Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

E-way Rescue Roadster – autonomní létající záchranka

Čtvrtek, 24 Červen 2021 11:48

Tags: 3DE­x­pe­ri­en­ce | Dassault Systemès | E-way Re­scue Road­ster

E-way Rescue Roadster 4-2126Upro­střed ce­lo­svě­to­vé pan­de­mie COVID-19 začal pra­co­vat tým slo­že­ný z pro­duk­to­vé­ho de­sig­né­ra, stroj­ní­ho in­že­ný­ra a lé­kař­ky na ře­še­ní rych­lé­ho a bez­peč­né­ho trans­por­tu pa­ci­en­tů z je­jich do­mo­va do ne­moc­ni­ce. Zro­dil se tak kon­cept au­to­nomní­ho lé­ta­jí­cí­ho zá­chran­né­ho vo­zi­dla – E-way Re­scue Road­ster. Celý pro­jekt, který se nyní pře­su­nul do další fáze ži­vot­ní­ho cyklu vý­vo­je pro­duk­tu, vzni­kl díky clou­do­vé plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce od Dassault Systèmes.

Me­zi­ná­rod­ní tým začal na pro­jek­tu au­to­nomní­ho lé­ta­jí­cí­ho zá­chran­né­ho pro­střed­ku pra­co­vat loni v červ­nu a po ně­ko­li­ka mě­sí­cích má při­pra­ve­nou celou tech­nic­kou do­ku­men­ta­ci, 3D model a ab­sol­vo­va­né si­mu­la­ce pů­so­be­ní vněj­ších vlivů na vo­zi­dlo. Své vy­u­ži­tí najde E-way Re­scue Road­ster jak v rámci in­te­gro­va­né­ho zá­chran­né­ho sys­té­mu, tak i v běž­ném měst­ském pro­stře­dí, kde bude slou­žit ke snad­něj­ší­mu po­hy­bu osob. Vo­zi­dla by totiž měla mezi sebou ko­mu­ni­ko­vat a vy­tvo­řit tak do­prav­ní eko­sys­tém (collecti­ve in­tel­li­gen­ce trans­por­tati­on), který bude před­chá­zet ne­ho­dám či ko­lo­nám.

E-way Rescue Roadster 3-2126

I když jed­not­li­ví čle­no­vé týmu pra­co­va­li v růz­ných ča­so­vých pás­mech, mohli sou­čas­ně vy­tvá­řet jeden pro­jekt. Díky clou­do­vé apli­ka­ci 3DE­x­pe­ri­en­ce měli ne­u­stá­le k dis­po­zi­ci stej­ný sou­bor dat, ply­nu­lý pře­hled o změ­nách a nut­ných úko­nech, jed­not­nou ko­mu­ni­kač­ní plat­for­mu a pře­de­vším pr­votříd­ní pro­jekč­ní soft­ware. Ten jim umož­nil nejen 3D mo­de­lo­vá­ní tech­nic­kých sou­čás­tí i ce­lé­ho mo­de­lu, ale i tes­to­vá­ní ná­vrhů a si­mu­la­ce. Zá­ro­veň jim soft­ware od spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes umož­nil pra­co­vat ve webo­vé apli­ka­ci, díky čemuž měli pří­stup k celé škále do­ved­nos­tí 3DE­x­pe­ri­en­ce ře­še­ní na­pří­klad v no­te­boo­ku nebo na table­tu, a mohli tak pra­co­vat oprav­du od­kud­ko­li.

E-way Rescue Roadster 1a2-2126

Kon­struk­ce vo­zi­dla si vy­žá­da­la de­tail­ní tech­nic­ké ná­kre­sy pod­voz­ku, mo­to­rů a vr­tu­lí či in­te­ri­é­ru pře­prav­ní kap­su­le. Tým se na­pří­klad musel vy­po­řá­dat s pro­blé­mem, kdy kola brá­ni­la vy­su­nu­tí sklop­ných ramen ne­sou­cích vr­tu­le. Roz­sah je­jich po­hy­bu byl navíc ome­zen ve­li­kos­tí a umís­tě­ním mo­to­ru, který je po­há­něl. Díky clou­do­vé apli­ka­ci na­vr­hl stroj­ní in­že­nýr ře­še­ní pro mi­ni­a­tu­ri­za­ci mo­to­ru, aniž by se sní­žil jeho výkon.

Po­mo­cí ge­ne­ra­tiv­ní­ho de­sig­nu ře­še­ní CATIA se po­da­ři­lo sní­žit cel­ko­vou hmot­nost vo­zi­dla, při­čemž ne­do­šlo ke sní­že­ní odol­nos­ti kon­struk­ce. Díky lehčí kon­struk­ci bylo možné sní­žit spo­tře­bu ener­gie, a tedy od­po­ví­da­jí­cím způ­so­bem upra­vit i spe­ci­fi­ka­ci mo­to­ru.

Díky za­po­je­ní lé­kař­ky byly při kon­struk­ci vo­zi­dla zo­hled­ně­ny i po­ža­dav­ky na op­ti­mál­ní pře­voz pa­ci­en­tů. Pro je­jich trans­port jsou dů­le­ži­tý­mi fak­to­ry vnitř­ní tep­lo­ta a cir­ku­la­ce vzdu­chu v ka­bi­ně, které musí být sta­bil­ní bez ohle­du na vněj­ší pod­mín­ky. Díky pro­gra­mo­vé kom­po­nen­tě si­mu­lu­jí­cí prou­dě­ní ka­pa­lin a vzdu­chu v ka­bi­ně od­ha­lil tým po­tře­bu při­dat vě­t­ra­cí mříž­ky na zadní část vo­zi­dla.

Au­to­nomní lé­ta­jí­cí zá­chran­ka v sou­čas­nos­ti vstu­pu­je do další fáze pro­jek­tu, což se jí po­da­ři­lo jen díky vý­kon­né­mu clou­do­vé­mu ná­stro­ji pro spo­lu­prá­ci, de­sign a si­mu­la­ci.


Mohlo by vás zajímat: