Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technická konference 2021

Pondělí, 21 Červen 2021 21:40

Axiomtech technicka konference-21-2126Po­ně­kud se zpož­dě­ním při­ná­ší­me in­for­ma­ci, že ve dnech 21.–22. červ­na pro­bí­há on-line vy­sí­lá­ní Tech­nic­ké kon­fe­ren­ce 2021 spo­leč­nos­ti Axiom Tech ze Zlína. Re­gis­tra­ce na Tech­nic­kou kon­fe­ren­ci již byly sice už uza­vře­ny, ale pokud máte zájem o zá­znam z vy­sí­lá­ní, zís­ká­te k němu pří­stup po vy­pl­ně­ní re­gis­trač­ní­ho for­mu­lá­ře. Po­řa­da­te­lé se letos ne­cha­li in­spi­ro­vat myš­len­kou To­má­še Bati: „Lidem myš­le­ní, dřinu stro­jům“.

Z Baťo­va in­sti­tu­tu, který vzni­kl v místě kom­ple­xu to­vá­ren Baťa, se vy­sí­la­jí po dva dny před­náš­ky o di­gi­ta­li­za­ci ve stro­jí­ren­ství, kon­stru­o­vá­ní a sprá­vě tech­nic­kých dat a do­ku­men­ta­ce, o pro­gra­mo­vá­ní ob­rá­bě­cích stro­jů, plá­no­vá­ní vý­ro­by a hle­dá­ní úz­kých míst ve vý­ro­bě, o ří­ze­ní vý­rob­ních za­ká­zek a vy­hod­no­co­vá­ní vý­ro­by, vždy od 9:00 do 14:00 hodin.

AT-prejit na stranku TK