Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OnRobot WebLytics pro kolaborativní aplikace

Čtvrtek, 11 Listopad 2021 13:24

Tags: Monitoring | One Stop Shop | OnRobot | Robotika | Software | WebLytics

OnRobot WebLytics-2146OnRobot, po­sky­to­va­tel jed­not­né­ho kon­takt­ní­ho místa (One Stop Shop) pro ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­tic­ké apli­ka­ce, uvádí na trh WebLy­tics, své první soft­wa­ro­vé ře­še­ní pro mo­ni­to­ring vý­ro­by, di­a­gnos­ti­ku za­ří­ze­ní a ana­lý­zu dat umožňující zvy­šo­vat pro­duk­ti­vi­tu a mi­ni­ma­li­zo­vat pro­sto­je. Ře­še­ní WebLy­tics je glo­bál­ně do­stup­né pro­střed­nic­tvím před­plat­né­ho od 11. lis­to­pa­du 2021.

WebLy­tics do­ká­že v re­ál­ném čase mo­ni­to­ro­vat vý­kon­nost ně­ko­li­ka ko­la­bo­ra­tiv­ních apli­ka­cí sou­čas­ně, sbírá data z ro­bo­tů i ná­stro­jů a trans­for­mu­je je na snad­no sro­zu­mi­tel­né, vi­zu­a­li­zo­va­né pře­hle­dy o za­ří­ze­ních a apli­ka­cích.
Uve­de­ní WebLy­tics na trh je dů­le­ži­tým mez­ní­kem pro OnRo­bot, jeho zá­kaz­ní­ky a glo­bál­ní síť in­te­grá­to­rů. WebLy­tics je první soft­wa­ro­vé ře­še­ní po­sky­tu­jí­cí data v re­ál­ném čase o ko­la­bo­ra­tiv­ních apli­ka­cích na­příč hlav­ní­mi znač­ka­mi ro­bo­tů. WebLy­tics před­sta­vu­je za­čá­tek cesty spo­leč­nos­ti OnRo­bot k ro­bo­tic­ké­mu soft­wa­ru a za­vr­šu­je vizi po­sky­to­vá­ní jed­not­né­ho kon­takt­ní­ho místa (One Stop Shop) pro ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce – jak pro hard­ware, tak soft­ware.

WebLy­tics umožňuje kon­co­vým uži­va­te­lům a in­te­grá­to­rům nejen eli­mi­no­vat ma­nu­ál­ní sběr dat, ale po­sky­tu­je též uži­teč­né in­for­ma­ce o vý­kon­nos­ti ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce, na­bí­zí di­a­gnos­ti­ku za­ří­ze­ní v pro­vo­zu, funk­ce upo­zor­ně­ní a do­po­ru­če­ní pre­ven­tiv­ní údrž­by tak, aby bylo možné mi­ni­ma­li­zo­vat ná­klad­né od­stáv­ky ro­bo­tic­kých pra­co­višť.

Díky in­te­gro­va­né­mu prů­mys­lo­vé­mu stan­dar­du cel­ko­vé vy­tí­že­nos­ti za­ří­ze­ní OEE (Ove­rall equi­p­ment ef­fecti­ve­ness), iden­ti­fi­ku­je WebLy­tics tren­dy ro­bo­tic­ké­ho pra­co­viš­tě v re­ál­ném čase, včet­ně stavů, špi­ček a po­ruch pro­duk­ti­vi­ty apli­ka­ce. OEE měří pro­cen­to vý­rob­ní­ho času, který je sku­teč­ně pro­duk­tiv­ní – 100% skóre zna­me­ná, že ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce vy­rá­bí pouze dobré díly, co nej­rych­le­ji a bez pro­sto­jů. WebLy­tics s vy­u­ži­tím OEE dat in­for­mu­je, zda vý­rob­ní pro­ces běží op­ti­mál­ní rych­los­tí, a mo­ni­to­ru­je a ana­ly­zu­je kva­li­tu apli­kač­ních cyklů, což jsou klí­čo­vé po­znatky pro vý­rob­ce všech ve­li­kos­tí.

WebLy­tics re­por­tu­je vy­u­ži­tí jak ro­bo­tic­ké­ho ra­me­ne, tak OnRo­bot ná­stro­jů typu ucho­po­va­čů, ka­me­ro­vých sys­té­mů a sen­zo­rů, a také počet bez­peč­nost­ních za­sta­ve­ní a cyklů úcho­pů pro­ve­de­ných během apli­ka­ce.
Dojde-li ke změ­nám ro­bo­tic­ké­ho pra­co­viš­tě, např. ke změně rych­los­ti ro­bo­ta nebo na­sta­ve­ní ucho­po­va­če, po­sky­tu­je WebLy­tics au­to­ma­tic­ké re­por­to­vá­ní do­pa­du těch­to změn na vý­kon­nost apli­ka­ce. V pří­pa­dě výsky­tu ano­má­lií v ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ci, WebLy­tics umožňuje uži­va­te­lům ana­ly­zo­vat data shro­máž­dě­ná od ro­bo­tů a ná­stro­jů a re­por­to­vat svá zjiš­tě­ní pro­střed­nic­tvím na­sta­vi­tel­ných ří­dí­cích pa­ne­lů.

WebLy­tics si za­cho­vá­vá snad­nost po­u­ži­tí, ce­no­vou do­stup­nost a apli­kač­ní za­mě­ře­ní, které jsou vlast­ní kaž­dé­mu pro­duk­tu OnRo­bot. WebLy­tics je kom­pa­ti­bil­ní se všemi před­ní­mi znač­ka­mi ko­la­bo­ra­tiv­ních a leh­kých prů­mys­lo­vých ro­bo­tů, se všemi ná­stro­ji OnRo­bot a lze jej snad­no roz­ší­řit a při­pra­vit na bu­dou­cí po­ža­dav­ky, jakmi­le budou k dis­po­zi­ci nové ro­bo­ty a ná­stro­je. Pří­stup k WebLy­tics je po­sky­to­ván pro­střed­nic­tvím za­bez­pe­če­né­ho, in­tu­i­tiv­ní­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní webo­vé­ho pro­hlí­že­če, který zob­ra­zu­je data OEE a uži­va­te­lem de­fi­no­va­né KPI pro­střed­nic­tvím při­způ­so­bi­tel­ných ří­di­cích pa­ne­lů po­sky­tu­jí­cích oka­mži­tý a transpa­rent­ní po­hled na vý­kon­nost apli­ka­cí v re­ál­ném čase či na his­to­ric­ká data.

Ser­ver WebLy­tics lze na­sa­dit do lo­kál­ní sítě vý­rob­ní­ho za­ří­ze­ní nebo při­dat do vir­tu­ál­ní sítě pro­po­je­né s ro­bo­tic­kým pra­co­viš­těm. Shro­máž­dě­ná data jsou ulo­že­na na ser­ve­ru WebLy­tics. Webo­vý ser­ver WebLy­tics je vždy do­stup­ný z lo­kál­ní sítě či od­kud­ko­liv pro­střed­nic­tvím za­bez­pe­če­né­ho při­po­je­ní HTTPS.

WebLy­tics není jen vý­kon­ný ná­stroj pro kon­co­vé uži­va­te­le; vy­tvá­ří také nové mož­nos­ti pří­jmů pro sys­té­mo­vé in­te­grá­to­ry tím, že po­sky­tu­je soft­ware umožňující roz­ší­řit na­bíd­ku zá­kaz­ní­kům o služ­by zá­lo­ho­vá­ní pro­voz­ních dat a tech­nic­ké op­ti­ma­li­za­ce ro­bo­tic­kých pra­co­višť.
WebLy­tics je skvě­lým doplňkem k stá­va­jí­cí­mu pro­duk­to­vé­mu port­fo­liu a je při­ro­ze­ným po­kra­čo­vá­ním tra­di­ce OnRo­bo­tu v tvor­bě po­kro­či­lých ná­stro­jů a tech­no­lo­gií – v tomto pří­pa­dě vzdá­le­né­ho mo­ni­to­rin­gu, di­a­gnos­ti­ky za­ří­ze­ní a ana­lý­zy dat – rych­le do­sa­ži­tel­ných a ce­no­vě do­stup­ných spo­leč­nos­tem všech ve­li­kos­tí.


Mohlo by vás zajímat: