Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Maker Faire Prague se vrátil ve velkém stylu

Pondělí, 13 Září 2021 23:08

MFP21 2-2137Fes­ti­val no­vo­do­bých ku­ti­lů Maker Faire Pra­gue 2021 má za sebou čtvr­tý roč­ník. Nej­vět­ší se­tká­ní ku­ti­lů, bast­lí­řů, vy­ná­lez­ců a ino­vá­to­rů v Česku se ko­na­lo v Prů­mys­lo­vém pa­lá­ci praž­ské­ho Vý­sta­viš­tě po roční pře­stáv­ce způ­so­be­né pan­de­mií a před­sta­vi­lo 150 ma­ker­ských ex­po­zic, worksho­pů a před­ná­šek, včet­ně za­hra­nič­ních hostů. Na­bi­tý pro­gram při­lá­kal v prů­bě­hu ce­lé­ho ví­ken­du přes 6500 ná­vštěv­ní­ků.

Stán­ky Vý­sta­viš­tě za­pl­ni­ly stov­ky ku­ti­lů, de­sig­né­rů, členů ru­ko­děl­ných dílen, tech­no­lo­gic­kých nad­šen­ců, bast­lí­řů, uměl­ců a obec­ně fa­nouš­ků kre­a­ti­vi­ty z celé České re­pub­li­ky. Ná­vštěv­ní­ci se mohli se­zná­mit s kouz­ly i ná­stra­ha­mi 3D tisku na pro­fe­si­o­nál­ních tis­kár­nách Prusa Re­search, zú­čast­nit se celé řady worksho­pů od drá­to­vá­ní, přes pá­je­ní di­gi­tál­ních šper­ků až po vý­ro­bu fo­to­gra­fic­kých nebo so­la­ro­gra­fic­kých kamer. Po vý­sta­viš­ti se pro­há­ně­ly ro­bo­ti týmů z ČVUT, stří­le­lo se z nej­vět­ší­ho vzdu­cho­vé­ho děla na světě, k vi­dě­ní byly pre­ciz­ní vý­rob­ky za­ve­de­ných pod­ni­ka­te­lů, ale i za­čí­na­jí­cích start-upů a do­má­cích ku­ti­lů. Na vět­ši­ně stán­ků se mohli ná­vštěv­ní­ci se­zná­mit s vý­rob­ním pro­ce­sem a lec­kde si jej mohli i sami vy­zkou­šet.

Kon­cert na DIY ná­stro­je i ame­ric­ká ma­ker­ská ce­lebri­ta

Mezi hlav­ní pro­gra­mo­vá lá­ka­dla pa­t­řil na­pří­klad po­sta­po­ka­lyp­tic­ký tým Ra­ke­to­vé zá­klad­ny Bra­t­ro­ni­ce, jehož čle­no­vé se ná­vštěv­ní­kům uká­za­li ve vlast­no­ruč­ně vy­ro­be­ných kos­tý­mech a při­vez­li vo­zi­dla a další re­kvi­zi­ty jako vy­stři­že­né z filmu Ší­le­ný Max. Před Prů­mys­lo­vým pa­lá­cem se pro­chá­ze­la také 6me­t­ro­vá lout­ka lva, kte­rou ak­ro­ba­tic­ké usku­pe­ní V.O.S.A. zdo­ko­na­lu­je pro EXPO 2020 v Du­ba­ji.
Fes­ti­val na­vští­vi­ly i za­hra­nič­ní ma­ker­ské hvězdy, jako je Becky Stern, au­tor­ka sto­vek DIY ná­vo­dů a člen­ka týmu po­pu­lár­ní ku­til­ské plat­for­my In­structables, nebo Ni­co­las Bras, mul­tiin­stru­men­ta­lis­ta a tvůr­ce vlast­ních hu­deb­ních ná­stro­jů, jež před­sta­vil uším ná­vštěv­ní­ků při dvou kon­cer­tech. Na hlav­ním fes­ti­va­lo­vém podiu vy­stou­pil v so­bo­tu také „maker z do­nu­ce­ní“ a známý „tra­ban­tis­ta“ Dan Přibáň, který ná­vštěv­ní­kům po­od­ha­lil, co no­vé­ho chys­tá ve své ga­rá­ži.

Ma­ker­ství na vze­stu­pu

Pro­gra­mo­ví ře­di­te­lé Maker Faire Pra­gue netajili ra­dost, že ma­ker­ství se v Česku daří, a věří, že v dal­ších roč­ní­cích budou moci před­sta­vit ještě více ori­gi­nál­ních tvůr­ců, ne­otře­lých ná­pa­dů, ku­ti­lů-srd­ca­řů a uzná­va­ných bast­lí­řů všech ge­ne­ra­cí. Je­jich mot­tem je, že v kaž­dém je kus ma­ke­ra. Fes­ti­val to má od­rá­žet – a pře­de­vším in­spi­ro­vat.

Pokud jste ne­stih­li Maker Faire v Praze, máte ještě mož­nost na­vští­vit re­gi­o­nál­ní akce v Li­ber­ci (18.–19.9.), Olo­mou­ci (2.–3.10.), Ústí n. Labem (9.–10.10.), Mladé Bo­lesla­vi (25.–26.9.) a v Brně (23.–24.10.). Po­řá­dá je or­ga­ni­za­ce Make More.