Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová technologie SAF pro sériovou výrobu 3D tiskem

Čtvrtek, 08 Duben 2021 23:21

Tags: 3D tisk | Hardware | MCAE Systems | Řada H | SAF | Stratasys

Stratasys SAF-4096-2730-max-2115Tech­no­lo­gie Se­lecti­ve Ab­sorp­ti­on Fusi­on (SAF) bude zá­kla­dem no­vých 3D tis­ká­ren řady H od spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys, které u nás dis­tri­bu­u­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Stra­ta­sys tak rázně vstu­pu­je na ros­tou­cí trh 3D tiš­tě­ných dílů pro vel­ko­ob­je­mo­vou vý­ro­bu. Stra­ta­sys po­sky­tl na konci mě­sí­ce břez­na 2021 první in­for­ma­ce o své při­pra­vo­va­né řadě 3D tis­ká­ren, které vy­u­ží­va­jí tech­no­lo­gii Se­lecti­ve Ab­sorb­ti­on Fusi­on (se­lek­tiv­ní vy­tvr­zo­vá­ní in­fra­čer­ve­ným svět­lem).

Zá­kla­dem nové vý­rob­ní plat­for­my H Se­ries bude tech­no­lo­gie Se­lecti­ve Ab­sorp­ti­on Fusi­on, spe­ci­ál­ně vy­vi­nu­tá tak, aby splňovala po­tře­by sé­ri­o­vé vý­ro­by. Ko­merč­ní do­stup­nost 3D tis­ká­ren za­lo­že­ných na tech­no­lo­gii SAF se oče­ká­vá ve tře­tím čtvrt­le­tí roku 2021.
SAF je nová prů­mys­lo­vá tech­no­lo­gie adi­tiv­ní vý­ro­by, která za­jiš­ťu­je vý­rob­ní ka­pa­ci­tu kon­co­vých dílů na úrov­ni sé­ri­o­vé vý­ro­by. Tato tech­no­lo­gie před­sta­vu­je vy­vr­cho­le­ní více než 10le­té­ho vý­zku­mu a vý­vo­je. 3D tis­kár­ny za­lo­že­né na SAF mohou do­sa­ho­vat kon­ku­ren­ce­schop­ných ná­kla­dů na díl při prů­mys­lo­vé úrov­ni vý­ro­by s kva­li­tou, kon­zis­ten­cí a spo­leh­li­vos­tí dílu, které za­ru­ču­jí spl­ně­ní vý­rob­ních po­ža­dav­ků a vy­so­kou sé­ri­o­vost vý­ro­by.
Tech­no­lo­gie SAF vy­u­ží­vá pro­ti­běž­ný ro­tu­jí­cí válec k na­ná­še­ní práš­ko­vých vrs­tev na tis­ko­vou pod­lož­ku a tryská ab­sorpč­ní ka­pa­li­nu k vy­zna­če­ní vrs­tev dílu. Zná­zor­ně­né vrst­vy jsou spo­jo­vá­ny pů­so­be­ním in­fra­čer­ve­né lampy v celé šíři tis­ko­vé pod­lož­ky. Tech­no­lo­gie SAF pro­vá­dí tyto klí­čo­vé kroky pro­ce­su ve stej­ném směru na­příč tis­ko­vou pod­lož­kou, aby byla za­jiš­tě­na kon­stant­ní tep­lo­ta — a tedy kon­zis­ten­ce dílu — u všech tiš­tě­ných dílů bez ohle­du na je­jich umís­tě­ní při tisku.

Kon­zis­tent­ní a efek­tiv­ní hos­po­da­ře­ní s práš­kem

Tech­no­lo­gie SAF při­chá­zí s ino­va­tiv­ním sys­té­mem sprá­vy práš­ku Big Wave, který za­jiš­ťu­je na­ná­še­ní po­třeb­né­ho množ­ství práš­ku vždy po celé ploše tis­ko­vé pod­lož­ky, a udr­žu­je tak vel­kou, te­pel­ně sta­bil­ní práš­ko­vou vrst­vu. Ja­ký­ko­li pře­by­teč­ný prá­šek se rych­le re­cir­ku­lu­je, čímž se mi­ni­ma­li­zu­je vy­sta­ve­ní práš­ku te­pel­né­mu pů­so­be­ní a sni­žu­je se tak ri­zi­ko jeho stár­nu­tí. Vý­sled­kem je menší spo­tře­ba čer­stvé­ho práš­ku a nižší pro­voz­ní ná­kla­dy.

Ka­pa­li­na pro účin­nou ab­sorp­ci ener­gie a prů­mys­lo­vé tis­ko­vé hlavy

Tech­no­lo­gie SAF se po­u­ží­vá k se­lek­tiv­ní­mu trys­ká­ní ka­pa­li­ny HAF (High Ener­gy Ab­sorp­ti­on Fluid) s vy­so­kou ab­sorp­cí ener­gie na vrst­vy práš­ko­vé­ho ma­te­ri­á­lu je­di­ným po­jez­dem po celé šířce pod­lož­ky. Prů­mys­lo­vé pie­zo­elek­tric­ké tis­ko­vé hlavy stří­ka­jí jednu nebo více kapek ka­pa­li­ny a vy­tvá­ře­jí buď jemné de­tai­ly, nebo velké plo­chy, aniž by došlo ke sní­že­ní vý­rob­ní ka­pa­ci­ty. Tato tech­no­lo­gie pod­po­ru­je je­di­neč­né, velmi spe­ci­fic­ké funkč­ní ka­pa­li­ny pro zpra­co­vá­ní ši­ro­ké škály práš­ků. Do­chá­zí k vy­za­řo­vá­ní in­fra­čer­ve­né ener­gie, která vy­tvr­zu­je vy­bra­né ob­las­ti a čás­ti­ce pod nimi. Přes­ná re­gu­la­ce tep­lo­ty zabraňuje de­for­ma­cím, kva­li­ta­tiv­ním vý­pad­kům a sni­žu­je ma­xi­mál­ní po­ža­do­va­né tep­lo­ty v ko­mo­ře. Díky tomu je tech­no­lo­gie SAF ide­ál­ní pro sé­ri­o­vou vý­ro­bu.
Tech­no­lo­gie SAF před­sta­vu­je vý­znam­nou ino­va­ci, která ote­ví­rá nové pří­le­ži­tos­ti k ře­še­ní apli­ka­cí v prů­mys­lo­vých od­vět­vích jako je au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, spo­třeb­ní zboží, elek­tro­ni­ka a prů­mys­lo­vá za­ří­ze­ní. Ve vý­sled­ku umož­ní pře­sun mnoha apli­ka­cí z tra­dič­ní vý­ro­by a také umož­ní vy­tvá­řet pro­duk­ty, které lze vy­ro­bit pouze pro­střed­nic­tvím adi­tiv­ní vý­ro­by.
Podle in­ter­ní ana­lý­zy trhu spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys vy­ka­zu­jí vý­rob­ní apli­ka­ce nej­vět­ší po­ten­ci­ál pro vý­raz­ný růst právě v od­vět­ví 3D tisku, který do roku 2025 do­sáh­ne při­bliž­ně 25 mi­li­ard do­la­rů. Firma Con­text od­ha­du­je, že vý­no­sy tis­ká­ren, které pra­cu­jí na bázi po­ly­mer­ní­ho spé­ká­ní práš­ku, mají na­šlápnu­to, aby od roku 2020 do roku 2024 do­sáh­ly zvý­še­ní tempa růstu o 21 % ročně. Spolu s 3D tis­kár­na­mi za­lo­že­ný­mi na tech­no­lo­gi­ích FDM a Ori­gin P3 má Stra­ta­sys dobrou po­zi­ci, aby ob­slou­žil vět­ši­nu vý­rob­ních apli­ka­cí, od vý­ro­by ná­stro­jů až po kon­co­vé díly na­příč nej­růz­něj­ší­mi prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi.
Stra­ta­sys vy­ví­jí pro­dukč­ní plat­for­mu řady H s tech­no­lo­gií SAF, aby roz­ší­řil apli­ka­ce, které může ob­slou­žit v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích. Tato tech­no­lo­gie je ze své pod­sta­ty schop­na zpra­co­vat ši­ro­kou škálu ma­te­ri­á­lů jako jsou po­ly­a­mi­dy a elas­to­me­ry, navíc – vzta­hy Stra­ta­sy­su s před­ní­mi che­mic­ký­mi spo­leč­nost­mi jí po­mo­hou rych­le při­nést na trh ma­te­ri­á­ly nové.

Chcete-li se o Stratasysu dozvědět více, navštivte www.stratasys.com, blog Stratasysu, Twitter, LinkedIn nebo Facebook.


Mohlo by vás zajímat: