Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference GIS Esri v ČR – přihlašování spuštěno

Středa, 08 Září 2021 23:03

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Přihlašování

GIS Esri 2021 v CR-2136Při­hla­šo­vá­ní na Kon­fe­ren­ci GIS Esri v ČR bylo spuš­tě­no 7. září 2021. Pře­čtě­te si po­drob­nos­ti a pokud máte navíc i ně­ja­ký za­jí­ma­vý pro­jekt, ur­či­tě ne­vá­hej­te a vy­u­žij­te jednu z mož­nos­tí pre­zen­ta­ce. Vzhle­dem k okol­nos­tem se Ar­c­da­ta Praha roz­hod­la kon­fe­ren­ci uspo­řá­dat opět vir­tu­ál­ní for­mou, což účast­ní­kům mimo jiné za­jis­tí, že stih­nou oprav­du kaž­dou před­náš­ku či workshop, o který budou mít zájem.

Vedle živě pře­ná­še­ných sekcí a před­to­če­ných uži­va­tel­ských před­ná­šek se mohou těšit také na bo­ha­tý do­pro­vod­ný pro­gram, který je ak­tu­ál­ně při­pra­vo­ván.

Výše re­gis­trač­ní­ho po­plat­ku i roz­sah uzná­va­ných slev jsou i letos při­způ­so­be­ny faktu, že kon­fe­ren­ce bude pro­bí­hat vir­tu­ál­ně, a toto nej­vět­ší se­tká­ní čes­kých ge­o­in­for­ma­ti­ků tak může vět­ši­na po­slu­cha­čů opět na­vští­vit zdar­ma.

Mož­nos­ti vlast­ní pre­zen­ta­ce

Svoji práci mohou účastníci pre­zen­to­vat ně­ko­li­ke­rým způ­so­bem:

  • Za­slat po­řa­da­te­lům ob­ráz­ky, sním­ky ob­ra­zov­ky nebo mapy, které by mohl za­řa­dit do úvod­ní pre­zen­ta­ce,
  • při­pra­vit zá­znam před­náš­ky, který mohou vy­tvo­řit podle to­ho­to jed­no­du­ché­ho ná­vo­du,
  • nebo při­hlá­sit webo­vou mapu, mapu s pří­bě­hem, on-line apli­ka­ci či ma­po­vé dílo (mapu, pla­kát) ve for­má­tu PDF.

Více in­for­ma­cí o mož­nos­tech pre­zen­ta­ce zís­ká­te na sa­mo­stat­né strán­ce.

   Zbývá tedy jen se přihlásit   
Mohlo by vás zajímat: