Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference IT Forum 2021 – Budoucnost IS

Úterý, 31 Srpen 2021 20:42

Tags: CAD/CAM/CAE | ERP | IT Forum 2021 | Konference | TD-IS | Zbiroh

TD-IS IT Forum 2021-2135Od­bor­ná kon­fe­ren­ce, po­řá­da­ná spo­leč­nos­tí TD-IS pro zá­kaz­ní­ky a zá­jem­ce o ERP, PLM, CAD/CAM/CAE sys­témy, se letos koná na zámku Zbi­roh ve dnech 21. a 22. září 2021. Uply­nu­lé ob­do­bí ne­da­lo mnoho pří­le­ži­tos­tí na osob­ní se­tká­ní, vy­u­žij­te proto tuto mož­nost do­zvě­dět se, co je no­vé­ho v sys­té­mech Ea­syAr­chiv/Ea­sy­PLM, Ea­sy­Tech­no­lo­gy a dal­ších, im­ple­men­to­va­ných spo­leč­nos­tí TD-IS.

Ne­bu­dou chy­bět no­vin­ky z ob­las­tí, které po­má­ha­jí op­ti­ma­li­zo­vat pro­ce­sy při vý­vo­ji, kon­struk­ci a vý­ro­bě.

Ne­če­kej­te a re­gis­truj­te si své místo už dnes.

     Registrace na konferenci IT Forum 2021     

Účast­ní­ky čeká:

  • Bu­douc­nost in­for­mač­ních sys­té­mů – Pavel Mareš, TD-IS
  • PLM + Di­gi­tál­ní dů­vě­ra – Ma­ri­án Jurík, Se­fi­ra
  • Vý­buš­ná před­náš­ka aneb TD-IS nejen pro stro­ja­ře – zku­še­nos­ti se za­káz­ko­vým vý­vo­jem in­for­mač­ní­ho sys­té­mu – Mar­tin Schmi­dt, Ex­plo­sia
  • Správ­ný ná­stroj pro vaši práci – vývoj spe­ci­a­li­zo­va­ných zá­kaz­nic­kých in­for­mač­ních sys­té­mů – Aleš Tryml, TD-IS
  • Bez­peč­nost z druhé stra­ny – stra­te­gie zá­lo­ho­va­ní a ob­no­vy dat – Petr Mára, TD-IS
  • Im­ple­men­ta­ce kom­plex­ní­ho sys­té­mu u vý­rob­ce prů­mys­lo­vých stro­jů – La­di­slav Ho­vor­ka, Trima
  • Od CNC stro­jů do va­še­ho vý­rob­ní­ho sys­té­mu – MES v praxi – Vác­lav Khin, Pear­tec
  • Di­gi­ta­li­za­ce a au­to­ma­ti­za­ce prací v ná­stro­jár­ně a kon­struk­ci jed­no­úče­lo­vých stro­jů, ří­ze­ná do­ku­men­ta­ce – Zby­něk Ludka, OEZ

Druhý kon­fe­renč­ní den bude vě­no­ván worksho­pům a no­vin­kám v pro­duk­tech z ro­di­ny EASY( Ea­syAr­chiv/Ea­sy­PLM, Ea­sy­Tech­no­lo­gy, Ea­sy­Mes).

Pro­gram a více in­for­ma­cí

Účast na kon­fe­ren­ci je bez­plat­ná, uby­to­vá­ní hradí úřast­ní­ci při pří­jez­du.


Mohlo by vás zajímat: