Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Velké sestavy v SOLIDWORKS 2022

Úterý, 30 Listopad 2021 00:03

Tags: Dassault Systemès | SolidWorks | Velké sestavy | Webináře

SW velke sestavy-2148Ve 22 mi­nu­tách se mů­že­te v pátek 22. pro­sin­ce 2021 od 10:00 hodin do­zvě­dět, jaké účin­né ná­stro­je při­ná­ší nová verze So­li­dworks a jak je rych­le za­vést do praxe. Každá nová verze So­li­dworks při­ná­ší kromě celé řady no­vých a vy­lep­še­ných funk­cí také zvý­še­ní vý­ko­nu a verze 2022 není vý­jim­kou.

Vý­ra­zem výkon ob­vykle mys­lí­me rych­lost ote­vře­ní, za­vře­ní, ulo­že­ní a ak­tu­a­li­za­ci sou­bo­rů nebo také rych­lost pro­ve­de­ní pří­ka­zů na vět­ších da­tech.
Pro dr­ti­vou vět­ši­nu uži­va­te­lů jde o velmi dů­le­ži­tý fak­tor. Pokud i vás toto téma za­jí­má, jste zváni na tento webi­nář, kde se do­zví­te více po­drob­nos­ti. Před­ná­še­jí­cí Miloš Hrazdí­ra, In­dust­ry Pro­cess Con­sul­tant So­li­dworks se s vámi po­dí­vá se i na další no­vin­ky, které s vý­ko­nem ně­ja­kým způ­so­bem sou­vi­sí.

SW-Zaregistrujte se

Pátek, 10. prosince 2021
Čas: 10:00

Webi­nář bude vy­sí­lán v čes­kém ja­zy­ce.

Účast na tomto webi­ná­ři je bez­plat­ná. Po jeho skon­če­ní bude ote­vřen pro­stor pro do­ta­zy účast­ní­ků.

ZA­RE­GIS­TRUJ­TE SE JIŽ DNES

Pokud vás obsah webi­ná­ře za­u­jal a víte, že v uve­de­ném ter­mí­nu se ne­bu­de­te moci zú­čast­nit, přes­to se za­re­gis­truj­te. Po od­vy­sí­lá­ní webi­ná­ře au­to­ma­tic­ky do­sta­ne e-mail s od­ka­zem na zá­znam a po­u­ži­té ma­te­ri­á­ly.


Mohlo by vás zajímat: