Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lebku vlka vytiskla 3D tiskárna z MCAE Systems

Sobota, 31 Červenec 2021 21:57

Tags: 3D tisk | Archeologický ústav | Lebka vlka | MCAE Systems | Stra­ta­sys J826

MCAE-Lebka vlka-2131Pro­fe­si­o­nál­ní 3D tis­kár­ny jsou schop­né vy­tisk­nout téměř co­ko­liv. Když spo­leč­nost MCAE Sys­tems oslo­vi­lo stu­dio Pixle, které při­pra­vu­je vi­zu­ál vý­stav v Ar­che­o­par­ku v Pav­lo­vě, tro­chu od­bor­ní­ky na 3D tisk za­sko­či­li. Na při­pra­vo­va­nou vý­sta­vu s ná­zvem Vlk z Pav­lo­va po­tře­bo­va­li 3D tis­kem zho­to­vit lebku vlka, jehož kost­ru ob­je­vil Ar­che­o­lo­gic­ký ústav AV ČR, Brno před vý­stav­bou Ar­che­o­par­ku v Pav­lo­vě v roce 2014.

Na této vý­sta­vě je hlav­ní téma vztah člo­vě­ka a vlka v ob­do­bí před 30 000 lety. Což zob­ra­zu­je i pů­vod­ní lebka vlka a další prvky z růz­ných ar­che­o­lo­gic­kých lo­ka­lit z dob lovců ma­mu­tů. Ori­gi­nál­ní lebka vlka bude na vý­sta­vě k vi­dě­ní pou­hých pět dní a za­stu­po­vat ji bude přes­ná kopie z 3D tis­kár­ny.
Když spe­ci­a­lis­té z MCAE Sys­tems po­pr­vé vi­dě­li 3D data lebky, mys­le­li si, že je zde me­to­da 3D tisku ne­po­u­ži­tel­ná. Ale ne­da­li na první zdání a data lehce upra­vi­li tak, aby byl 3D tisk co nej­jed­no­duš­ší a při­tom aby zů­sta­ly za­cho­vá­ny všech­ny de­tai­ly. Tech­no­lo­gie Po­ly­Jet byla jasná volba, pro­to­že bylo nutné vy­ro­bit i ty nej­jem­něj­ší de­tai­ly a tenké stěny lebky. 3D tisk lebky vlka musel vy­pa­dat přes­ně jako ori­gi­nál.

MCAE-Lebka vlka-Stratasys J826 Prime-2131

Tech­ni­ci tedy zvo­li­li 3D tisk na pro­fe­si­o­nál­ní 3D tis­kár­ně Stra­ta­sys J826 Prime, který trval téměř 24 hodin. Model lebky byl na­to­lik čle­ni­tý a slo­ži­tý, že po­u­ži­té­ho ma­te­ri­á­lu Agi­lus a ně­ko­li­ka ma­te­ri­á­lů z řady Vero bylo jen 457 g, na roz­díl od pod­pěr, které měly přes 1,15 kg. Za­jis­ti­ly to, že se i ty nej­jem­něj­ší de­tai­ly, ve­li­ce tenké stěny a skry­té kůst­ky vy­tisk­ly v jed­nom kuse, přes­ně tak, jak bylo plá­no­vá­no. Po vy­tiš­tě­ní ná­sle­do­va­lo slo­ži­té očiš­tě­ní ce­lé­ho mo­de­lu od pod­pěr. Tech­nik nej­pr­ve lebku očis­til od vel­kých částí pod­pěr a poté z nich po­stup­ně vy­pla­vo­val menší části, aby model zů­stal ne­po­ru­šen, stří­da­vě s lázní v roz­to­ku a opě­tov­ným su­še­ním.

3D tisk lebky vlka se všemi de­tai­ly

Lebka byla vy­tiš­tě­ná v je­di­ném kusu a se všemi kom­pli­ko­va­ný­mi de­tai­ly. A to díky kom­bi­na­ci 3D tis­kár­ny Stra­ta­sys J826 Prime, tech­no­lo­gie Po­ly­Jet a fi­nál­ní úpra­vy tech­ni­ka.
3D tis­kár­na Stra­ta­sys J826 je ur­če­ná pro přes­ný a rych­lý 3D tisk, pra­cu­jí­cí s tech­no­lo­gií Po­ly­Jet, která je vhod­ná pro de­sig­nér­ská stu­dia. Pod­po­ru­je celý pro­ces ná­vr­hu „ode­slá­ním“ mo­de­lu do tisku během je­di­né­ho dne a snad­ným ná­sled­ným zpra­co­vá­ním. Po­sky­tu­je vý­ji­meč­né roz­li­še­ní a de­tai­ly. Vy­tiš­tě­né mo­de­ly svým tva­rem, ma­te­ri­á­lem, bar­vou a po­vr­cho­vou úpra­vou od­po­ví­da­jí kon­co­vým pro­duk­tům.
Vý­sta­va za­ča­la 24. čer­ven­ce v Ar­che­o­par­ku v Pav­lo­vě na jižní Mo­ra­vě a trvá až do 28. lis­to­pa­du 2021. Vy­tiš­tě­ný model lebky bude k vi­dě­ní po celou dobu vý­sta­vy, mimo dny 16., 17., 22., 23. a 24. října, kdy ji vy­stří­dá uni­kát­ní ori­gi­nál.
Více se o vý­sta­vě do­zví­te na strán­kách Ar­che­o­par­kuwww.​arc​heop​arkp​avlo​v.​cz.
Au­to­rem fo­to­gra­fií je spo­leč­nost MCAE Sys­tems a stu­dio Pixle. Kost­ru ob­je­vil Ar­che­o­lo­gic­ký ústav AV ČR, Brno.

 


Mohlo by vás zajímat: