Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Leica Tour jen on-line

Čtvrtek, 04 Březen 2021 00:48

Tags: 3D skenování | Gefos | Ge­o­Te­am | GIS | Leica Ge­o­sys­tems | Leica Tour

leica tour 2021-2110Po­řa­da­te­lé se sice tě­ši­li na osob­ní se­tká­ní při le­toš­ní Leica Tour, ale vzhle­dem k okol­nos­tem se akce usku­teč­ní pouze on-line. Při­pra­veny jsou pre­zen­ta­ce, ce­no­vé akce i ob­lí­be­ná tom­bo­la a přímý pře­nos bude od­vy­sí­lán na plat­for­mě ZOOM ve dnou ter­mí­nech – pátek 5. 3. 2021 pro zá­pad­ní okruh (ná­hra­da 1. týdne – část Čech) a úterý 9. 3. pro vý­chod­ní okruh (ná­hra­da 2. týdne – Mo­ra­va + Hra­dec Krá­lo­vé).

Re­gi­o­nál­ní roz­dě­le­ní při on-line po­do­bě Leica Tour je pouze do­po­ru­če­ním vzhle­dem k pří­pad­né ka­pa­ci­tě při­po­je­ní, jinak se při­hlá­še­ní mohou při­po­jit kdy­ko­liv. Pre­zen­ta­ce za­čí­na­jí vždy v 10:00 hodin, doba tr­vá­ní bude cca 1,5 ho­di­ny, ma­xi­mál­ně 2 ho­di­ny dle pří­pad­ných do­ta­zů nebo dis­ku­se.

Struk­tu­ra pro­gra­mu bude po­dob­ná, jako při ži­vých pre­zen­ta­cích v mi­nu­lých roč­ní­cích:

10:00   Úvod – Filip Kob­r­le
10:10   No­vin­ky v ge­o­de­tic­kých pří­stro­jích a GIS – Da­niel Šan­to­ra
10:40   No­vin­ky v la­se­ro­vých ske­ne­rech a soft­warech pro 3D ske­no­vá­ní – Jana Po­eso­vá
11:10   Ce­no­vé akce, závěr – Filip Kob­r­le
11:30   Pro­stor pro pří­pad­nou dis­ku­zi

Pro při­po­je­ní k pří­mé­mu pře­no­su on-line pre­zen­ta­cí jsou vy­ža­do­vá­ny pří­stu­po­vé údaje.
K poz­děj­ší­mu zhléd­nu­tí budou ulo­že­ny zá­zna­my pod­stat­ných částí pre­zen­ta­ce.
Leica Tour po­řá­dá Ge­o­Te­am ob­chod­ní­ho za­stou­pe­ní Leica Ge­o­sys­tems GEFOS a. s.


Mohlo by vás zajímat: