Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens představuje NX Automation Designer

Středa, 04 Srpen 2021 22:28

NX Automation Designer-2132Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozna­mu­je vy­dá­ní soft­wa­rů NX Au­to­mati­on De­signer a NX In­dustrial Elect­ri­cal De­sign, no­vých sad ře­še­ní, která po­sky­tu­jí cen­t­rál­ní ná­vr­ho­vou apli­ka­ci pro prů­mys­lo­vý návrh elek­tro­tech­ni­ky a au­to­ma­ti­za­ce. Tyto nové ná­stro­je mohou vý­rob­cům vý­rob­ních sys­té­mů po­mo­ci zvlád­nout slo­ži­tost ná­vr­hu, zkrá­tit vý­vo­jo­vé cykly vý­vo­je a zvý­šit kva­li­tu je­jich ná­vrhů.

Přímá in­te­gra­ce se soft­warem Te­am­cen­ter pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM) a ce­lé­ho port­fo­lia ná­vr­ho­vé­ho soft­wa­ru NX po­sky­tu­je jed­not­né mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní ná­vr­ho­vé pro­stře­dí pro kon­struk­ci vý­rob­ních sys­té­mů. NX Au­to­mati­on De­signer a NX In­dustrial Elect­ri­cal De­sign po­sky­tu­jí nové funk­ce pro efek­tiv­ní návrh elek­tric­kých a au­to­ma­ti­zo­va­ných prů­mys­lo­vých za­ří­ze­ní . Elek­tro­tech­ni­ci mohou do­kon­čit svou práci rych­le­ji díky vy­lep­še­ním zpra­co­vá­ní a hlá­še­ní při­po­je­ní, novým sym­bo­lům OOTB pro IEC, ANSI a fluid­ní sys­témy a 2D sta­no­ve­ní roz­mě­rů skří­ně. Au­to­ma­ti­zač­ní in­že­ný­ři těží z roz­ší­ře­ných mož­nos­tí ge­ne­ro­vá­ní soft­wa­ru pro sek­ven­ce a bez­peč­nost­ní pro­gra­my.
Nej­no­věj­ší vy­dá­ní umožňuje zá­kaz­ní­kům začít ve světě funkč­ní­ho de­sig­nu tím, že jim umož­ní za­há­jit práci na ná­vr­hu elek­tro­tech­ni­ky a au­to­ma­ti­za­ce bez Te­am­cen­te­ru. To umožňuje zá­kaz­ní­kům, kteří ne­hle­da­jí kom­plet­ní PLM sys­tém, těžit z mož­nos­tí elek­tric­ké­ho a au­to­ma­ti­zač­ní­ho ná­vr­hu. Díky zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty stro­jí­ren­ství novou úrov­ní mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní spo­lu­prá­ce řeší NX Au­to­mati­on De­signer ros­tou­cí po­ptáv­ku po roz­ma­ni­tos­ti pro­duk­tů ze stra­ny spo­tře­bi­te­lů sní­že­ním ná­kla­dů na IT.
Další in­for­ma­ce na­jde­te na těch­to od­ka­zech: NX Automation DesignerNX Industrial Electrical Design.