Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář o nové sadě nástrojů Altair CFD

Pondělí, 14 Červen 2021 16:52

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | CFD | Webináře

Altair CFD-webinar-2124Ře­ší­te op­ti­ma­li­za­ci ma­zá­ní pře­vo­dov­ky, pro­vá­dí­te ae­ro­dy­na­mic­ké stu­die nebo po­tře­bu­je­te sní­žit hluk chla­di­cí­ho ven­ti­lá­to­ru? Al­tair nyní před­sta­vu­je nový uce­le­ný balík ře­še­ní pro si­mu­la­ci prou­dě­ní te­ku­tin a ter­mál­ních účin­ků vy­chá­ze­jí­cí z osvěd­če­ných CFD tech­no­lo­gií Acu­Sol­ve, na­noFlui­dX, ul­tra­Flui­dX a dal­ších. Nová sada ná­stro­jů pro Com­pu­tati­o­nal Fluid Dy­na­mics, Al­tair CFD, při­chá­zí s vy­lep­še­ný­mi funk­ce­mi a s bez­kon­ku­renč­ním funkč­ním roz­sa­hem.

Al­tair CFD v rámci je­di­né li­cen­ce ob­sa­hu­je:

  • Uni­ver­zál­ní CFD řešič Na­vier-Sto­ke­so­vých rov­nic pro si­mu­la­ci la­mi­nár­ní­ho i tur­bu­lent­ní­ho prou­dě­ní včet­ně pře­no­su tepla
  • SPH řešič pro si­mu­la­ce ole­jo­vé­ho ma­zá­ní, ostři­ko­vá­ní a mí­chá­ní ka­pa­lin
  • Lat­ti­ce Bol­t­zman­no­vu me­to­du pro vněj­ší ae­ro­dy­na­mi­ku a ae­ro­a­kus­ti­ku.

Díky tomu mají vý­vo­jo­vé týmy k dis­po­zi­ci pro kaž­dou apli­ka­ci nej­vhod­něj­ší ná­stroj a me­to­du, a tím mohou bez nut­nos­ti zvy­šo­vá­ní li­cenč­ních ná­kla­dů ze­fek­tiv­nit a zkrá­tit dobu vý­vo­je pro­duk­tu.

Další ze za­jí­ma­vých funk­cí Al­tair CFD je třeba jeho pro­po­je­ní s Al­tair EDEM k ře­še­ní si­mu­la­cí sys­té­mů se syp­ký­mi hmo­ta­mi (me­to­da DEM) a ka­pa­li­na­mi. No­vin­kou mezi CFD ná­stro­ji je pak Al­tair Flow Si­mu­la­tor pro si­mu­la­ci termo-fluid­ních sys­té­mů, který se po­u­ží­vá na­pří­klad při vý­vo­ji le­tec­kých mo­to­rů, ply­no­vých tur­bín, spa­lo­va­cích mo­to­rů, kom­pre­so­rů a te­pel­ných vý­mě­ní­ků.

Při­poj­te se zú­čast­ně­te se ofi­ci­ál­ní­ho před­sta­ve­ní Al­tair CFD 22. června 2021 v 10:00 hodin.

Vice info

Všich­ni zá­jem­ci mohou po re­gis­tra­ci webi­nář sle­do­vat zdar­ma v uve­de­ném ter­mí­nu živě nebo poz­dě­ji ze zá­zna­mu.

 


Mohlo by vás zajímat: