Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Úspěšné dokončení fúze Precastu s Allplanem

Úterý, 01 Červen 2021 11:10

Tags: Allplan | BIM | Fúze | PLANBAR | Precast | Prefabrikáty | Stavebnictví

Allplan fuze Precast-2023Od červ­na 2021 bude spo­leč­nost Pre­cast Soft­ware En­gi­nee­ring pů­so­bit pod ná­zvem All­plan Soft­ware En­gi­nee­ring a stane se dce­ři­nou spo­leč­nos­tí All­planu. All­plan po­va­žu­je toto spo­je­ní za stra­te­gic­kou re­ak­ci na sou­čas­né výzvy ve sta­veb­nic­tví. Spo­je­ním sil­ných strá­nek obou spo­leč­nos­tí a zří­ze­ním kom­pe­tenč­ní­ho cen­t­ra All­plan Pre­cast po­kra­ču­je All­plan v dů­sled­ném roz­ši­řo­vá­ní své ve­dou­cí po­zi­ce ex­per­ta na BIM ře­še­ní pro celý ži­vot­ní cyk­lus stav­by.

Obě spo­leč­nos­ti nyní umožňují bez­pro­blé­mo­vý in­te­gro­va­ný BIM pra­cov­ní po­stup od ná­vr­hu až po vý­ro­bu a vý­stav­bu – v sou­la­du s hes­lem „De­sign to Build“ a pod­po­ru­jí prů­mys­lo­vou vý­stav­bu.

Při prů­mys­lo­vé vý­stav­bě se části stav­by se­sta­vu­jí z pre­fab­ri­ko­va­ných dílů podle mo­du­lár­ní­ho prin­ci­pu. Tím se zkra­cu­jí a zjed­no­du­šu­jí pro­ce­sy pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­by. Mezi další vý­ho­dy patří zvý­še­ní bez­peč­nos­ti práce na sta­ve­niš­ti, pro­to­že prvky již ne­mu­sí být vy­rá­bě­ny přímo na místě, a také pod­po­ra udr­ži­tel­nos­ti tím, že se díky prů­mys­lo­vé pre­fab­ri­ka­ci za­me­zí plýtvá­ní ma­te­ri­á­lem.

Mo­du­la­ri­ta pro lepší vý­sled­ky pro­jek­tů

Pro mož­nost spo­leh­li­vě spl­nit po­ža­dav­ky na ná­kla­dy, čas a kva­li­tu sta­veb­ní­ho pro­jek­tu by měla být sta­veb­ní způ­so­bi­lost zo­hled­ně­na od sa­mé­ho po­čát­ku. In­že­ný­ři, pre­fab­ri­ká­to­ři a do­da­va­te­lé se proto stále více za­po­ju­jí do ra­ných fází plá­no­vá­ní pro­jek­tu. All­plan na­bí­zí ná­stro­je pro plá­no­vá­ní ši­ro­ké škály úloh – od po­čá­teč­ní­ho ná­vr­hu přes de­tail­ní návrh, návrh kon­struk­cí, výkaz výměr a kal­ku­la­ci ná­kla­dů, pří­pra­vu stav­by a vý­stav­bu. A od in­te­gra­ce sys­té­mu Pre­cast do All­pla­nu také pro návrh a vý­ro­bu pre­fab­ri­ká­tů.

Pře­ne­se­ní úvah o vý­ro­bě a mon­tá­ži do ra­ných fází v pro­ce­su ná­vr­hu ovliv­ní do­ved­nos­ti a od­bor­né zna­los­ti in­že­ný­rů, pro­jek­tan­tů pre­fab­ri­ká­tů a do­da­va­te­lů, což po­ve­de k op­ti­mál­něj­ší­mu ná­vr­hu.
Plá­no­vá­ní pre­fab­ri­ká­tů, včet­ně ná­vr­hu ve­stav­ných prvků a vý­ztu­že, lze pro­vá­dět rych­le a po­ho­dl­ně po­mo­cí au­to­ma­ti­zo­va­ných funk­cí v sys­té­mu Planbar. Planbar umožňuje au­to­ma­tic­ké vy­tvá­ře­ní mo­de­lů vý­ztu­že a ele­ment plánů. Data lze pře­nést do soft­wa­ru pro pří­pra­vu vý­ro­by, jako je Tim|work, který pro­vá­dí kon­t­ro­lu kva­li­ty dat na zá­kla­dě pra­vi­del a plá­no­vá­ní vý­ro­by, do­pra­vy a mon­tá­že. Poté se vy­tvá­ře­jí data pro na­va­zu­jí­cí sys­témy, jako jsou ERP, MES a BIM pro­jek­to­vé míst­nos­ti. Ko­mu­ni­ka­ce se zá­kaz­ní­kem, na­pří­klad při schva­lo­vá­ní, pro­bí­há pro­střed­nic­tvím mo­de­lu IFC přes BCF. Roz­sáh­lá au­to­ma­ti­za­ce za­jiš­ťu­je přes­nost a zá­ro­veň šetří cenný čas v celém vý­rob­ním pro­ce­su.

Další informace na www.allplan.com/cz.


Mohlo by vás zajímat: