Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Michal Katz jmenována členem představenstva PTC

Pátek, 17 Prosinec 2021 00:49

Tags: Michal Katz | PTC.Společnost | Správní rada

PTC-Michal Katz-2150Spo­leč­nost PTC jme­no­va­la Mi­cha­lu Kat­zo­vou do své správ­ní rady s účin­nos­tí od 8. února 2022. Za více než 20 let své ka­ri­é­ry na Wall Street se Kat­zo­vá stala zku­še­nou a dů­vě­ry­hod­nou po­rad­ky­ní spo­leč­nos­tí a správ­ních rad v ob­las­ti pod­ni­ko­vých fi­nan­cí, stra­te­gie, fúzí a akvi­zic a di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce.

Kat­zo­vá v sou­čas­né době vede in­ves­tič­ní a kor­po­rát­ní ban­kov­nic­tví spo­leč­nos­ti Mi­zu­ho Ame­ri­cas, která je sou­čás­tí ja­pon­ské spo­leč­nos­ti Mi­zu­ho Fi­nan­cial Group, Inc. a patří mezi nej­vět­ší fi­nanč­ní in­sti­tu­ce na světě. V této funk­ci je zod­po­věd­ná za veš­ke­ré ban­kov­ní ak­ti­vi­ty spo­leč­nos­ti Mi­zu­ho v USA, Ka­na­dě a La­tin­ské Ame­ri­ce, včet­ně úvěrů in­ves­tič­ní­ho i ne­in­ves­tič­ní­ho stup­ně, na­bí­dek akcií a dluhů na ka­pi­tá­lo­vých tr­zích, seku­ri­ti­za­cí a fúzí a akvi­zic.

Před pří­cho­dem do spo­leč­nos­ti Mi­zu­ho vedla Kat­zo­vá glo­bál­ní sku­pi­nu in­ves­tič­ní­ho ban­kov­nic­tví pro tech­no­lo­gie v RBC Ca­pi­tal Mar­kets, kde vy­bu­do­va­la glo­bál­ní praxi a po­sky­to­va­la po­ra­den­ství a pod­po­ru před­ním a nově vzni­ka­jí­cím tech­no­lo­gic­kým spo­leč­nos­tem. Před ná­stu­pem do RBC pů­so­bi­la Kat­zo­vá jako vý­kon­ná ře­di­tel­ka ve spo­leč­nos­tech Barc­la­ys a Lehman Bro­thers, kde vedla glo­bál­ní soft­wa­ro­vou praxi ve sku­pi­ně tech­no­lo­gic­ké­ho in­ves­tič­ní­ho ban­kov­nic­tví. Před­tím se ně­ko­lik let vě­no­va­la pod­ni­ko­vé­mu právu.

Kat­zo­vá je ši­ro­ce uzná­va­ná za své pro­fes­ní zku­še­nos­ti, mimo jiné jako jedna z nej­vliv­něj­ších žen v ob­las­ti fi­nan­cí podle ča­so­pi­su Ame­ri­can Ban­ker, jedna z nej­vliv­něj­ších fi­rem­ních ře­di­te­lek podle Wo­me­nInc. a jedna z vý­znam­ných žen v ban­kov­nic­tví a fi­nan­cích podle ča­so­pi­su Crain's New York Busi­ness. V sou­čas­né době pů­so­bí jako ne­zá­vis­lá ře­di­tel­ka v před­sta­ven­stvu spo­leč­nos­ti Nu­an­ce Com­mu­ni­cati­ons a je člen­kou před­sta­ven­stva GRA­MMY Muse­um, ne­zisko­vé slož­ky Re­cor­ding Aca­de­my, kde před­se­dá fi­nanč­ní­mu vý­bo­ru.

Kat­zo­vá zís­ka­la ba­ka­lář­ský titul s vy­zna­me­ná­ním na Bingham­ton Uni­ver­si­ty a titul JD na New York Uni­ver­si­ty Scho­ol of Law.

Pozn. re­dak­ce: V nad­pi­su jsme záměrně po­ne­cha­li ori­gi­nál­ní tvar jména nové člen­ky před­sta­ven­stva PTC bez pře­chý­le­ní pří­jme­ní. Má oprav­du křest­ní jméno Mi­chal.