Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nexa3D vydala první ze své nové řady časopisů

Středa, 11 Srpen 2021 20:47

Tags: 3D tisk | Časopis | Nexa3D | The Nexa Level

The-Nexa-Level-1-2133Ka­nad­ská spo­leč­nost Nexa­3D, prů­kop­ník ul­tra­rych­lé po­ly­mer­ní tech­no­lo­gie 3D tisku, ozná­mi­la vy­dá­ní prv­ní­ho čísla nové řady ča­so­pi­sů The Nexa Level. Ča­so­pis sdílí ex­klu­ziv­ní od­bor­né zna­los­ti od ně­ko­li­ka ino­vá­to­rů z oboru a členů týmu Nexa­3D na té­ma­ta od udr­ži­tel­nos­ti do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce po ma­te­ri­á­ly pro 3D tisk. Ča­so­pis lze zdar­ma stáh­nout na webo­vých strán­kách Nexa­3D zde.

Není žád­ným ta­jem­stvím, že zpra­co­va­tel­ský prů­my­sl je pod zvý­še­ným tla­kem, aby dra­ma­tic­ky sní­žil svou uh­lí­ko­vou stopu, při­čemž v cen­t­ru po­zor­nos­ti jsou nyní su­ro­vi­ny, do­pra­va a vý­rob­ní pro­ce­sy. Nový ča­so­pis Nexa­3D čelí této výzvě přímo a zkou­má, jak může 3D tisk umož­nit vý­rob­cům sní­žit uh­lí­ko­vou stopu a při­spět k obě­ho­vé­mu hos­po­dář­ství.
Nový ča­so­pis sdílí po­znatky od ně­ko­li­ka part­ne­rů Nexa­3D, včet­ně Smar­Tech Ana­ly­sis, Delray Sys­tems, Hen­kel a Cas­tor, a také růz­ných členů svého týmu. Ča­so­pis také na­bí­zí in­ter­ak­tiv­ní prvek – čte­ná­ři se mohou zú­čast­nit sou­tě­že F1 s týmem Wil­li­ams Ra­cing, aby zjis­ti­li, kolik dílů mohou vy­tvo­řit v čase, který je za­po­tře­bí k do­kon­če­ní zá­vo­du. Jakmi­le čte­nář do­sta­ne od­po­věď, může se na­smě­ro­vat na so­ci­ál­ní ka­ná­ly Nexa­3D a ode­slat své od­po­vě­di.
Stáh­ně­te si zdar­ma ča­so­pis The Nexa Level ZDE.


Mohlo by vás zajímat: