Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Inspirativní setkání uživatelů SOLIDWORKS

Úterý, 05 Říjen 2021 01:09

Tags: 3E Praha Engineering | CAMWorks | CSF | Setkání | SolidWorks | Uživatelé

3e-su-2021-2140Již v úterý 5. 10. za­čí­ná tra­dič­ní Se­tká­ní uži­va­te­lů So­lid­works po­řá­da­né spo­leč­nos­tí 3e Praha En­gi­nee­ring, které se letos usku­teč­ní na ně­ko­li­ka mís­tech po celé České re­pub­li­ce. Účast­ní­ky čeká za­jí­ma­vý pro­gram vždy od 09:00 do 15:00. Účast­ní­ci se se­zná­mí s no­vin­ka­mi So­lid­works a CAM­­Works, uká­zá­ny budou tipy a triky, no­vin­ky z ob­las­ti hard­waru a chy­bět sa­mo­zřej­mě ne­bu­de ob­čer­stve­ní a sou­tě­že.

Na se­tká­ní byste ne­mě­li chy­bět, pokud pra­cu­je­te v pro­stře­dí So­lid­works, chce­te do­stat nej­čer­s­tvěj­ší in­for­ma­ce ze světa CAD/CAM, plá­nu­je­te po­ří­dit CAD/CAM pro­duk­ty, za­jí­má­te se o mo­der­ní clou­do­vou plat­for­mu 3D­Ex­pe­ri­en­ce, chce­te po­su­nout svoji firmu na novou úroveň a plá­nu­je­te po­tkat ko­le­gy z oboru či zís­kat nové kon­tak­ty.

Na se­tká­ní ­bu­de pří­to­men i dlou­ho­le­tý part­ner 3e Praha En­gi­nee­rin­gu, firma CSF, která se za­bý­vá kom­plex­ní do­dáv­kou znač­ko­vých ře­še­ní a slu­žeb, pře­de­vším na bázi pro­duk­tů spo­leč­nos­tí Hewlett-Pac­kard, Epson, Micro­soft, VM­ware a ESET, Phi­lips a další.

Celý den bude rozdělen do tematických bloků:

  • Novinky Solidworks
  • Novinky PDM
  • 3DExperience platforma
  • Solidworks CAM / CAMWorks
  • Solidworks 2022
  • Tipy a triky

Termíny setkání

Datum             Místo konání
05. 10. 2021     Brno, Hotel Vista
06. 10. 2021     Plzeň, Primavera Hotel & Congress centre
12. 10. 2021     Praha, Hotel Extol Inn
13. 10. 2021     Most, Hotel Cascade

Celý program je ZDARMA!

Registrovat se můžete vyplněním formuláře, který najdete na 3epraha.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: