Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový 3D skener GOM: další malá věc

Středa, 14 Duben 2021 23:52

Tags: 3D skenování | 3Dees | GOM | Scan 1 | ZEISS

gom gom-scan-1-launch posterimage-desktop-2116Firma GOM avi­zu­je před­sta­ve­ní no­vé­ho ma­lé­ho, mo­bil­ní­ho a vý­kon­né­ho op­tic­ké­ho 3D ske­ne­ru, který byl vy­vi­nut již plně pod znač­kou ZEISS (GOM se stal sou­čás­tí ZEISS v roce 2019). No­vin­ka pod ná­zvem GOM Scan 1 míří do méně ná­roč­né­ho seg­men­tu apli­ka­cí jako je kon­t­ro­la kva­li­ty 3D tisku, re­verz­ní in­že­nýr­ství nebo de­sign.

Jaké tech­nic­ké pa­ra­me­t­ry tento ske­ner bude mít, se do­zví­me již brzy na ofi­ci­ál­ním on-line webi­ná­ři v úterý 20. dubna 2021. Z do­stup­ných in­for­ma­cí je však zřej­mé, že půjde o prouž­ko­vou pro­jek­ci s osvěd­če­nou Blue Light tech­no­lo­gií.
Re­gis­truj­te se na webi­nář GOM Scan 1 – The NEXT small thing. Webi­nář mů­že­te sle­do­vat od 9:00 do 9:45 v an­g­lič­ti­ně, od 13:00 do 13:45 v něm­či­ně a od 18:00 do 18:45 opět v an­g­lič­ti­ně.

   Registrujte se zde!   

 


Mohlo by vás zajímat: