Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Allplan 2022 – Optimální proveditelnost díky integrovaným procesům

Pondělí, 11 Říjen 2021 22:51

Tags: Aktuality | Allplan 2022 | BIM | Plánování | Stavebnictví

Allplan 2022-2141Spo­leč­nost ALL­PLAN ozná­mi­la ce­lo­svě­to­vé uve­de­ní nové verze svého BIM soft­wa­ru. All­plan 2022 umožňuje ar­chi­tek­tům, in­že­ný­rům a do­da­va­te­lům in­te­gro­va­ný způ­sob práce na je­di­né plat­for­mě, a to od po­čá­teč­ní­ho ná­vr­hu až po úspěš­nou re­a­li­za­ci na stav­bě. Nová verze pod­po­ru­je za­chy­ce­ní okolí stav­by a dis­po­nu­je funk­ce­mi pro mo­de­lo­vá­ní te­ré­nu a návrh ko­mu­ni­ka­cí.

Kromě toho byly vy­lep­še­ny ná­stro­je pro mo­de­lo­vá­ní, de­tai­ly, sprá­vu dat, spo­leh­li­vé plá­no­vá­ní vý­stav­by. Rov­něž bylo op­ti­ma­li­zo­va­né uži­va­tel­ské pro­stře­dí, které po­mů­že zkrá­tit ko­or­di­nač­ní pro­ce­sy a zvý­šit efek­ti­vi­tu pro­jek­to­vá­ní.

Středo­bo­dem fi­rem­ní stra­te­gie „De­sign to Build“ a já­drem pro­gra­mu All­plan 2022 je umož­nit zá­kaz­ní­kům op­ti­ma­li­zo­vat efek­ti­vi­tu je­jich pro­jek­tů od po­čát­ku až po vý­stav­bu. To za­hr­nu­je zo­hled­ně­ní pro­ve­di­tel­nos­ti, pre­fab­ri­ka­ce a pro­blé­mů na sta­ve­niš­ti v rané fázi pro­ce­su pro­jek­to­vá­ní, aby bylo možné při­jí­mat lepší roz­hod­nu­tí, zlep­šit udr­ži­tel­nost, bez­peč­nost a sní­žit množ­ství od­pa­du."

Po­tvr­zu­jí to i zá­kaz­ní­ci, na­pří­klad ze švý­car­ské in­že­nýr­ské firmy Emch+Ber­ger. Podle je­jich ná­zo­ru je klí­čem k úspě­chu pro­jek­tu dů­sled­né plá­no­vá­ní, které je ne­zá­vis­lé na fá­zích a pro­fe­sích. Se soft­warem All­plan zís­ka­li ře­še­ní, které pod­po­ru­je je­jich fi­lo­zo­fii ho­lis­tic­ké­ho a in­te­gro­va­né­ho pří­stu­pu.
Ve spo­leč­nos­ti All­plan je po­sky­to­vá­ní ná­stro­jů, které po­má­ha­jí vy­tvá­řet mo­de­ly od kon­cep­tu až po de­tail­ní návrh, hlav­ním cílem. Ne­u­stá­le zkou­má způ­so­by, jak vy­lep­šit mož­nos­ti mo­de­lo­vá­ní. V tomto roce může po­skyt­nout ně­ko­lik vy­lep­še­ní a také nové funk­ce pro vý­ka­zy množ­ství, mo­de­lo­vá­ní te­ré­nu a návrh ko­mu­ni­ka­cí.

No­vin­ky ve verzi All­plan 2022

Vel­kou část no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní lze při­číst zpět­né vazbě od zá­kaz­ní­ků. CAD-Forge z Grazu zpra­co­vá­vá všech­ny své pro­jek­ty s All­plan 2022 od první tes­to­va­cí verze. Díky téměř kaž­do­den­ní spo­lu­prá­ci s vý­vo­jo­vým týmem spo­leč­nos­ti ALL­PLAN se verze ne­u­stá­le vy­lep­šu­je.

Roz­ší­ře­né mož­nos­ti mo­de­lo­vá­ní

Po­drob­né a přes­né mo­de­ly jsou roz­ho­du­jí­cím před­po­kla­dem k efek­tiv­ní­mu zpra­co­vá­ní BIM pro­jek­tů. V All­pla­nu 2022 byla zá­sad­ně pře­pra­co­vá­na in­ter­ak­ce prvků. Na­po­jo­vá­ní částí kon­struk­cí v rámci vý­kre­su je nyní dů­sled­ně ří­ze­no po­mo­cí pri­o­rit. Ma­nu­ál­ní úpra­vy již nejsou nutné. Vý­sled­ná vyšší kva­li­ta mo­de­lu sni­žu­je úsilí po­třeb­né k vy­tvo­ře­ní pro­vá­dě­cích vý­kre­sů a vý­kre­sů de­tai­lů. Za­brá­ní se ko­li­zím a spo­leh­li­vě­ji lze určit vý­ka­zy výměr.

Funk­ce pro mo­de­lo­vá­ní te­ré­nu a návrh sil­nic byla zcela pře­pra­co­vá­na a na­bí­zí in­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní pro rych­lej­ší za­pra­co­vá­ní. Kromě toho je pod­po­ro­ván im­port se­zna­mů bodů, sou­bo­rů Lan­dXML a REB a také pře­nos sil­nič­ních os z Bim­plus. Pro další op­ti­ma­li­za­ci vý­ko­nu lze z mo­de­lu te­ré­nu vy­střih­nout pří­sluš­né ob­las­ti. Kromě toho lze sní­žit počet bodů mo­de­lu te­ré­nu. Dis­kon­ti­nu­i­ty v te­ré­nu lze mo­de­lo­vat po­mo­cí lo­me­ných čar.

Vy­lep­še­né oce­lo­vé de­tai­ly a kon­struk­ce

Au­to­ma­ti­zo­va­né vy­ztu­žo­vá­ní nos­ní­ků, slou­pů, stěn byly v mnoha ohle­dech vy­lep­še­ny. Např. prvky Py­thon­Parts jsou za­cho­vá­ny i po ulo­že­ní a lze je kdy­ko­liv pa­ra­me­t­ric­ky upra­vit.

Na zá­kla­dě rá­mo­vých kon­struk­cí byly pro All­plan 2022 nově vy­vi­nu­ty šrou­bo­vé a sva­řo­va­né oce­lo­vé spoje. Aby bylo možné vy­ho­vět ob­rov­ské roz­ma­ni­tos­ti, jsou spoje oce­lo­vých kon­struk­cí za­lo­že­ny na stan­dard­ních prv­cích, např. pro ple­chy, tyče, šrou­by a svary. Ty jsou k dis­po­zi­ci v nové sadě ná­stro­jů pro spoje. Lze je také kom­bi­no­vat do spojů po­mo­cí Py­thon skrip­tů.

Kom­plex­ní sprá­va dat

Open BIM plat­for­ma Bim­plus pro me­zi­o­bo­ro­vou spo­lu­prá­ci na­bí­zí řadu vy­lep­še­ní, která na­pří­klad urych­lu­jí na­čí­tá­ní vel­kých mo­de­lů, zjed­no­du­šu­jí mě­ře­ní a op­ti­ma­li­zu­jí sprá­vu do­ku­men­tů. Kromě toho lze nyní při­po­jo­vat do­ku­men­ty a od­ka­zy v Issue & Sli­de­show Ma­nage­ru a při­způ­so­bo­vat vlast­nos­ti v Issue Ma­nage­ru. Dále je nyní možný ex­port vy­bra­ných ob­jek­tů do for­má­tu IFC.

Vzhle­dem ke svému ústřed­ní­mu vý­zna­mu pro BIM pro­jek­ty se sprá­va atri­bu­tů po­mo­cí sys­té­mů All­plan a Bim­plus ne­u­stá­le vy­ví­jí. Zlep­ši­la se na­pří­klad vý­kon­nost in­ter­ak­ce mezi pro­gra­my All­plan a Bim­plus. Edi­tor vzor­ců pro atri­bu­ty nyní pod­po­ru­je pro­gra­mo­va­cí jazyk Py­thon a také kon­t­ro­lu syn­ta­xe pro od­ha­le­ní ne­správ­ných vzor­ců.

Zlep­še­ný uži­va­tel­ský kom­fort

Pro snaz­ší za­čát­ky v pro­gra­mu All­plan byly vy­lep­še­ny tool­tips: po na­je­tí tla­čít­kem myši na ikonu se nyní au­to­ma­tic­ky zob­ra­zí struč­né vy­svět­le­ní funk­ce. Další vývoj byl za­mě­řen na stan­dar­di­za­ci uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní.

Díky řadě op­ti­ma­li­za­cí v ob­las­ti vi­zu­ál­ní­ho skrip­to­vá­ní je vy­tvá­ře­ní vlast­ních skrip­tů snaz­ší a rych­lej­ší. Nový pa­let­te de­signer na­pří­klad umožňuje se­lek­tiv­ní umís­tě­ní pa­ra­me­t­rů na více karet.

V All­plan Share, který je určen pro práci z růz­ných lo­ka­lit, byla pro­ve­de­na řada op­ti­ma­li­za­cí. Data se na­pří­klad na­hrá­va­jí na po­za­dí bez če­ka­cích dob.

Nové ná­stro­je pro spo­leh­li­vé plá­no­vá­ní

BIM a di­gi­ta­li­za­ce se ne­o­me­zu­jí pouze na pro­jekč­ní pro­ce­sy, ale hrají stále dů­le­ži­těj­ší roli také během vý­stav­by. V sou­la­du s tím, se pro­ce­su vý­stav­by vě­nu­je větší po­zor­nost již při pro­jek­to­vá­ní a pre­fab­ri­ka­ci. All­plan 2022 tento trend pod­po­ru­je a na­bí­zí nové spe­ci­ál­ní ob­jek­ty pro za­ří­ze­ní sta­ve­niš­tě, jako jsou je­řá­by a čer­pa­dla be­to­nu.

Vy­hod­no­ce­ní sle­do­va­tel­ných množ­ství je zá­sad­ním úko­lem v pro­ce­su ná­vr­hu. V All­pla­nu 2022 lze vy­hod­no­co­vat nejen množ­ství ob­sa­že­ná v mo­de­lu (např. ku­bic­ké metry be­to­nu), ale je možné zís­kat i množ­ství, která ne­by­la mo­de­lo­vá­na (např. čtve­reč­ní metry plo­chy bed­ně­ní). To po­sky­tu­je spo­leh­li­vý zá­klad pro plá­no­vá­ní ná­kla­dů.

In­te­gro­va­né vi­zu­a­li­zač­ní schop­nos­ti All­pla­nu jsou již dlou­ho pů­so­bi­vé. Ve verzi All­plan 2022 byl gra­fic­ký en­gi­ne pře­pra­co­ván tak, abys­te mohli ještě lépe vy­u­žít mož­nos­tí mo­der­ních gra­fic­kých karet a gra­fic­ké­ho roz­hra­ní Vul­kan pro lepší výkon a pře­svěd­či­věj­ší vi­zu­a­li­za­ce. K to­mu­to účelu jsou k dis­po­zi­ci nové efek­ty, včet­ně vo­lu­me­t­ric­ké mlhy, blo­o­mu a lens flare.

Do­stup­nost

Soft­ware All­plan 2022 a bez­plat­ná 30­den­ní zku­šeb­ní verze jsou již k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní. S novým Win­dows in­sta­lá­to­rem mů­že­te nyní rych­le­ji začít. Byl pře­pra­co­ván a zjed­no­du­šen prů­vod­ce in­sta­la­cí. To vý­raz­ně urych­lu­je pro­ces sta­ho­vá­ní a in­sta­la­ce. Pokud máte velký počet pra­cov­ních sta­nic, mů­že­te ulo­žit všech­na na­sta­ve­ní a poté spus­tit in­sta­la­ci zcela au­to­ma­tic­ky.

Další informace najdete na www.allplan.com.


Mohlo by vás zajímat: