Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Luxion uvádí KeyShot 10.2

Středa, 02 Červen 2021 22:17

Tags: Geometrie | Grafika | KeyShot | Lu­xi­on | Materiály | Verze 10.2 | Vy­lep­še­ní

Luxion-keyshot-10.2-hero-2123Lu­xi­on ozná­mil 2. červ­na vy­dá­ní KeyShot 10.2 se sku­pi­nou no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní, které při­ná­še­jí KeyShot 10 při­ná­ší více mož­nos­tí a op­ti­ma­li­za­cí na­příč funk­ce­mi. Ak­tu­a­li­za­ce v KeyShot 10.2 za­vr­šu­jí za­mě­ře­ní KeyShot 10 v ob­las­tech ma­te­ri­á­lů, ge­o­me­t­rie a pra­cov­ní­ho po­stu­pu. Ve všech těch­to pří­pa­dech zů­sta­lo pri­o­ri­tou vy­lep­še­ní vý­ko­nu a vy­u­ži­tí.

Hlav­ní nové funk­ce před­sta­vu­jí vy­lep­še­ní pro kaus­ti­ku (obál­ku svě­tel­ných pa­prs­ků od­ra­že­ných nebo zlo­me­ných ně­ja­kou za­kři­ve­nou plo­chou nebo před­mě­tem), vy­lep­še­nou knihov­na ma­te­ri­á­lů, nový do­ty­ko­vý styl kon­fi­gu­rá­to­ru a nový ná­stroj pro zjed­no­du­še­ní sítě, spolu s no­vý­mi mož­nost­mi im­por­tu a mnoha dal­ší­mi vy­lep­še­ní­mi v ob­las­ti ma­te­ri­á­lů, uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní a funk­cí pra­cov­ní­ho pra­cov­ní­ho po­pstu­pu.
Po­drob­nos­ti a pří­kla­dy no­vých funk­cí v celém pro­gra­mu KeyShot 10 jsou k dis­po­zi­ci na ad­re­se keyshot.com/whats-new. Celý se­znam funk­cí a vy­lep­še­ní v KeyShot 10 spolu s in­for­ma­ce­mi o tom, jak jed­not­li­vé funk­ce fun­gu­jí, je k dis­po­zi­ci v pří­ruč­ce KeyShot 10 What’s New Guide.

Luxion-keyshot-10-caustics-david-merz-05-2123

Do­stup­nost

KeyShot 10.2 je oka­mži­tě k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní a za­kou­pe­ní na keyshot.com a u všech cer­ti­fi­ko­va­ných pro­dej­ců soft­wa­ru KeyShot. Uži­va­te­lé verzí KeyShot 8 nebo 9 s ak­tiv­ní roční údrž­bou mohou ak­tu­a­li­zo­vat na KeyShot 10 bez po­plat­ků. Ostat­ní zá­kaz­ní­ci mohou up­gra­do­vat na KeyShot 10 za pří­růst­ko­vý po­pla­tek. Pro další in­for­ma­ce o ce­nách nebo ak­tu­ál­ní li­cen­ci mohou zá­kaz­ní­ci kon­tak­to­vat sales@​luxion.​com. In­for­ma­ce a pří­kla­dy no­vých funk­cí KeyShot 10 na­jde­te na ad­re­se keyshot.com/whats-new a sle­duj­te Lu­xi­on na Fa­ce­boo­ku nebo Twit­te­ru.

 


Mohlo by vás zajímat: