Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

S výrobou dilatačních pomůcek pomohli v MCAE

Úterý, 02 Březen 2021 11:02

Tags: 3D tisk | Dilatační pomůcky | Kristýna Karpalová | MCAE Systems | Vakuové lití

MCAE-1620-1080-CAD-2110Mladá za­čí­na­jí­cí de­sig­nér­ka Kris­tý­na Kar­pa­lo­vá za­lo­ži­la pro­jekt na­zva­ný Ne­oway s cílem na­vrh­nout di­la­tač­ní po­můc­ku pro ženy s gy­ne­ko­lo­gic­ký­mi pro­blémy, kte­rou jako stu­dent­ka de­sig­nu na Vy­so­ké škole umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé v Praze při­pra­vi­la v rámci svojí ba­ka­lář­ské práce. Spo­leč­nost MCAE Sys­tems tento za­jí­ma­vý záměr pod­po­ři­la a při­spě­la k jeho úspěš­né re­a­li­za­ci.

Kris­tý­na se ote­vře­ně hlásí ke svému zdra­vot­ní­mu pro­blé­mu, vý­vo­jo­vé vady dě­lo­hy a po­chvy ozna­čo­va­né jako MRKH syn­drom, a upo­zorňuje na fakt, že trh ne­na­bí­zí ade­kvát­ní po­můc­ky pro léčbu di­la­tač­ní te­ra­pií. Sama se snaží jít pří­kla­dem tím, že sbírá in­for­ma­ce od od­bor­ní­ků, pře­klá­dá od­bor­né stu­die, ko­mu­ni­ku­je s pa­ci­en­ty a cel­ko­vě se snaží co nej­ví­ce sa­mo­vzdě­lá­vat. Při­pra­vi­la tak plat­for­mu pro ostat­ní ženy, které mají stej­ný pro­blém.

Dvě tech­no­lo­gie – va­ku­o­vé lití do si­li­ko­nu i 3D tisk

Cílem ná­vr­hu bylo vy­tvo­ře­ní sady di­la­tač­ních po­mů­cek pro po­u­ži­tí před i po ope­ra­ci a vy­já­d­ře­ní pod­po­ry dal­ším pa­ci­entkám.
Kris­tý­na za MCAE Sys­tems při­šla s vy­tiš­tě­ný­mi plas­to­vý­mi pro­to­ty­py a prosbou o zho­to­ve­ní vhod­né si­li­ko­no­vé formy pro od­li­tí ve vakuu. Rov­něž do­da­la pro mo­de­ly uva­žo­va­ný si­li­kon nízké tvr­dos­ti, který po­tře­bo­va­la otes­to­vat. Ná­sle­do­va­la kon­zul­ta­ce s tech­no­lo­gy z MCAE Sys­tems, kteří na­vrh­li ma­te­ri­ál s vhod­něj­ší tvr­dos­tí. Po vy­tvo­ře­ní formy a ná­sled­ném od­li­tí mo­de­lů vznik­lo ně­ko­lik tva­ro­vých i ma­te­ri­á­lo­vých pro­to­ty­po­vých va­ri­ant, je­jichž vhod­nost byla kon­zul­to­vá­na s pa­ci­ent­ka­mi. Od­lit­ky ze si­li­ko­nu pak pro­šly dal­ším tes­to­vá­ním a pro­jekt zís­kal pro­fe­si­o­nál­ní cha­rak­ter. Uspěl také v sou­tě­ži So­cial Im­pact Award 2020, kde byl za­řa­zen do de­sít­ky nej­lep­ších pro­jek­tů.

MCAE-1620-1080-formy-2110

Pro po­rov­ná­ní jednu sadu mo­de­lů vy­tvo­ři­la MCAE Sys­tems pro­střed­nic­tvím 3D tisku. Mo­de­ly si vy­tisk­li tech­no­lo­gií Po­ly­Jet na pro­fe­si­o­nál­ní 3D tis­kár­ně Stra­ta­sys J735 (dnes ino­vo­va­ný model Stra­ta­sys J850 Prime), při­čemž tisk trval zhru­ba 14 hodin. Tato mul­ti­ma­te­ri­á­lo­vá tis­kár­na, byla nej­vhod­něj­ší vol­bou pro zho­to­ve­ní kom­bi­no­va­ných dílů z pev­ných i pruž­ných ma­te­ri­á­lů v jedné tis­ko­vé úloze. Díky před­na­sta­ve­ným kom­bi­na­cím lze zís­kat velké množ­ství dal­ších di­gi­tál­ních ma­te­ri­á­lů (např. různé tvr­dos­ti pryží či ba­rev­né od­stí­ny). Toto ši­ro­ké spek­trum po­u­ži­tých ma­te­ri­á­lů umožňuje vy­tvá­řet re­a­lis­tic­ké mo­de­ly s růz­nou ge­o­me­t­rií i s růz­ný­mi me­cha­nic­ký­mi a vzhle­do­vý­mi vlast­nost­mi.

MCAE-4096-2547-2110

Pro 3D tisk zvo­li­li pevný ma­te­ri­ál Ve­roWhi­te a pruž­ný, měkký Agi­lus 30 White si­mu­lu­jí­cí gumu, vše v hod­no­tě stup­ni­ce tvr­dos­ti Shore 40 nebo 60. Po­mo­cí 3D tisku se po­da­ři­lo efek­tiv­ně, spo­leh­li­vě, ale pře­de­vším ve­li­ce rych­le vy­tvo­řit přes­né pro­to­ty­py, které od­po­ví­da­ly před­sta­vě de­sig­nér­ky.

Hlav­ní je ne­vzdá­vat se

Návrh této po­můc­ky byl vy­tvo­řen díky ini­ci­a­ti­vě pa­ci­en­tek, které tento pro­dukt po­tře­bu­jí k den­ní­mu po­u­ži­tí. Kris­tý­na se snaží pa­ci­ent­ky pod­po­ro­vat i men­tál­ně, aby ne­pro­pa­da­ly skep­si. Na in­stagra­mo­vém pro­fi­lu prav­di­vě, ale s nad­hle­dem po­u­ka­zu­je, s čím vším se ženy s tímto one­moc­ně­ním musí vy­po­řá­dat. Au­tor­ka si je vě­do­ma, že tyto pro­blémy mohou vý­znam­ně na­ru­šit se­be­vě­do­mí žen a ztí­žit tak je­jich fun­go­vá­ní ve spo­leč­nos­ti, pro­to­že ženy se mnoh­dy ne­od­vá­ží se svým pro­blé­mem svě­řit. Proto se snaží toto ta­bu­i­zo­va­né téma pro­lo­mit.

MCAE-1620-1080-max-2110

Více o celém pro­jek­tu Ne­oway se mů­že­te do­zvě­dět na strán­kách www.neo-way.com nebo na instagramovém profilu mkrh.neoway.


Mohlo by vás zajímat: