Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creality na tiskové konferenci projektu Space Robotics

Úterý, 14 Září 2021 00:20

Tags: 3D tisk | Brazílie | Creality | Robotika | Space Robotics

Creality-2137Dne 8. září 2021 uza­vře­la spo­leč­nost Cre­a­li­ty ofi­ci­ál­ně part­ner­ství se Space Ro­bo­tics Pro­ject, pro­jek­tem vy­ví­je­ným Bra­zil­ským ná­rod­ním fon­dem pro roz­voj vzdě­lá­vá­ní (FNDE) spo­leč­ně s Uni­ver­zi­tou v Bra­sí­lii (UnB) za in­sti­tu­ci­o­nál­ní pod­po­ry bra­zil­ské­ho mi­nis­ter­stva pro vědu, tech­no­lo­gie a ino­va­ce (MCTI) pro­střed­nic­tvím Bra­zil­ské vesmír­né agen­tu­ry (AEB).

Vzhle­dem k tomu, že ofi­ci­ál­ní před­sta­ve­ní to­ho­to pro­jek­tu pro­běh­lo for­mou ži­vé­ho vy­sí­lá­ní, při­po­ji­li se k němu i ti, kte­rým má pro­jekt po­mo­ci – uči­te­lé a stu­den­ti z celé země. Čín­ské vel­vy­sla­nec­tví v Bra­zí­lii také vy­sla­lo svého zá­stup­ce, aby byl svěd­kem této vel­ko­le­pé akce, která po­má­há míst­ním dětem plnit je­jich vesmír­né sny pro­střed­nic­tvím 3D tech­no­lo­gie.Spo­leč­nost, která se vě­nu­je ve­řej­né­mu blahu

Pro­fe­si­o­nál­ní vý­rob­ce 3D tis­ká­ren – Cre­a­li­ty – se spe­ci­a­li­zu­je na in­te­gra­ci vý­zku­mu soft­wa­ru pro 3D tisk, ná­vr­hu 3D tis­ká­ren a dis­tri­buce a dal­ší­ho pro­de­je 3D tis­ká­ren jako celku. Spo­leč­nost se nyní roz­rost­la v uzná­va­nou znač­ku, která má více než 1,6 mi­li­o­nu zá­kaz­ní­ků po celém světě a její roční do­dáv­ky pře­sa­hu­jí počet 1,2 mi­li­o­nu kusů, při­čemž tento počet stále roste. Ani s více než 1000 pro­fe­si­o­nál­ní­mi pra­cov­ní­ky vý­zku­mu a vý­vo­je a více než 100 hlav­ní­mi pa­ten­ty chrá­ně­ný­mi prá­vem du­šev­ní­ho vlast­nic­tví není Cre­a­li­ty stále spo­ko­je­na.

Cre­a­li­ty ne­sta­čí, že je ob­chod­ním gi­gan­tem, ale chce bu­do­vat svůj sen, kte­rým je „vy­tvá­řet re­a­li­tu a do­sa­ho­vat snů!" – to je po­slá­ní, které má vždy na pa­mě­ti a jako evan­ge­lis­ta se snaží lidem usnad­nit po­u­ží­vá­ní tech­no­lo­gie 3D tisku.

Pro­jekt vesmír­né ro­bo­ti­ky urazí po­kry­je 150 měst v Bra­zí­lii

Celý pro­jekt bude trvat 4 mě­sí­ce od srpna do pro­sin­ce a 250 škol ve 150 měs­tech po celé zemi v rámci něj ob­dr­ží 3D tis­kár­ny spon­zo­ro­va­né spo­leč­nos­tí Cre­a­li­ty. Ce­lých 25 škol pak na­vští­ví i tzv. Tec­no­mob, což je ná­klad­ní au­to­mo­bil pře­mě­ně­ný na mo­bil­ní la­bo­ra­toř. V rámci kurzu každá zú­čast­ně­ná škola ob­dr­ží li­cen­ci k vy­u­ží­vá­ní vzdě­lá­va­cí plat­for­my, kte­rou si stu­den­ti stáh­nou do svých mo­bil­ních te­le­fo­nů, po­čí­ta­čů nebo table­tů. S tímto plně in­ter­ak­tiv­ním ná­stro­jem se žáci naučí se­sta­vo­vat vlast­ní ro­bo­ty a na ob­ra­zov­ce za­ří­ze­ní se také do­zvě­dí o misi NASA Ar­te­mis, která pro vý­u­ko­vou apli­ka­ci slou­ží jako po­za­dí.

Cre­a­li­ty vítá další spo­lu­prá­ci v ob­las­ti ve­řej­né­ho blaha

Kvůli ne­do­stat­ku stro­jů a vzdě­lá­ní je 3D tisk ve vět­ši­ně zemí stále ještě vzdá­le­nou bu­douc­nos­tí, ač­ko­li se o něm často mluví jako o kri­tic­ky dů­le­ži­té tech­no­lo­gii, která může změ­nit celý svět. Do­stat 3D tisk do kaž­do­den­ní­ho ži­vo­ta je přes­ně to, o co Cre­a­li­ty usi­lu­je při pro­vá­dě­ní svých ve­řej­ně pro­spěš­ných čin­nos­tí. Za po­sled­ních sedm let se Cre­a­li­ty snaží po­pu­la­ri­zo­vat tech­no­lo­gii 3D tisku pro mladé lidi po celém světě, po­má­hat zne­vý­hod­ně­ným stu­den­tům, jak jen to jde, tisk­nout pro­té­zy pro děti s po­sti­že­ním kon­če­tin v Af­ri­ce a ote­ví­rat dveře k této tech­no­lo­gii mla­dým kon­struk­té­rům. Jako ino­va­tiv­ní pod­nik pře­dá­vá Cre­a­li­ty tech­no­lo­gii 3D tisku světu v duchu evan­ge­li­za­ce, aby si každá do­mác­nost mohla uží­vat po­hod­lí, které při­ná­ší dneš­ní věda a tech­no­lo­gie.

Kva­lit­ní 3D tis­kár­ny o­d Cre­a­li­ty si mezi uži­va­te­li zís­ka­ly dobrou po­věst a znač­ka je ob­lí­be­ná u vět­ši­ny fa­nouš­ků 3D tisku. Zá­sa­da po­má­hat dal­ším lidem v nouzi však bude vždy pla­tit. Pro­jekt vesmír­né ro­bo­ti­ky v Bra­zí­lii je pouze za­čát­kem. V bu­douc­nu by Cre­a­li­ty ráda spo­lu­pra­co­va­la s ja­kou­ko­li or­ga­ni­za­cí z kte­ré­ko­li země, aby pře­da­la ducha ve­řej­né­ho blaha a po­pu­la­ri­zo­va­la 3D tech­no­lo­gii s cílem vy­tvo­řit lepší svět.


Mohlo by vás zajímat: