Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Gebrüder Weiss u výchovy dopravních expertů

Čtvrtek, 23 Září 2021 23:57

GW SPSD letecky simulator-2138Gebrüder Weiss ČR po­kra­ču­je ve svém part­ner­ství s Vyšší od­bor­nou ško­lou a Střed­ní prů­mys­lo­vou ško­lou do­prav­ní v Praze. Pod­po­ra spe­ci­a­li­zo­va­ných pro­gra­mů školy smě­řu­je k vý­cho­vě do­prav­ních ex­per­tů, kteří svoje zna­los­ti vy­u­ži­jí v příš­tích de­se­ti­le­tích. Lo­gis­tic­ký obor pro­chá­zí dy­na­mic­kým vý­vo­jem a výuka zna­los­tí a do­ved­nos­tí bu­dou­cích do­prav­ních ex­per­tů musí od­po­ví­dat sou­čas­ným tren­dům.

SPŠ do­prav­ní je dob­rým pří­kla­dem re­flexe sou­čas­né­ho vý­vo­je do vlast­ní­ho vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu.
Pod­po­ra VOŠ a SPŠD ze stra­ny Gebrüder Weiss Česká re­pub­li­ka je jed­nou z ak­ti­vit, kte­rou spo­leč­nost vy­ví­jí k na­pl­ně­ní stra­te­gie jedné ze svých zá­klad­ních fi­rem­ních hod­not, kte­rou je udr­ži­tel­ný roz­voj. Udr­ži­tel­ný roz­voj chápe Gebrüder Weiss neje­nom ve smys­lu en­vi­ron­men­tál­ním, ale také jako dlou­ho­do­bý pří­stup k roz­vo­ji pod­ni­ku jed­not­liv­ce nebo lid­ské spo­leč­nos­ti na lo­kál­ní i glo­bál­ní úrov­ni. Věří, že part­ner­ství s SPŠD při­spí­vá k roz­vo­ji ta­ko­vých do­ved­nos­tí, které jsou nebo budou pro fun­go­vá­ní mo­der­ních lo­gis­tic­kých a do­prav­ních spo­leč­nos­tí ne­zbyt­né.
Jed­ním z atrak­tiv­ních vý­u­ko­vých ná­stro­jů školy je si­mu­lá­tor ří­ze­ní le­tec­ké­ho pro­vo­zu a ovlá­dá­ní do­prav­ní­ho le­tou­nu Bo­eing 737NG. Za­ří­ze­ní pro kom­plex­ní tré­nink pi­lo­tů a po­zem­ní­ho per­so­ná­lu do­prav­ní­ho lé­tá­ní je jed­ním z nej­kom­plex­něj­ších a nej­pro­fe­si­o­nál­něj­ších v České re­pub­li­ce. Gra­fi­ka si­mu­la­ce, ko­rek­ce le­to­vé­ho mo­de­lu pro za­jiš­tě­ní správ­ných pa­ra­me­t­rů během letu a další kom­po­nen­ty si­mu­lá­to­ru jsou dlou­ho­do­bě ak­tu­a­li­zo­vá­ny a roz­ví­je­ny. Tes­to­vá­ní ze stra­ny pro­fe­si­o­nál­ních pi­lo­tů le­tec­kých do­prav­ních spo­leč­nos­tí po­tvr­zu­je, že sys­tém re­a­gu­je stej­ně jako sku­teč­né le­ta­dlo a jeho pří­nos pro vý­cvik no­vých pi­lo­tů je mi­mo­řád­ně vy­so­ký. Ve fázi vý­vo­je je také nová ge­ne­ra­ce tre­na­žé­ru ří­ze­ní le­to­vé­ho pro­vo­zu, na kte­rém budou žáci SPŠD již od 3. roč­ní­ku ab­sol­vo­vat prak­tic­ká cvi­če­ní. Tento si­mu­lá­tor je vy­ví­jen v rámci webo­vé apli­ka­ce tak, aby byl stu­den­tům do­stup­ný i v pří­pa­dě pře­cho­du škol na distanč­ní výuku. V si­mu­lá­to­ro­vé učeb­ně jsou již nyní pro stu­den­ty k dis­po­zi­ci tři sta­no­viš­tě ří­ze­ní le­to­vé­ho pro­vo­zu, další tři sta­no­viš­tě jsou ur­če­na tzv. pseu­do­pi­lo­tům, kteří mohou na zá­kla­dě pří­ka­zů služ­by ří­ze­ní le­to­vé­ho pro­vo­zu ma­né­v­ro­vat s le­ta­dly.

GW SPSD kodada halova riha burgr tocik-2138

Gebrüder Weiss pod­po­ru­je vzdě­lá­vá­ní bu­dou­cích do­prav­ních ex­per­tů. Na foto zleva: Jan Ko­da­da, ře­di­tel ob­cho­du a mar­ke­tingu (GW ČR), Šárka Há­lo­vá, Mar­ke­ting Ma­nager (GW ČR), Jan Říha, in­struk­tor lé­ta­ní (SPŠD), Ri­chard Burgr, ga­rant oboru Le­tec­ká do­pra­va (SPŠD), Filip Točík, stu­dent 4. roč­ní­ku, obor le­tec­ká do­pra­va (SPŠD).