Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vánoční nadílka aplikací od Arkance Systems

Pátek, 17 Prosinec 2021 23:44

Tags: Arkance Systems | Autodesk | Nadílka | Vánoční aplikace

Arkance Systems-gifts-2150Blíží se konec roku 2021 i le­toš­ní svát­ky Vánoc, a tak Ar­kan­ce Sys­tems (CAD Stu­dio) opět na­va­zu­je na dlou­ho­le­tou tra­di­ci na­díl­ky vá­noč­ních apli­ka­cí – letos již po­osm­nác­té. Tak jako každý rok jsou všem uži­va­te­lům CAD apli­ka­cí k dis­po­zi­ci dárky – ně­ko­lik uži­teč­ných po­mů­cek z vlast­ní­ho vý­vo­je. Mohou si tak do­pl­nit a roz­ší­řit mož­nos­ti svých CAD/CAM a BIM ná­stro­jů.

Ne­pře­hléd­ně­te ale ani stov­ky na­šich dal­ších CAD apli­ka­cí nebo kniho­ven CAD a BIM bloků na­bí­ze­ných zdar­ma na strán­kách por­tá­lu CAD­fo­rum.cz.

Pře­hled le­toš­ních vá­noč­ních apli­ka­cí Ar­kan­ce Sys­tems

Ke sta­že­ní na strán­ce fre­e­ware

 • Sca­le­BB/Ro­ta­te­BB – LISP apli­ka­ce Au­to­CA­Du pro in­ter­ak­tiv­ní hro­mad­nou změnu mě­řít­ka nebo oto­če­ní ob­jek­tů vůči je­jich in­di­vi­du­ál­ním re­fe­renč­ním bodům. Viz Tip
 • Co­pyBlockE – umož­ní na­ko­pí­ro­vat do ak­tu­ál­ní­ho vý­kre­su zvo­le­ný blok “půj­če­ný” z ex­ter­ní­ho DWG vý­kre­su, nebo daný blok z onoho ci­zí­ho vý­kre­su zak­tu­a­li­zo­vat se za­cho­vá­ním hod­not atri­bu­tů. Pod­po­ru­je i dy­na­mic­ké bloky. Viz Tip
 • Ge­o­Co­de – do Au­to­CAD apli­ka­ce pro zpět­né a do­před­né geokódo­vá­ní (pře­vod ad­re­sa/po­lo­ha) byla do­pl­ně­na pod­po­ra no­vé­ho roz­hra­ní ma­po­vé služ­by what3words a snaz­ší na­po­je­ní na Go­o­gle Maps – viz apli­kač­ní strán­ka
 • RRe­na­me – roz­ší­ře­ná verze apli­ka­ce pro hro­mad­né pře­jme­no­vá­ní hla­din, roz­vr­že­ní, bloků, typů čar, stylů, sku­pin nebo Civil ob­jek­tů po­mo­cí re­gu­lár­ních vý­ra­zů – nyní pod­po­ru­je další typy ob­jek­tů a umožňuje glo­bál­ní (opa­ko­va­ná) na­hra­ze­ní. Viz Tip
 • Ge­o­Re­fI­mg – jedna z nej­ob­lí­be­něj­ších fre­e­ware apli­ka­cí, nyní umí vklá­dat ob­ráz­ky přímo s au­to­ma­tic­kým pře­mís­tě­ním na jimi ge­o­re­fe­ren­co­va­nou po­lo­hu, mě­řít­ko a na­to­če­ní (dle World sou­bo­ru), a to i hro­mad­ně. Viz apli­kač­ní strán­ka
 • CA­De­x­cel – ne­za­po­mně­lo se ani na uži­va­te­le Au­to­CA­Du LT, do­pl­něk MS Ex­ce­lu umožňuje hro­mad­ný im­port XY/XYZ sou­řad­nic z ta­bul­ky Ex­ce­lu do Au­to­CA­Du (LT) – jako body, křiv­ky nebo bloky. Viz tip
 • Snake – mo­di­fi­ko­va­né dvě va­ri­an­ty in­ter­ak­tiv­ní hry „Had“ ve Vi­su­al LISPu pro Au­to­CAD
 • F360 Díry – uži­teč­ný plug-in modul pro Fusi­on 360 – vy­be­re hro­mad­ně všech­ny plo­chy stej­né barvy (podle pří­kla­du), z nich vy­tvo­ří vý­bě­ro­vou sadu, kte­rou mů­že­te vy­u­žít např. pro CAM ope­ra­ce. Viz Down­lo­ad.
 • na­jdi­Di­ry – iLo­gic makro pro In­ven­tor rov­něž hledá díry, a to na prv­ním ob­je­mo­vém tě­le­se v IPT sou­bo­ru. Po vý­bě­ru děr je možné jim na­pří­klad změ­nit barvu nebo hro­mad­ně změ­nit prů­měr po­mo­cí přímých úprav. Viz Down­lo­ad
 • ex­por­tu­j­Ple­chy – iLo­gic pro In­ven­tor – hro­mad­ně vy­ex­por­tu­je roz­vi­ny ple­chu ze se­sta­vy do DXF, s na­sta­ve­ní­mi vy­svět­le­ný­mi v tipu. Makro je ke sta­že­ní na Down­lo­ad.
 • Se­lect­Pa­ren­tOccurren­ce – iLo­gic makro, v mo­de­lu se­sta­vy In­ven­to­ru vy­bí­rá nad­řa­ze­nou kom­po­nen­tu. Viz Down­lo­ad
 • HELUZ – ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí HELUZ je při­pra­ven dárek pro pro­jek­tan­ty v BIM apli­ka­ci Revit – apli­ka­ce „Ostě­ní a pře­kla­dy HELUZ“ vklá­dá a vy­ka­zu­je kon­strukč­ní ele­men­ty pře­kla­dů a doplňko­vých cihel ostě­ní do mo­de­lu v Re­vi­tu. Vy­tvá­ří též kla­de­cí plány, pod­kla­dy pro sta­veb­ní firmy. Viz po­drob­nos­ti a down­lo­ad
 • Pře­vod­ní­ky – roz­ší­ře­ny byly rov­něž funk­ce sekce Pře­vod­ní­ky na CAD­fo­rum.cz – tak např. on-line pře­vod­ník ma­po­vých sou­řad­nic nyní pod­po­ru­je ně­mec­ký sou­řad­ni­co­vý sys­tém Gauss-Krüger. Nová apli­ka­ce Bar­Co­de vy­ge­ne­ru­je CAD verze růz­ných typů ča­ro­vých kódů. IFC pro­hlí­žeč zob­ra­zí on-line váš IFC sou­bor s BIM mo­de­lem, bez nut­nos­ti in­sta­lo­vat pro­hlí­že­cí soft­ware. Viz CADfórum – Pře­vod­ní­ky

Jen pro zá­kaz­ní­ky Ar­kan­ce Sys­tems jsou ještě při­ba­le­ny tyto dárky s uži­teč­ný­mi funk­ce­mi (část fun­gu­je bez pla­ce­ní pro všech­ny, nejen pro zá­kaz­ní­ky) – nové verze bo­nu­so­vých zá­kaz­nic­kých apli­ka­cí řady Ho­li­xa a CS+:

 • Revit Tools (Ho­li­xa Tools for Revit) – sada uži­teč­ných ná­stro­jů pro uži­va­te­le BIM apli­ka­ce Au­to­de­sk Revit (sor­ti­ment funk­cí se brzy dále roz­ší­ří)
 • Civil Tools – sada uži­teč­ných ná­stro­jů pro uži­va­te­le pro­jekč­ní apli­ka­ce Au­to­de­sk Civil 3D
 • Power Tools (2.2) – doplňkové funk­ce pro uži­va­te­le CAM apli­ka­ce Au­to­de­sk Power­Mill
 • Fusi­on Tools („F-Tools“) – doplňkové funk­ce pro uži­va­te­le CAD/CAM/CAE apli­ka­ce Au­to­de­sk Fusi­on 360

Vá­noč­ní na­díl­ka ne­kon­čí. Vedle dárků jsou k dis­po­zi­ci i dvě zvý­hod­ně­ní – AEC e-lear­ning ško­le­ní jsou nyní jen za 1500 Kč – akce platí do konce roku.

Všech­ny tyto CAD uti­li­ty (a de­sít­ky dal­ších) na­jde­te ke sta­že­ní na strán­ce Pod­po­ra → Down­lo­ad, nebo na strán­kách Hel­p­des­ku, nebo – když si po­spí­ší­te – si o další ještě stih­ne­te na­psat Je­žíško­vi Ar­kan­ce Sys­tems.


Mohlo by vás zajímat: