nýr­ství, s mož­nos­tí více ma­te­ri­á­lů a vel­kou vý­kon­nos­tí, je J850 Pro ide­ál­ním tech­nic­kým ře­še­ním pro va­li­da­ci de­sig­nu, a tím zjed­no­du­še­ní a zrych­le­ní vý­vo­je pro­duk­tů.
J850 Pro díky své ka­pa­ci­tě až sedmi ma­te­ri­á­lů sou­čas­ně, rych­lé­mu tisku a ex­trém­ně vy­so­ké přes­nos­ti po­má­há tech­nic­kým in­že­ný­rům pra­co­vat rych­le­ji a pro­duk­tiv­ně­ji. Za­hr­nu­je pevné, pruž­né a kom­po­zit­ní di­gi­tál­ní ma­te­ri­á­ly, které umožňují ši­ro­kou škálu apli­ka­cí. Kon­cepč­ní mo­de­ly lze tisk­nout dvoj­ná­sob­nou rych­los­tí po­mo­cí re­ži­mu Super High Speed a zhru­ba za po­lo­vič­ní cenu vy­u­ži­tím ma­te­ri­á­lu Draft­Grey. Ma­te­ri­ál Ve­roUl­traClear do­ká­že po­skyt­nout vy­so­kou prů­hled­nost a jemné de­tail­ní mo­de­ly, které si­mu­lu­jí sklo. J850 je tak vhod­ná pro 3D tisk mo­de­lů od au­to­mo­bi­lo­vých dílů a spo­třeb­ní elek­tro­ni­ky přes ko­merč­ní pro­duk­ty až po zdra­vot­nic­ké po­můc­ky.
J850 Pro doplňuje stá­va­jí­cí model J850 Prime pro de­sig­né­ry a kon­struk­té­ry, kteří po­tře­bu­jí také pl­no­ba­rev­ný tisk a je na verzi Prime soft­wa­ro­vě up­gra­do­va­tel­ná.

Nový ma­te­ri­ál i pro FDM ABS-CF10 s uh­lí­ko­vý­mi vlák­ny

Nový ma­te­ri­ál ABS-CF10 pro 3D tis­kár­ny Stra­ta­sys z řady F123, kon­krét­ně F170, F270 a F370, tvoří stan­dard­ní ma­te­ri­ál ABS s 10% po­dí­lem uh­lí­ko­vých vlá­ken. Díky tomu je o 15 % tužší a o 50 % pev­něj­ší než běžný ABS. Je ide­ál­ní pro tisk vý­rob­ních ná­stro­jů, pří­prav­ků nebo kon­co­vých efek­to­rů ro­bo­tů, kde za­jiš­ťu­je vy­so­kou tu­host s níz­kou hmot­nos­tí.

Material ABS-CF10-2109

Tiš­tě­né díly z ma­te­ri­á­lu ABS-CF10 mají vedle vy­ni­ka­jí­cí tu­hos­ti i vy­so­kou přes­nost (až 0,2 mm) a vý­ro­bu slo­ži­těj­ších tvarů usnadňuje po­u­ži­tí roz­pust­ných pod­pěr. Tento ma­te­ri­ál s uh­lí­ko­vý­mi vlák­ny je pevný a tuhý, ale sou­čas­ně lehký. Je tak mi­mo­řád­ně vhod­ný pro funkč­ní díly, které lze im­ple­men­to­vat v ná­roč­ných pod­mín­kách pro běžné po­u­ží­vá­ní. 3D tis­kem dílů z ma­te­ri­á­lu ABS-CF10 pod­stat­ně zkrá­tí­te dobu, která by byla po­třeb­ná pro je­jich ob­rá­bě­ní.
ABS-CF10 je k dis­po­zi­ci pro 3D tis­kár­ny řady F123, což umožňuje 2 až 7krát rych­lej­ší tisk, než jaký po­sky­tu­jí tis­kár­ny pro tisk kom­po­zit­ních ma­te­ri­á­lů od ji­ných vý­rob­ců.


Mohlo by vás zajímat: