Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Navigator 7 s Android Auto konektivitou – zdarma

Pátek, 11 Červen 2021 23:35

Tags: An­dro­id Auto | GIS | GPS | Ma­p­Fac­tor | Na­vi­ga­tor | Off-line mapy

MapFactor Navigator 7-Android Auto-2124V létě mi­nu­lé­ho roku Go­o­gle ozná­mil, že se chys­tá roz­ší­řit na­bíd­ku apli­ka­cí na plat­for­mě An­dro­id Auto o vy­bra­né na­vi­gač­ní apli­ka­ce tře­tích stran. Ma­p­Fac­tor se stal part­ne­rem s před­nost­ním pří­stu­pem a nyní, po mě­sí­cích úzké spo­lu­prá­ce s Go­o­glem, může jako jednu z prv­ních na­vi­gač­ních apli­ka­cí tře­tích stran na­bíd­nout Na­vi­ga­tor 7, který je plně kom­pa­ti­bil­ní s An­dro­id Auto.

Uži­va­te­lé jistě uví­ta­jí, že na roz­díl od ně­kte­ré kon­ku­ren­ce je tato funkč­nost do­stup­ná bez ja­kých­ko­liv dal­ších po­plat­ků ve všech ver­zích Na­vi­ga­to­ru 7, tzn. od bez­plat­né­ho Na­vi­ga­to­ru FREE až po pro­fe­si­o­nál­ní Na­vi­ga­tor PRO.
Ři­di­či budou ko­neč­ně moci po­u­ží­vat Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor i na ve­sta­vě­ných dis­ple­jích ve vo­zi­dlech s ko­nek­ti­vi­tou An­dro­id Auto. Ne­bu­dou se již muset kon­t­ro­lo­vat dis­ple­je te­le­fo­nů a ří­ze­ní au­to­mo­bi­lu bude proto bez­peč­něj­ší a po­ho­dl­něj­ší. Díky off-line ma­po­vým pod­kla­dům je také na An­dro­id Auto za­ří­ze­ní do­ká­že Na­vi­ga­tor na­vi­go­vat i bez da­to­vé­ho při­po­je­ní.

Navigator 7 Android Auto-3D navigacni mod-2124

Na­vi­ga­tor 7 s An­dro­id Auto ko­nek­ti­vi­tou na­bí­zí:

 • bez­plat­nou off-line GPS na­vi­ga­ci s hla­so­vý­mi po­ky­ny od domu k domu,
 • snad­né po­u­ží­vá­ní „Plug and Play“,
 • ne­na­ru­šu­je po­zor­nost ři­di­če během jízdy,
 • umožňuje ovlá­dat na­vi­ga­ci po­mo­cí pří­ka­zů přes Go­o­gle Asi­s­ten­ta (na­vi­guj, najdi...),
 • na­bí­zí zob­ra­ze­ní až 6 ob­lí­be­ných po­lo­žek,
 • další funk­ce Na­vi­ga­to­ru jsou v rámci An­dro­id Auto také k dis­po­zi­ci:
  • asi­s­tent jízdy v pru­zích
  • ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce (Live HD Traf­fic)
  • al­ter­na­tiv­ní trasy
  • 2D i 3D mód na­vi­ga­ce
  • denní i noční mód apli­ka­ce
 • pod­po­ru­je jed­no­řád­ko­vé vy­hle­dá­vá­ní,
 • při­chá­zí s no­vý­mi no­ti­fi­ka­ce­mi na te­le­fo­nu,
 • splňuje přís­né po­ža­dav­ky Go­o­glu.

Navigator 7 Android Autoalternativni trasy-2124

Nové pro­fe­si­o­nál­ní Tom­Tom mapy

Další no­vin­kou je roz­ší­ře­ní na­bíd­ky pro­fe­si­o­nál­ních Tom­Tom map pro osob­ní i ná­klad­ní vo­zi­dla o další re­gi­o­ny ve světě a pře­chod z pů­vod­ní­ho kon­cep­tu ná­ku­pu jed­no­rá­zo­vých ma­po­vých li­cen­cí na vý­hod­né roční re­gi­o­nál­ní před­plat­né ob­sa­hu­jí­cí také čtvrt­let­ní ak­tu­a­li­za­ce. Díky tomu mají zá­kaz­ní­ci k dis­po­zi­ci vždy ak­tu­ál­ní ma­po­vé pod­kla­dy.


Mohlo by vás zajímat: